Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2022 - emerytura kompensacyjna

Weryfikacja: 5 lipca 2022

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne to rekompensata finansowa dla osób, które przez lata pracowały jako nauczyciel lub pedagog. Jakie kryteria należy spełniać, aby otrzymać świadczenie? Ile wynosi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne? Zapoznaj się z poradnikiem.

Kto może starać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

O świadczenie może ubiegać się nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog pracujący w:

 • publicznym i niepublicznym przedszkolu,
 • szkole publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
 • publicznej i niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, który umożliwia:
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, które są organizowane na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • placówce, która zapewnia uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.

Jak uzyskać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - kryteria

Aby zyskać prawo do świadczenia kompensacyjnego, nie wystarczy wyłącznie praca w oświacie. Nauczyciel musi być w odpowiednim wieku oraz posiadać wystarczający staż pracy:

 • odpowiedni wiek:
  • kobieta:
   • co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
   • co najmniej 56 lat – w latach 2025–2026,
   • co najmniej 57 lat – w latach 2027–2028,
   • co najmniej 58 lat – w latach 2029–2030,
   • co najmniej 59 lat – w latach 2031–2032,
  • mężczyzna:
   • co najmniej 55 lat – do końca 2014 r.,
   • co najmniej 56 lat – w latach 2015–2016,
   • co najmniej 57 lat – w latach 2017–2018,
   • co najmniej 58 lat – w latach 2019–2020,
   • co najmniej 59 lat – w latach 2021–2022,
   • co najmniej 60 lat – w latach 2023–2024,
   • co najmniej 61 lat – w latach 2025–2026,
   • co najmniej 62 lata – w latach 2027–2028,
   • co najmniej 63 lata – w latach 2029–2030,
   • co najmniej 64 lata – w latach 2031–2032,
 • co najmniej 30-letni staż pracy, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • stosunek pracy nauczyciela wygasł lub został zakończony na jego wniosek.

Uwaga! Jeżeli nauczyciel pracuje w kilku placówkach, musi rozwiązać stosunek pracy z każdą z nich. W tym celu musi złożyć wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli w 2022 roku?

Dokładna wysokość świadczenia obliczana jest przez pracownika ZUS.

Świadczenie kompensacyjne jest wynikiem podzielenia:

 • sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, zapisanych na indywidualnym koncie nauczyciela w ZUS,

przez

 • średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat.

Do obliczenia świadczenia kompensacyjnego ZUS przyjmie składki oraz kapitał początkowy wraz z waloryzacjami zapisane na indywidualnym koncie nauczyciela w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje mu wypłata świadczenia.

Uwaga! Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie może być niższe niż najniższa emerytura!

Jak długo przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Jak długo przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego ma charakter okresowy i ustaje w dniu:

 • poprzedzającym dzień, w którym otrzymujący je zyska prawo do emerytury → sprawdź, jak przejść na emeryturę,
 • poprzedzającym dzień, w którym nauczyciel osiągnął wiek emerytalny, czyli:
  • 60 lat – dla kobiet,
  • 65 lat – dla mężczyzn.

Istnieje jednak wyjątek. Jeżeli przed 1 października 2017 r. nauczyciel:

 • spełniał wszystkie warunki do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • osiągnął obniżony wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),
 • nie osiągnął podwyższonego wieku emerytalnego,

może złożyć wniosek o świadczenie kompensacyjne - uzyska wtedy prawo do tego świadczenia do dnia przypadającego przed dniem osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego.


Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Wymagane dokumenty

Nauczyciel chcący otrzymywać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne musi skompletować, a następnie złożyć:

Gdzie złożyć dokumenty o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Gdzie złożyć dokumenty?

Wniosek o świadczenie wraz z załącznikami można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania → skorzystaj z wyszukiwarki,
 • listownie na adres właściwego ZUS-u,
 • przez Internet, za pośrednictwem PUE ZUS.

Kiedy złożyć wniosek?

Nauczyciel może złożyć dokumenty najwcześniej 30 dni przed:

 • dniem, w którym spełni warunki do uzyskania świadczenia;
 • dniem, w którym zamierza przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Złożenie wniosku wcześniej skutkuje odmową do świadczenia ze strony ZUS, natomiast jeśli wniosek zostanie złożony później, to świadczenie kompensacyjne zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

ZUS powinien wydać decyzję w spawie świadczenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę nauczycielskie świadczenie kompensacyjne online?

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych