Rodzinny kapitał opiekuńczy - wniosek online 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 3 sierpnia 2023

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. W ramach tego świadczenia, zwanego potocznie 1000 plus, można otrzymać do 12 tys. zł. Kto może się o nie starać? Kiedy i gdzie złożyć wniosek o świadczenie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy?

Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Kto może starać się o rodzinny kapitał opiekuńczy?

O przyznanie świadczenia może się starać:

 • matka dziecka,

 • ojciec dziecka,

 • opiekun dziecka, który wystąpił do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Warunkiem jest, aby dziecko mieszkało z rodzicem/opiekunem i było przez niego utrzymywane.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zostanie przyznany, jeżeli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,

 • rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej,

 • rodzic pobiera na to samo dziecko świadczenie żłobkowe,

 • wnioskującemu lub członkowi jego rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Pobieranie świadczenia 500 plus nie jest przeciwwskazaniem do starania się o RKO.

Wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego

Jaka jest wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego?

W ramach świadczenia rodzice mogą otrzymać maksymalnie do 12 tys. złotych na drugie i każde kolejne dziecko. To do nich należy decyzja, jaką kwotę będą otrzymywali co miesiąc. Może to być:

 • 500 złotych za każdy miesiąc, wypłacane przez 24 miesiące,

 • 1000 złotych wypłacane przez 12 miesięcy.

W trakcie wypłaty świadczenia rodzic może raz zmienić decyzję co do sposobu wypłaty. 

Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego zostanie pomniejszona o 500 zł za każdy miesiąc, jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia zostanie złożony po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13 miesiąc, lub w przypadku przysposobienia - po upływie ostatniego dnia 13 miesiąca liczonego od dnia, w którym wnioskujący wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Jeżeli rodzice dziecka żyją oddzielnie (są po rozwodzie, w separacji lub mieszkają osobno), lecz wychowują je naprzemiennie, wówczas oboje mogą starać się o rodzinny kapitał opiekuńczy, który zostanie podzielony pomiędzy nich. 

Przykład:

Jeżeli rodzice zdecydują się na wypłatę 500 zł przez 24 miesiące, każde z nich będzie otrzymywało 250 zł miesięcznie. W przypadku drugiego wariantu, czyli 1000 zł przez 12 miesięcy, matka i ojciec dziecka otrzymają po 500 zł miesięcznie.

Na jak długo przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest wypłacany od 1. dnia miesiąca, w którym dziecko skończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym skończy 35 miesięcy.

W przypadku dzieci przysposobionych rodzinny kapitał opiekuńczy będzie wypłacany od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym wnioskujący wystąpił do sądu z wnioskiem do końca 35 miesiąca, ale maksymalnie do:

 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,

 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy

Kiedy złożyć wniosek o RKO?

Kiedy złożyć wniosek o RKO?

Rodzice dziecka mogą składać wniosek:

 • od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,

 • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.

Opiekun dziecka może złożyć wniosek:

 • od pierwszego dnia 9 miesiąca liczonego od dnia, w którym wnioskujący wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia,

 • do ostatniego dnia 13 miesiąca liczonego od dnia, w którym wnioskujący wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia.

Gdzie i jak złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Wniosek o świadczenie wraz z wymaganymi dokumentami można składać wyłącznie przez Internet - za pośrednictwem tych samych kanałów co w przypadku programów „świadczenie 500+” i „Dobry start 300+”, czyli, za pomocą:

 • PUE ZUS,

 • portalu Emp@tia,

 • bankowości elektronicznej: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Wymagane dokumenty do wniosku o RKO

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać świadczenie, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć:

 • wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy:

  • RKO-R – dla rodziców dziecka,

  • RKO-O – dla opiekuna, który wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka,

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka z datą wystąpienia do sądu – jeśli wnioskujący przyjął dziecko na wychowanie,

 • oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego wystąpiono do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia – jeśli wnioskujący przyjął dziecko na wychowanie,

 • decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,

 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli wnioskujący opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym się rozwiódł, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,

 • dokument potwierdzający charakter pobytu w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy obywateli UE/EFTA) - dotyczy cudzoziemców. 

Jeżeli we wniosku lub dostarczonych dokumentach urząd stwierdzi braki, wnioskujący zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku wniosku będzie to 14 dni, zaś dokumentów - od 14 do 30 dni. Jeżeli zmiany nie zostaną wprowadzone, wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony.

Jak złożyć wniosek przez PUE ZUS?

Aby złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy przez PUE ZUS, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Należy zalogować się do swojego konta na PUE ZUS.

2. Następnie przejść do zakładki Ogólny, Ubezpieczony lub Świadczeniobiorca.

3. Z bocznego menu wybieramy [Rodzinny kapitał opiekuńczy – Wniosek i informacje]->[Utwórz nowy wniosek]

Tworzenie wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy

4. Wnioskujący zostanie przeniesiony na stronę kreatora wniosku. Na dole strony musi wybrać, czy składa wniosek jako rodzic dziecka, czy jego opiekun.

Kreator wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy

5. Należy wypełnić wniosek według instrukcji pojawiających się na ekranie.

6. Po wypełnieniu wniosku należy dodać do niego wszystkie potrzebne załączniki.

7. Ostatnim krokiem jest podpisanie i wysłanie wniosku. Wniosek można podpisać za pomocą:

Ile czeka się na decyzję w sprawie przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego?

Nie wyznaczono terminu, do którego ZUS rozpatrzy wniosek i dostarczone dokumenty. Po ich złożeniu warto regularnie sprawdzać skrzynkę mailową oraz konto na PUE ZUS, ponieważ właśnie tam pojawi się informacja o przyznaniu świadczenia.

Czy można odwołać się od decyzji ZUS?

Wnioskujący ma 14 dni na odwołanie się od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem profilu na PUE ZUS.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rodzinny kapitał opiekuńczy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości