Urząd Miasta / Gminy

Aktualizacja: 28 sierpnia 2021


Zobacz jakie sprawy załatwisz w urzędach miast / gmin


Informacje o urzędach miast / gmin


Urząd Miasta

Urząd miasta (UM) / gminy jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań gminy (miasta). Kierownikiem urzędu miasta (UM) / gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował (rozporządzenie straciło moc), aby w odniesieniu do:

 • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”
 • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”
 • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”

Struktura urzędu miasta / gminy

Urząd miasta (UM) / gminy tworzą:

 • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne
 • samodzielne komórki organizacyjne

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Urzędu Miasta (UM) / Gminy reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Najczęściej w polskich urzędach miast (UM) / gmin znajdziecie poniższe wydziały.

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (Wydział Podatków i Windykacji)
 • Wydział Komunikacji (Wydział Uprawnień Komunikacyjnych)
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
 • Wydział Architektury i Budownictwa (Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego lub Wydział Budownictwa i - osobno - Biuro Planowania Przestrzennego)
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Gospodarki Mieniem (Wydział Zarządzania Mieniem)
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Edukacji i Sportu (Wydział Oświaty, Wydział Sportu i Rekreacji + Wydział Edukacji)
 • Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
 • Wydział Kultury i Dziedzictwa
 • inne - w zależności od jednostki

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. My przyjrzymy się wydziałom, do których petenci zgłaszają się najczęściej.

Zadania wybranych wydziałów urzędu miasta (UM) / gminy

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składacie tu m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty od nieruchomości, podatki leśne i rolne. 

Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji wydaje prawa jazdy, prowadzi wykaz ośrodków nauki jazdy, dokonuje rejestracji samochodów oraz wydaje odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności transportowej. 

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Wydział Geodezji i Kartografii

W Wydziale Geodezji i Kartografii mamy możliwość m.in. złożenia wniosku o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, zaktualizowania danych w ewidencji gruntów, ustalenia numeru porządkowego nieruchomości oraz zweryfikowania dokumentacji projektowych i podziału nieruchomości.

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział ten prowadzi sprawy związane planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miasta / gminy.

Wydział Spraw Obywatelskich

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, zarejestrowania stowarzyszenia oraz załatwienia spraw meldunkowych.

Urzędy miast / gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Jednostki podległe urzędom miast (UM) / gmin

Do jednostek zarządzanych przez urzędy miast / gmin należą w szczególności:

 • placówki zdrowia,
 • placówki oświatowe,
 • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
 • ośrodki sportowe,
 • zakłady opieki społecznej.

Znajdź Urzędy miast / gmin w Twojej miejscowości