Urząd Miasta / Gminy

Aktualizacja: 13 marca 2021


Zobacz jakie sprawy załatwisz w urzędach miast / gmin


Informacje o urzędach miast / gmin


Urząd miasta / gminy jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań gminy (miasta). Kierownikiem urzędu miasta / gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował (rozporządzenie straciło moc), aby w odniesieniu do:

 • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
 • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
 • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura urzędu miasta / gminy

Urząd miasta / gminy tworzą:

 • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
 • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania poszczególnych urzędów reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Najczęściej w polskich urzędach miast / gmin znajdziecie poniższe wydziały (mogą wystąpić nieznacze różnice w nazewnictwie):

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (Wydział Podatków i Windykacji)
 • Wydział Komunikacji (Wydział Uprawnień Komunikacyjnych)
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
 • Wydział Architektury i Budownictwa (Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego lub Wydział Budownictwa i - osobno - Biuro Planowania Przestrzennego)
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Gospodarki Mieniem (Wydział Zarządzania Mieniem)
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Edukacji i Sportu (Wydział Oświaty, Wydział Sportu i Rekreacji + Wydział Edukacji)
 • Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
 • Wydział Kultury i Dziedzictwa
 • inne - w zależności od jednostki.

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w konkretnej sprawie. My przyjrzymy się wydziałom, do których mieszkańcy zgłaszają się najczęściej.

Zadania wybranych wydziałów urzędu miasta / gminy

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składacie tu m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty od nieruchomości, podatki leśne i rolne. 

Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji wydaje prawa jazdy, prowadzi wykaz ośrodków nauki jazdy, dokonuje rejestracji samochodów oraz wydaje odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności transportowej. 

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Wydział Geodezji i Kartografii

W Wydziale Geodezji i Kartografii mamy możliwość m.in. zaktualizowania danych w ewidencji gruntów, ustalenia numeru porządkowego nieruchomości oraz zweryfikowania dokumentacji projektowych i podziału nieruchomości.

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział ten prowadzi sprawy związane planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miasta / gminy.

Wydział Spraw Obywatelskich

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, zarejestrowania stowarzyszenia oraz załatwienia spraw meldunkowych.

Urzędy miast / gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Jednostki podległe urzędom miast / gmin

Do jednostek zarządzanych przez urzędy miast / gmin należą w szczególności:

 • placówki zdrowia,
 • placówki oświatowe,
 • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
 • ośrodki sportowe,
 • zakłady opieki społecznej.

Znajdź Urzędy miast / gmin w Twojej miejscowości