Urząd Miasta / Gminy - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Urząd Miasta / Gminy umożliwia załatwienie 54 spraw

W celu załatwienia spraw w Urzędach miast / gmin przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

 • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
 • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
 • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura urzędu miasta lub gminy

Urząd miasta lub gminy tworzą:

 • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
 • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania urzędu miasta lub gminy reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Najczęściej w polskich urzędach znajdują się poniższe wydziały.

Struktura urzędu miasta, gminy

 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (Wydział Podatków i Windykacji),
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
 • Wydział Architektury i Budownictwa (Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego lub Wydział Budownictwa i - osobno - Biuro Planowania Przestrzennego),
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Gospodarki Mieniem (Wydział Zarządzania Mieniem),
 • Wydział Geodezji i Kartografii,
 • Wydział Edukacji i Sportu (Wydział Oświaty, Wydział Sportu i Rekreacji + Wydział Edukacji),
 • Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
 • Wydział Kultury i Dziedzictwa,
 • inne - w zależności od jednostki.

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. 

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Zadania wybranych wydziałów urzędu miasta (UM) lub gminy (UG)

Wydział Spraw Obywatelskich

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego, załatwienia spraw meldunkowych, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty od nieruchomości, podatki leśne i rolne. 

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Wydział Geodezji i Kartografii

W Wydziale Geodezji i Kartografii mamy możliwość m.in. złożenia wniosku o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, zaktualizowania danych w ewidencji gruntów, ustalenia numeru porządkowego nieruchomości oraz zweryfikowania dokumentacji projektowych i podziału nieruchomości.

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział ten prowadzi sprawy związane planowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni w mieście. Odpowiada m.in. za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta/gminy czy rozpatrywanie wniosków w sprawie chociażby pozwolenia na budowę, rozbiórkę i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Jeżeli urząd zwleka z załatwianiem sprawy, petent może wystosować pismo ponaglające.

Jednostki podległe urzędom miast (UM) lub gmin (UG)

Do jednostek zarządzanych przez urzędy miast / gmin należą w szczególności:

 • placówki zdrowia,
 • placówki oświatowe,
 • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
 • ośrodki sportowe,
 • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania