Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 2021

Aktualizacja: 26 listopada 2021

Świadczenie pielęgnacyjne

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne i ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne to wsparcie finansowe dla osób, które były zmuszone zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1971 złotych i jest wypłacane co miesiąc. Jego wysokość podlega waloryzacji.
Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i nie podlega opodatkowaniu.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym, którzy rezygnują z zatrudnienia (pracy zarobkowej) na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, którego niepełnosprawność powstała:

 • do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia,
 • do dnia ukończenia przez nie 25 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej;

i są to:

 • rodzice (matka lub ojciec),
 • opiekun faktyczny dziecka (który wystąpił z wnioskiem o przysposobienie),
 • rodzina zastępcza spokrewniona (według ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 • inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, chyba, że mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Z otrzymywania tego świadczenia wyklucza się osoby sprawujące opiekę, jeśli mają prawo do:

 • emerytury,
 • renty,
 • renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka (jeśli zbiegły się prawa do renty rodzinnej innego świadczenia emerytalno-rentowego),
 • renty socjalnej,
 • zasiłku stałego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego.

Z otrzymywania tego świadczenia wyklucza się osoby wymagające opieki, jeśli:

 • pozostają w związku małżeńskim (oprócz sytuacji, kiedy współmałżonek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • zostały umieszczone w rodzinie zastępczej niespokrewnionej,
 • zostały umieszczone w domu dziecka lub
 • zostały umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzystają z niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu (dotyczy placówek związanych z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, z wyjątkiem podmiotów leczniczych).

Wniosek zostanie odrzucony również jeśli na daną osobę wymagającą opieki, przyznano:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna,
 • innej osobie wcześniejszą emeryturę,
 • innej osobie świadczenie o podobnym charakterze, wypłacane za granicą (chyba, że dwustronne umowy mówią inaczej

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Dla seniorów rząd przygotował inne świadczenie → Zobacz zasiłek pielęgnacyjny

Jak długo można pobierać świadczenie?

Świadczenie jest przyznawane na czas nieokreślony.
W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wystawione na czas określony, świadczenie zostanie ustalone do ostatniego dnia miesiąca ważności orzeczenia.


Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w dowolnym momencie, kiedy spełnione zostają przesłanki do jego otrzymania.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać świadczenie należy złożyć

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - wzór znajdziesz w sekcji Wnioski i dokumenty
 • dokument tożsamości lub jej potwierdzenie (przy składaniu wniosku online - Profil Zaufany),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu - osoby, nad którą będzie sprawowana opieka,
 • inne - jeżeli wymaga tego organ wydający decyzję (np. akty zgonu rodziców itp.)

Gdzie składa się wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i ile to kosztuje?

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. online - za pomocą rządowego portalu [email protected], przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, lub
 2. w wersji papierowej - osobiście lub listownie - wypełniając dokumenty i składając je do odpowiedniej jednostki terenowej, odpowiedzialnej za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie. Najczęściej jest to ośrodek pomocy społecznej (miejski lub gminny), a jeśli taki jest niedostępny, to urząd gminy/miasta. Odpowiednią instytucję znajdziesz z pomocą poniższej wyszukiwarki.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 (M. P. z 2019 r., poz. 1067).

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - Świadczenie pielęgnacyjne w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pobierz dokument