Odwołanie od mandatu drogowego - wzór [PDF, DOC] 2022

Odwołanie od mandatu drogowego

Jeśli kierowca otrzymał mandat drogowy za przekroczenie prędkości (zdjęcie z fotoradaru), przejechanie na czerwonym świetle lub inne wykroczenie, ale jest przekonany, że został on ukarany niesłusznie, przysługuje mu prawo do odwołania. Zobacz jak i kiedy można to zrobić.

Kto może się odwołać od mandatu drogowego?

W zasadzie może to zrobić każdy, kto uważa, że otrzymał mandat niesłusznie. Ograniczenia w składaniu odwołania wynikają ze stanu prawnego danych osób:

 • jeśli ukarany ma więcej niż 17 lat i pełne prawa - odwołanie od mandatu składa samodzielnie,
 • jeśli ukarany ma mniej niż 17 lat - odwołanie od mandatu składa rodzic lub opiekun prawny,
 • jeśli mandat otrzymała osoba ubezwłasnowolniona - odwołanie składa przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Odwołanie od mandatu drogowego może także złożyć przedstawiciel służby, która wydała mandat niesłusznie, na przykład policjant, strażnik graniczny, a także przedstawiciel sądu, jeśli dowie się, że mandat został wypisany bezpodstawnie.

Kiedy można się odwołać od mandatu za parkowanie?

Jakie są przesłanki do odwołania się od mandatu?

Istnieje kilka przesłanek, które mogą świadczyć o tym, że mandat został wydany niesłusznie. Dzieje się tak w przypadku, kiedy mandat wystawiono za działanie:

 • które nie było wykroczeniem (na przykład dzień po zmianie przepisów drogowych na korzyść ukaranego),
 • za które może ukarać tylko sąd,
 • w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie dało się uniknąć (na przykład ratowano czyjeś życie, zdrowie, wolność, mienie publiczne, mienie prywatne),
 • spowodowane chorobą psychiczną ukaranego, upośledzeniem psychicznym lub innym zakłóceniem prawidłowych czynności psychicznych (na przykład ataki schizofrenii).

Do kiedy można się odwołać od mandatu?

Do kiedy można się odwołać?

 • jeśli przyjęto mandat - ukarany ma 7 dni od daty wystawienia na odwołanie się od niego,
 • jeśli odwołanie od mandatu składa przedstawiciel służby lub sądu - może to zrobić po 7 dniach od wystawienia.

Jaka jest procedura postępowania?

Aby mandat został unieważniony, przeprowadza się konkretną procedurę wraz z posiedzeniem sądu:

 1. W pierwszej kolejności wniosek odwoławczy trafia do odpowiedniego sądu rejonowego - składany jest przez osobę, która mandat otrzymała lub jej przedstawiciela, lub przedstawiciela służby/sądu (z urzędu).
 2. Sąd ustala datę posiedzenia, o której informuje wnioskodawcę.
 3. Na posiedzeniu sąd rozpatruje wniosek i wydaje postanowienie o uchyleniu mandatu lub postanowienie odmowne, które utrzymuje mandat w mocy. Od tej decyzji sądu nie ma już możliwości odwołania.

Czy obecność w sądzie jest obowiązkowa?

Obecność w sądzie nie jest konieczna, jeśli wnioskujący nie otrzymał obowiązkowego wezwania do stawiennictwa. Można wziąć udział w posiedzeniu dobrowolnie lub po prostu czekać na listowną decyzję sądu. 

Ile kosztuje odwołanie od mandatu drogowego?

Postępowanie sądowe w sprawie odwołania od mandatu drogowego jest bezpłatne.


Wzór wniosku o odwołanie od mandatu 

Jak napisać odwołanie od mandatu drogowego?

Nie ma odgórnego szablonu wniosku o odwołanie od mandatu. Można napisać go samodzielnie lub skorzystać z naszego wzoru.

Wniosek o odwołanie od mandatu
 

Jeśli ukarany chce to zrobić samodzielnie, musi pamiętać, aby we wniosku znalazły się poniższe dane:

 • imię, nazwisko,
 • numer PESEL,
 • miejsce zamieszkania,
 • seria i numer mandatu, a jako załącznik dodaj jego kserokopię,
 • opis zdarzenia z jego punktu widzenia, wyjaśniający sytuację i uzasadniający odwołanie od mandatu - zobacz szczegóły dalszej procedury,
 • dane sądu rejonowego właściwego dla miejsca nałożenia kary.

Jak i gdzie składa się dokumenty?

Wniosek należy złożyć do najbliższego sądu rejonowego, właściwego dla miejsca wystawienia mandatu.
Dokumenty można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłać je pocztą na adres sądu listem poleconym.

Sprawdź: Odwołanie od mandatu za brak biletu, Odwołanie od mandatu za parkowanie


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - odwołanie od mandatu drogowego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2022