Starostwo Powiatowe - kontakt, wydziały i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 5 min. czytania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Starostwo Powiatowe umożliwia załatwienie 68 spraw

W celu załatwienia spraw w Starostwach Powiatowych przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Starostwo Powiatowe

Czym jest starostwo powiatowe?

Starostwo powiatowe to urząd i siedziba starosty oraz władz powiatu. Jest jednostką pomocniczą, do której zadań należy wykonywanie poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu. W przypadku miast na prawach powiatu, funkcję starostwa powiatowego sprawuje urząd miasta (starosta ⇒ prezydent miasta, rada powiatu ⇒ rada miasta). Podobnie jak urzędy miasta, starostwa powiatowe składają się z wydziałów zajmujących się konkretnymi zagadnieniami. Do najpopularniejszych pod względem ilości petentów należą wydziały komunikacji, wydziały geodezji i architektury, wydziały budownictwa oraz wydziały spraw obywatelskich. Nazewnictwo oraz zakres działania mogą się różnić w zależności od starostwa. Urząd opracowuje także druki wniosków do pobrania - są one dostępne na stronach internetowych starostw, a w niektórych placówkach pojawiają się także w formie drukowanej.  

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Czym jest powiat?

To jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, obejmująca kilka gmin i posiadająca własne organy. W przypadku miast na prawach powiatu, organy samorządu gminnego wykonują zadania i kompetencje samorządu powiatowego. W podziale administracyjnym, powiat jest jednostką II stopnia - pomiędzy województwem a gminą. Do miast na prawach powiatu zalicza się przede wszystkim:

 • większe miasta - liczące ponad 100 tys. mieszkańców,
 • byłe stolice województw, poza Ciechanowem, Sieradzem i Piłą,
 • wybrane miasta w dużych aglomeracjach:
  • Jastrzębie-Zdrój,
  • Mysłowice,
  • Jaworzno,
  • Piekary Śląskie,
  • Żory,
  • Świętochłowice,
  • Siemianowice Śląskie,
  • Sopot,
  • Świnoujście.

Aktualnie na terenie naszego kraju znajduje się:

 • 314 powiatów,
 • 66 miast na prawach powiatu.

Czym zajmuje się starostwo powiatowe?

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zakres działania i zadania powiatu, jest ustawa o samorządzie powiatowym. Zadania starostwa powiatowego, jako jednostki pomocniczej, można podzielić na kilka kategorii.

Zadania w dziedzinie komunikacji

Starostwo Powiatowe - komunikacja i rejestracja pojazdów

Do zadań wydziałów komunikacji i transportu w starostwach powiatowych należą:

 • rejestracja pojazdów,
 • opracowywanie wzorów wniosków w sprawach komunikacyjnych,
 • Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców oraz nadzór nad nimi,
 • Wydawanie legitymacji instruktora.

Zadania w dziedzinie dróg

Starostwo Powiatowe - utrzymanie dróg powiatowych

Głównymi zadaniami wydziału dróg w powiecie są:

 • budowa, remonty, oświetlenie dróg powiatowych, budowa chodników i ich utrzymanie przy drogach powiatowych,
 • organizowanie sieci transportu publicznego między gminami.

Zadania w dziedzinie geodezji

Starostwo Powiatowe - geodezja

Wydział geodezji posiada następujące kompetencje:

 • koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • opracowywanie wzorów wniosków w sprawach geodezyjnych i architektonicznych,
 • prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
 • ochrona gruntów rolnych.

Zadania w dziedzinie edukacji

Starostwo Powiatowe - edukacja

Wydział odpowiadający za oświatę zajmuje się:

 • budową, utrzymaniem, remontami szkół ponadgimnazjalnych, specjalistycznych, artystycznych, zawodowych (władze powiatu mają wpływ na wybór dyrektora szkoły oraz wypłacają wynagrodzenie pracownikom tych placówek),
 • budową i utrzymaniem powiatowych bibliotek, ośrodków kultury,
 • prowadzeniem powiatowych baz sportowo-rekreacyjnych.

Zadania w dziedzinie budownictwa

Starostwo Powiatowe - budownictwo

Wydziały budownictwa, architektury i urbanistyki zajmują się:

Zadania powiatu w dziedzinie pomocy społecznej

Zadania w dziedzinie pomocy społecznej

Wydział odpowiadający za pomoc społeczną ​​​w powiecie posiada następujące zadania:

 • budowa i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej i kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
 • prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie, oferujących wszechstronną pomoc i poradnictwo rodzinne,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, pomoc w integracji ze środowiskiem wychowankom domów dziecka czy zakładów dla nieletnich,
 • współpraca z organizacjami społecznymi w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Jeżeli urząd zwleka z załatwianiem sprawy, petent może wystosować pismo ponaglające.


Druki do pobrania

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu