Numer REGON 2023 - informacje jak uzyskać i sprawdzić

Numer REGON

REGON to 9- lub 14-cyfrowy kod, który pozwala na ustalenie wielu informacji na temat firmy, takich jak dane właściciela, rodzaj prowadzonej działalności oraz adres siedziby. Obecnie nadaje się go głównie dla celów statystycznych. Kto musi posiadać numer REGON i jak go uzyskać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON)

Rejestr Gospodarki Narodowej (funkcjonujący pod akronimem REGON) to na bieżąco aktualizowany rejestr, zawierający informacje na temat podmiotów gospodarki narodowej. Opiekunem REGON-u jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie rejestru tworzy się bazy danych podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju oraz sporządza się dane statystyczne, pozwalające dokonać charakterystyki rynku.

W rejestrze znajdują się następujące dane:

 • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i numer PESEL (o ile go posiada),

 • numer NIP oraz informacja o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

 • numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, (o ile takie posiadają), nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność,

 • forma prawna i forma własności,

 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,

 • daty:

  • powstania podmiotu,

  • rozpoczęcia działalności,

  • zawieszenia i wznowienia działalności,

  • wpisu do ewidencji lub rejestru,

  • orzeczenia o ogłoszeniu upadłości,

  • zakończenia postępowania upadłościowego,

  • zakończenia działalności albo trwałego zakończenia działalności w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  • skreślenia z ewidencji lub rejestru,

  • wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,

 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,

 • przewidywana liczba pracujących,

 • powierzchnia ogólna i użytków rolnych - w przypadku gospodarstw rolnych,

 • jednostkach lokalnych podmiotów w wyżej wymienionym zakresie z wyłączeniem informacji o numerze NIP oraz o formie prawnej i formie własności,

 • numer telefonu i faksu siedziby, adres email oraz strony internetowej - o ile podmiot je posiada i poda je do rejestru podmiotów.

Pod pojęciem REGON kryje się także numer identyfikacyjny, nadawany podmiotom gospodarki narodowej, w celu ich lepszej identyfikacji.

Z jakich cyfr składa się REGON?

Z jakich cyfr składa się REGON?

Numer REGON może posiadać 9 lub 14 cyfr.

REGON 9-cyfrowy

Pierwsze dwie cyfry REGONu oznaczają wyróżnienie terytorialne. Sześć kolejnych cyfr to tzw. numer seryjny. Ostatnia, 9 cyfra jest nazywana kontrolną i oblicza się ją według określonego wzoru:

 1. Pomnożenie pierwszych 8 cyfr REGON przez wagi: 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 2. Zsumowanie wyników mnożenia.

 3. Podzielenie sumy przez liczbę 11 i wyznaczenie reszty dzielenia → reszta dzielenia stanowi ostatnią liczbę numeru REGON.

Jeżeli wynikiem będzie liczba 10, za cyfrę kontrolną przyjmuje się 0.

Przykład:

Pierwsze 8 cyfr numeru REGON: 12345678

Mnożenie przez wagi: 1x8=8, 2x9=18, 3x2=6, 4x3=12, 5x4=20, 6x5=30, 7x6=42, 8x7=56

Suma liczb z mnożenia: 8+18+6+12+20+30+42+56= 192

Dzielenie przez 11: 192:11= 17

Wyliczanie reszty z dzielenia: 192-187=5

Cały numer REGON: 123456785

REGON 14-cyfrowy

O REGON 14-cyfrowy, nazywany numerem identyfikacyjnym jednostki lokalnej, powinny starać się podmioty, które:

 • chcą otworzyć zakład leczniczy (np. przychodnię, gabinet lekarski, gabinet pielęgniarski) - nawet jeśli prowadzą go pod tym samym adresem co siedzibę swojej działalności i nie sporządzają dla niego samodzielnie sprawozdania finansowego;

 • posiadają zakład lub oddział pod tym samym adresem - jeżeli sporządzają dla niego samodzielnie sprawozdania finansowe;

 • w ramach swojej działalności prowadzą jeszcze inną działalność wymagającą dodatkowej rejestracji (np. otwierają oddział pod nowym adresem),

 • prowadzą działalność związaną z:

  • transportem – adresem jednostki lokalnej będzie miejsce, w którym wydawane są polecenia lub organizowana jest praca;

  • budownictwem ­– adresem jednostki lokalnej będzie miejsce w którym:

   • przyjmowane są zlecenia na prace budowlane i pomocnicze lub

   • gdzie pracuje zarząd firmy, albo

   • gdzie organizowane są prace budowlane i pomocnicze (np. baza budowlana) – przy czym place budowy, gdzie powstaje dana inwestycja nie są jednostkami lokalnymi.

Numer identyfikacyjny podmiotu, który utworzył jednostkę lokalną, stanowi 9 pierwszych cyfr REGONu. Kolejne 4 cyfry tworzą liczbę porządkową przypisaną utworzonemu zakładowi, zaś ostatnia to cyfra kontrolna. Podobnie jak w przypadku 9-cyfrowego REGON-u, wylicza się ją według wzoru:

 1. Pomnożenie pierwszych 8 cyfr REGON przez wagi: 2, 4, 8, 5, 0, 9, 7, 3, 6, 1, 2, 4, 8.

 2. Zsumowanie wyników mnożenia.

 3. Podzielenie sumy przez liczbę 11 i wyznaczenie reszty dzielenia → reszta dzielenia stanowi ostatnią liczbę numeru REGON.

Jak widać, sposób wyliczania cyfry kontrolnej jest identyczny jak w przypadku 9-cyfrowego REGONu. Różnią się wyłącznie wagi.

Kto nadaje numer REGON?

Numer REGON jest nadawany przez Główny Urząd Statystyczny.

Jak uzyskać numer REGON?

Jak uzyskać numer REGON i kto musi go posiadać?

Numer REGON muszą posiadać wszystkie:

 • osoby prawne,

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),

 • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Numer REGON można otrzymać na 3 sposoby:

 • podczas wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - formularz CEIDG-1, który składa się w celu wpisania się do CEIDG, stanowi jednocześnie zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego,

 • podczas wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - dane z KRS są przekazywane bezpośrednio drogą elektroniczną do rejestru REGON,

 • poprzez złożenie odpowiedniego formularza do Urzędu Statystycznego - dotyczy podmiotów, które nie muszą posiadać wpisu do KRS i CEIDG.

Uzyskanie numeru REGON poprzez złożenie wniosku

Aby otrzymać numer REGON, konieczne jest złożenie odpowiedniego formularza:

 • RG-OP - wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu - formularz dla osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej,

 • RG-OF - wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu - formularz dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG.

Wnioski należy składać do Urzędu Statystycznego właściwego:

 • ze względu na siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

 • ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do CEIDG.

Nadanie numeru REGON online

REGON online 

Przedsiębiorcy posiadający podpis elektroniczny mogą złożyć wniosek przez Internet:

 1. Należy zalogować się na ePUAP przez Profil Zaufany lub aplikację mObywatel.

 2. Po zalogowaniu należy wybrać formularz “pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

 3. Adresatem pisma ma być Urząd Statystyczny.

 4. W tytule pisma należy wpisać "Wniosek o nadanie numeru REGON" a w załączniku dodać wypełniony wcześniej formularz wniosku.

 5. Ostatnim krokiem jest podpisanie pisma (podpis zaufany lub podpis kwalifikowany) i przesłanie go do wybranego wcześniej urzędu.

 1. Należy zalogować się na stronie gov.pl przez Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

 2. Następnie przejść do zakładki “Usługi dla przedsiębiorcy” i wpisać w tamtejszej wyszukiwarce frazę "REGON".

 3. Po wybraniu usługi należy postępować zgodnie z instrukcją widoczną na ekranie.

 4. Ostatnim krokiem jest podpisanie pisma i przesłanie go do wybranego urzędu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kiedy złożyć wniosek o numer REGON?

Kiedy należy złożyć wniosek o nadanie numeru REGON?

Wniosek o wpis do rejestru REGON należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają wpis, np. założenia działalności.

Ile kosztuje nadanie numeru REGON?

Nadanie numeru REGON jest bezpłatne.

Ile czeka się na nadanie numeru REGON?

Na wpis do rejestru REGON czeka się ok. 7 dni. Aby sprawdzić, czy numer REGON został już nadany, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki w Bazie Internetowej REGON i wpisać niezbędne dane.

Czy numer REGON musi znajdować się na pieczątce firmowej?

Ta kwestia budzi wątpliwości u wielu przedsiębiorców. Okazuje się, że na pieczątce firmowej nie trzeba umieszczać numeru REGON. Za to muszą się na niej znajdować m.in. imię i nazwisko przedsiębiorcy, a także numer NIP.

Jak sprawdzić numer REGON kontrahenta? Wyszukiwarka REGON

Sprawdzenie numeru REGON danej firmy nie jest niczym trudnym - aby ułatwić to zadanie, powstała specjalna Baza Internetowa REGON. Na stronie znajduje się wyszukiwarka REGON, która umożliwia wpisanie jednego z 4 parametrów, aby odnaleźć interesujący podmiot; może być to numer NIP, KRS lub adres siedziby. Po wpisaniu danych wyszukiwarka pokaże wszystkie informacje o szukanym kontrahencie.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - numer REGON w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 18,8 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG
Pobierz dokument
Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej
Wyślij przez internet