Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych - wniosek 2022

Weryfikacja: 21 kwietnia 2022

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, oprócz zasiłku, mogą liczyć także na przyznanie tzw. dodatku aktywizacyjnego. Wiąże się on ściśle z podjęciem przez bezrobotnego pracy. W poniższym poradniku wyjaśniamy, kto może otrzymać dodatek, ile wynosi oraz jak długo można go pobierać.

Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Prawo do zasiłku ma osoba, która:

 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna,
 • ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 • znalazła pracę samodzielnie lub po otrzymaniu skierowania z PUP. 

Dodatek jest przyznawany zarówno w przypadku podjęcia pracy w pełnym bądź niepełnym wymiarze. 

Kiedy dodatek nie przysługuje?

Bezrobotny nie otrzyma wsparcia finansowego, jeżeli:

 • zostanie skierowany przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
 • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
 • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • między kolejnymi umowami o pracę jest przerwa obejmująca dzień roboczy i w czasie tej przerwy nie zarejestrowano się w PUP,
 • przebywa na urlopie bezpłatnym.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Wysokość dodatku za znalezienie pracy to maksymalnie 50% zasiłku podstawowego, czyli 620,40 złotych brutto.

Jak długo można pobierać dodatek aktywizacyjny?

Wsparcie finansowe przysługuje osobie, która znalazła zatrudnienie od dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatku, do:

 • ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia - w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
 • ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej - w przypadku, podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy.

⚠ Utrata pracy jest równoznaczna z utratą prawa do dodatku aktywizacyjnego! ⚠

Czy dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany?

Tak. Jego wysokość należy wykazać w rocznym rozliczeniu PIT, w wierszu „Inne źródła”.


Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dodatek za znalezienie pracy, należy złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

 • wniosek o dodatek aktywizacyjny - wzory wniosków publikowane są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy,
 • umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło,
 • deklarację zobowiązującą do regularnego informowania urzędu pracy o stanie zatrudnienia,
 • zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - wystawione przez pracodawcę.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć także listownie oraz przez Internet, za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest bezpłatna.

Dodatek aktywizacyjny - kiedy jest wypłacany?

Wypłata pomocy finansowej następuje z dołu (po zakończeniu miesiąca), do 14 dni od zakończenia miesiąca. Dokładną datę ustala urząd pracy.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dodatek aktywizacyjny w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości