Wniosek o becikowe - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 2021

Aktualizacja: 8 lipca 2021

Wniosek o becikowe


Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać becikowe? Kto może się ubiegać o ten rodzaj pomocy? Gdzie złożyć wniosek? Czas dowiedzieć się wszystkiego o becikowym!

Co to jest becikowe?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zwana również becikowym, to wsparcie finansowe dla ojca lub matki / opiekuna w związku z urodzeniem się dziecka / jego przysposobieniem. 

Ile wynosi becikowe?

Becikowe to kwota 1000 zł na każde nowo narodzone / przysposobione dziecko - stała dla wszystkich osób, którym zostanie przyznana.

Kto może otrzymać zapomogę?

Becikowe przyznawane jest osobom, które spełniają poniższe warunki formalne:

 1. Są opiekunami dziecka, czyli:
  • rodzice dziecka,
  • opiekunowie prawni dziecka, przydzieleni sądownie,
  • opiekunowie faktyczni dziecka, którzy zajmują się nim na co dzień i jednocześnie złożyli do sądu wniosek o adopcję.
 2. Nie przekraczają wyznaczonego dochodu na osobę w rodzinie. W 2020 roku kryterium dochodowe wynosi 1922 zł netto.
 3. W przypadku, jeśli o becikowe starają się rodzice dziecka, warunkiem jest, aby matka dziecka była pod opieką medyczną przynajmniej od 10 tygodnia ciąży, aż do rozwiązania.
 4. Osoba starająca się o przyznanie zapomogi jest polskim obywatelem (lub w wybranych przypadkach cudzoziemcem) i zamieszkuje na terenie naszego kraju.

Kto nie dostanie becikowego?

Świadczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy:

 • osoba starająca się o becikowe nie mieszka w Polsce,
 • członek rodziny ma przyznane podobne świadczenie za granicą (chyba, że umowy między państwami stanowią inaczej),
 • osoba samotnie wychowująca dziecko nie ma ustalonego świadczenia alimentacyjnego dla niego od drugiego rodzica (tytułem wykonawczym lub sądownie), za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • jeden z rodziców jest zobowiązany przez sąd do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugi nie ma zasądzonych alimentów,
  • powództwo o ustalenie alimentów drugiego rodzica zostało oddalone,
  • zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców w porównywalnym zakresie i czasie.

Wniosek o becikowe

Kiedy składa się wniosek o becikowe?

 • Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia jego przyjścia na świat,
 • Wniosek o jednorazową zapomogę dla opiekuna prawnego i faktycznego dziecka, a także dla rodziców adopcyjnych, należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia przejęcia opieki nad dzieckiem lub przysposobienia. Ważne jest jednak kryterium wieku dziecka - nie może mieć ukończonego 18 roku życia.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie becikowe, należy spełnić pewne warunki, a także wypełnić i przedłożyć poniższe dokumenty:

Gdzie składa się wniosek o becikowe?

Do przyjęcia wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka upoważnione są jednostki gminne, najczęściej urzędy miasta lub gminy oraz ośrodki pomocy społecznej. Warto skorzystać z wyszukiwarki i sprawdzić, gdzie dokładnie można złożyć wniosek o becikowe w danej miejscowości.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online - wykorzystując do tego platformę Empatia oraz swój Profil Zaufany. Składanie wniosku online to najszybsza i najbezpieczniejsza droga. Warto skorzystać z linków w sekcji Złóż wniosek online i dowiedzieć się jak krok po kroku złożyć wniosek o becikowe przez internet.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Nic - złożenie wniosku o becikowe jest całkowicie bezpłatne.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia?

Wnioski rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia dokumentów, a w przypadkach wysoce skomplikowanych - do 2 miesięcy od wszczęcia postępowania. 

Wypłata świadczenia zazwyczaj następuje:

 • do ostatniego dnia miesiąca - jeśli wniosek został złożony do 10-go dnia miesiąca,
 • do końca kolejnego miesiąca - jeśli wniosek złożono po 10-tym.

Wypłata świadczenia może zostać wykonana:

 • przelewem na wskazane konto,
 • przekazem pocztowym,
 • bezpośrednio w kasie urzędu.

Wybór zależy od przyjętej praktyki urzędu i jej możliwości organizacyjnych.

Jak obliczyć dochód do becikowego?

W celu obliczenia dochodu do becikowego należy zsumować dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w danym roku. Wliczają się do tego:

 • zarobki z umów o pracę i umów-zleceń,
 • stypendia,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody z działalności rolniczej,
 • dochody z wynajmu.

Następnie otrzymaną kwotę należy podzielić przez liczbę członków rodziny (łącznie z nowo narodzonym lub przysposobionym dzieckiem). W ten sposób wylicza się dochód do becikowego.

Uwaga! Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że jeśli wniosek o becikowe złożony zostanie do 31 października 2021 r., to należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za rok 2019. Osoby starające się o becikowe po 31 października 2021 r. powinny brać pod uwagę dochody za rok 2020.

Zaświadczenie lekarskie do becikowego - kto wydaje?

Do wniosku o becikowe należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, o objęciu matki opieką medyczną, od co najmniej 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie to wydaje lekarz lub położna. Ponadto zaświadczenia nie muszą składać osoby, które przysposobiły dziecko bądź są jego prawnymi lub faktycznymi opiekunami.

Co zrobić w przypadku odmowy becikowego?

Odmowa przyznania becikowego jest wydawana w formie decyzji administracyjnej - oznacza to, że jest możliwość złożenia odwołania w tej sprawie. Dokument należy złożyć do organu, który wydał decyzję - odwołanie zostanie przez niego przekazane do kolegium odwoławczego. Wnioskujący ma na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111, ost. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 730)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)