Zaświadczenie o niekaralności - wniosek 2022

Aktualizacja: 20 stycznia 2022

Zaświadczenie o niekaralności

Do wykonywania niektórych zawodów konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenie wymagane jest również w procesie pozyskiwania licencji, uprawnień czy koncesji. Jak zdobyć taki dokument? Kto może się o niego starać? Gdzie złożyć wymagane dokumenty? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

To dokument wydawany przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który potwierdza, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu (nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym).

Do wykonywania jakich zawodów potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności?

Istnieje szczególna grupa zawodów, w których posiadanie zaświadczenia o niekaralności jest konieczne. Są to m.in.:

 • nauczyciel,
 • policjant,
 • detektyw,
 • sędzia,
 • licencjonowany pracownik ochrony,
 • komornik,
 • agent ubezpieczeniowy.

Kto może uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności może złożyć każdy. Dokumenty można składać osobiście lub przez pełnomocnika.

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności?

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście, w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego;
 • przez Internet – konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
 • listownie – na adres Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Cena zaświadczenia będzie różniła się w zależności od metody składania wniosku. W przypadku złożenia dokumentów przez Internet, koszt otrzymania zaświadczenia to 20 złotych. Jeżeli wnioskujący zdecyduje się na dostarczenie wniosku osobiście bądź listownie, koszt wzrośnie do 30 złotych

Uwaga! W niektórych sytuacjach opłata nie musi być uiszczana. Dzieje się tak, jeżeli wnioskujący potrzebuje dokumentu, aby jako wolontariusz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu, bądź kolonii dla dzieci i młodzieży. Wówczas do wniosku należy dołączyć pismo od organizatora, który potwierdzi chęć zostania przez wnioskującego wychowawcą kolonijnym.

Jak można dokonać opłaty?

Opłaty można dokonać na kilka sposobów:
•    gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości przy ulicy Czerniakowskiej 100 w Warszawie;
•    gotówką w kasie dowolnego sądu;
•    zapłacić za pomocą znaków opłaty sądowej, które można kupić w kasie urzędu;
•    przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku złożenia wniosku przez Internet, opłaty można dokonać tylko przez system e-KRK.


Wniosek o zaświadczenie o niekaralności

Jakie dokumenty należy przygotować?


•    wniosek w formie zapytania o udzielenie informacji o osobie;
•    potwierdzenie dokonania płatności;
•    pismo od organizatora kolonii lub obozu dla młodzieży - w przypadku wolontariusza, który chce zostać wychowawcą kolonijnym lub kierownikiem obozu.

Jak złożyć wniosek w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego?

 1. Na początku należy wypełnić wniosek w formie zapytania o udzielenie informacji o osobie.
 2. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wydanie zaświadczenia.
 3. Następnie należy złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem płatności w Punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. 

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Aby złożyć wniosek przez Internet, należy założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Następnie należy wypełnić wniosek w formie zapytania o udzielenie informacji o osobie. Dokument należy podpisać przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
 3. Ostatnim krokiem jest załączenie potwierdzenia dokonania płatności i wysłanie wniosku.

Jak złożyć wniosek listownie?

 1. Należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek w formie zapytania o udzielenie informacji o osobie.
 2. Następnie należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności. 
 3. Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku wraz z dokumentami na adres Biura Informacji Krajowego Rejestru Karnego lub dowolnego Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

Jak wypełnić wniosek o zaświadczenie o niekaralności?

Wypełnienie wniosku o zaświadczenie o niekaralności nie jest skomplikowane. Formularz składa się z 13 punktów:

Zaświadczenie o niekaralnościWzór jak wypełnić zaświadczenie o niekaralności
 
 
 • W prawym górnym rogu należy podać numer PESEL, a w razie jego braku - numer paszportu lub dowód osobisty.
 • W punktach od 1 do 10 wpisujemy dane osobowe - nazwisko rodowe, nazwisko, imiona, imię ojca, imię matki, data urodzenia, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.
 • W punkcie 11 należy wskazać  postępowanie, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie. Punkt ten wypełnia się tylko w sytuacji, gdy ktoś pyta o cudzą niekaralność.
 • Punkt 12 zawiera rodzaje danych i można tu zaznaczyć kilka opcji: “Kartoteka karna”, “Kartoteka nieletnich” oraz “Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym”. Jeśli pytamy o własną niekaralność, możemy zaznaczyć wszystkie kartoteki i nie wiąże się to z dodatkową opłatą. W przypadku pytania o cudzą niekaralność, zaznaczenie odpowiedniego “okienka” ma związek z podstawą prawną pozwalającą na dostęp do danych, wskazaną w pkt 11 wniosku.
 • Punkt 13 można pozostawić niewypełniony. Zakres danych wynika bowiem z przepisu, który nakłada obowiązek uzyskania zaświadczenia z KRK, jeśli został wskazany w pkt 11 formularza.

Jak długo czeka się na wydanie zaświadczenia o niekaralności?

Jeżeli składamy wniosek:

 • listownie - 7 dni od otrzymania kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku;
 • osobiście - od ręki; w wyjątkowych sytuacjach termin oczekiwania może wydłużyć się maksymalnie do 7 dni od złożenia wniosku;
 • przez Internet - 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Pamiętaj! Do punktu informacyjnego należy zabrać ze sobą dokument, który potwierdzi tożsamość wnioskującego, np. dowód osobisty lub paszport.


Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - zaświadczenie o niekaralności w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie