Zasiłek pogrzebowy 2023 z ZUS lub KRUS - informacje komu przysługuje, ile wynosi i wniosek Z-12 lub SR-26

Zasiłek pogrzebowy

Przygotowania związane z ceremonią pogrzebową są niezwykle kosztowne i nie każdy jest w stanie opłacić je samodzielnie. Są jednak pewne instytucje, które oferują pomoc finansową w organizacji pogrzebu - wystarczy złożyć wniosek do ZUS-u, który może zwrócić koszty poniesione za przeprowadzoną ceremonię. Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy? Jakie dokumenty należy złożyć? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zwrot kosztu za organizację pogrzebu (koszty muszą zostać wcześniej pokryte) przysługuje:

 • instytucji - pracodawcy,
 • członkowi rodziny,
 • domowi opieki społecznej,
 • gminie/powiatowi,
 • osobie związku wyznaniowego lub kościoła,
 • obcej osobie.

W skład członków rodziny, którzy mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku pogrzebowego, wchodzą:

 • dzieci własne, przysposobione lub dzieci drugiego małżonka;
 • małżonek/-ka, także ten pozostający w separacji;
 • rodzice, osoby przysposobione lub ojczym/macocha;
 • dzieci przyjęte z rodziny zastępczej;
 • dziadkowie;
 • wnuki;
 • rodzeństwo i osoby objęte opieką prawną.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie, która spełnia chociaż jeden z warunków:

 • jest ubezpieczona w ZUS-ie lub KRUS-ie i pobiera rentę/świadczenia przedrentalne lub emeryturę/świadczenia przedemerytalne, a osoba zmarła to członek jej rodziny,
 • osoba zmarła nie była ubezpieczona, ale dostawała świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek chorobowy po wygaśnięciu ubezpieczenia, 
 • osoba zmarła była ubezpieczona w ZUS-ie lub KRUS-ie i pobierała emeryturę/rentę lub spełniała warunki konieczne do ich pobierania,
 • osoba zmarła ma przyznane nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • osoba zmarła była niewidomą ofiarą wojenną pobierającą pieniądze od państwa,
 • osoba zmarła z powodu choroby lub wypadku związanego z wykonywanym zawodem (musi wtedy dojść do zaistnienia wyjątkowych okoliczności).

Po śmierci bliskiego krewnego, rodzina może starać się o rentę rodzinną.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2023 roku?

Wysokość świadczenia będzie zależała od stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy z osobą zmarłą: 

 • 4000 zł - jeżeli wnioskujący jest członkiem rodziny zmarłego,
 • zwrot faktycznych kosztów pogrzebu, ale kwota nie może przekroczyć 4000 zł - jeżeli wnioskujący nie jest członkiem rodziny zmarłego.

W przypadku dzielenia opłat za ceremonię pogrzebową na kilka osób lub instytucji, każda z nich powinna złożyć oddzielny wniosek o wypłatę świadczenia pogrzebowego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jakie dokumenty są potrzebne do zasiłku pogrzebowego?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy ZUS - druk Z 12Wniosek do pobrania Zasiłek pogrzebowy z KRUS druk SR 26
 

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12 dla ZUS, SR-26 dla KRUS),
 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis skrócony/zupełny aktu urodzenia zmarłego dziecka, które urodziło się martwe. W przypadku zupełnego aktu wymagana jest adnotacja urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków związanych z ponoszeniem kosztów za organizację pogrzebu, uwzględniane są również kopie rachunków potwierdzone przez bank, jeśli oryginały złożysz pracownikowi banku,
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzającego pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym/zmarłą,
 • dowód osobisty lub paszport - w przypadku osobistego składania dokumentów,
 • zaświadczenie potwierdzające opłatę składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

ZUS i KRUS przyjmują akty zgonu wystawiony zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nie przyjmują jednak skróconych aktów zgonu wystawionych poza krajem.

W przypadku składania wniosku Z-12 lub SR-26 o świadczenia emerytalne przez instytucje, wymagane są:

 • wydrukowany i wypełniony wniosek Z-12 lub SR-26 o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia zmarłego dziecka, które urodziło się martwe. W przypadku zupełnego aktu wymagana jest adnotacja urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały lub kopie rachunków, które obejmują koszty związane z pogrzebem - w przypadku składania kopii, muszą one być potwierdzone przez bank, który otrzymał oryginały,
 • dokument potwierdzający tożsamość i pełnomocnictwo do reprezentacji danej instytucji - gdy wniosek składany jest osobiście. 

Kiedy złożyć dokumenty o zasiłek pogrzebowy?

Kiedy złożyć dokumenty o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek o świadczenie pogrzebowe Z-12 lub SR-26 powinien być złożony maksymalnie do 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiego. Jeżeli złożenie wniosku nie było możliwe z powodu opóźnionej identyfikacji/znalezienia ciała lub powodów niezależnych od wnioskodawcy, termin ostateczny może się wydłużyć.

W przypadku przekroczenia terminu 12 miesięcy, osoba wnioskująca powinna dodać następujące dokumenty: odpis aktu zgonu, zaświadczenie uzyskane od policji albo prokuratury lub inny, obowiązkowy dokument z urzędu.

Gdzie złożyć dokumenty o zasiłek pogrzebowy?

Skompletowane i poprawnie uzupełnione dokumenty należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - instytucji, która wypłacała emeryturę lub rentę osobie zmarłej lub jednostce ZUS-u bądź KRUS-u odpowiedniej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dużo łatwiejszym sposobem jest złożenie wniosku za pomocą platformy PUE ZUS.

Złożenie wniosku Z-12 lub SR-26 o świadczenie pogrzebowe jest bezpłatne.

Ile trzeba czekać na zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy zostanie wysłany na konto bankowe lub pod adres wpisany we wniosku. Z reguły wypłata pieniędzy następuje do 30 dni kalendarzowych.

Odwołanie od decyzji ZUS-u lub KRUS

Każdy, kto chce odwołać się od decyzji wydanej przez ZUS lub KRUS, powinien zrobić to w ciągu miesiąca od dnia wydania decyzji. W tej sprawie powinno się udać do oddziału ZUS-u lub KRUS-u, który wystawił decyzję.

Jeżeli kilka lub kilkanaście lat po pogrzebie okaże się, że trzeba wydobyć ciało zmarłego z grobu i przenieść je w inne miejsce, konieczne będzie przeprowadzenie ekshumacji zwłok.

Podstawa prawna 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zasiłek pogrzebowy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,8 tys. dokumentów!
Wniosek o zasiłek pogrzebowy (ZUS)
Pobierz dokument
Wniosek o zasiłek pogrzebowy (KRUS)
Pobierz dokument