Wniosek - pozew o podwyższenie alimentów - wzór [DOC, PDF] 2022

Weryfikacja: 30 czerwca 2022

Pozew o podwyższenie alimentów

Celem alimentów jest dostarczanie środków utrzymania i wychowania dla dziecka, więc ich wysokość musi być odpowiednia. Alimenty powinny pokrywać nie tylko takie podstawowe potrzeby, jak odzież, żywność i opał, ale również koszty wykształcenia oraz zapewnienia odpowiedniego rozwoju fizycznego, i intelektualnego dziecka. Jeżeli kwota świadczenia nie pokrywa kosztów utrzymania, istnieje możliwość złożenia pozwu o podwyższenie alimentów. Jak wygląda taki proces? Kto i gdzie powinien złożyć pozew? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym są alimenty?

Alimenty to regularne, obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz członków rodziny, których celem jest zapewnienie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Kto może się starać o podwyższenie alimentów?

Pozew w tej sprawie może złożyć osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny, na którego wypłacane są alimenty lub osoba, która je otrzymuje.

Kiedy starać się o zwiększenie alimentów?

Kiedy można się starać o podwyższenie alimentów?

Przede wszystkim, chcąc walczyć w sądzie o podwyższenie alimentów, trzeba mieć za sobą proces o ustalenie wysokości alimentów

Uwaga! Jeżeli rodzice dziecka dobrowolnie ustalili między sobą wysokość alimentów, żadne z nich nie może zwrócić się do sądu z prośbą o podniesienie ich kwoty.

Orzeczenie sądu w sprawie wysokości alimentów jest podstawą do rozpoczęcia walki o podwyższenie kwoty świadczenia. Samo podwyższenie alimentów staje się możliwe jedynie w sytuacji, gdy warunki, na podstawie których sąd poprzednio ustalił wysokość alimentów, uległy zmianie.


Pozew o podwyższenie alimentów

Wniosek o podwyższenie alimentówWypełniony wzór wniosku o podwyższenie alimentów
 

Gdzie złożyć pozew o zwiększenie alimentów?

Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego bądź dziecka.

Uwaga! Jeżeli osoba pozwana przebywa za granicą, pozew może zostać rozpatrzony przez sąd w Polsce.

Ile kosztuje złożenie pisma o podwyższenie alimentów?

Rozpoczęcie postępowania w sprawie podwyższenia alimentów jest bezpłatne.

Jakie dokumenty należy przygotować?

To, jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o podwyższenie alimentów, zależy przede wszystkim od argumentów, na które wnioskująca osoba chce się powołać w sprawie. Mogą być to m.in.:

 • dokumentacja lekarska (jeżeli osoba wnioskująca powołuje się na problemy zdrowotne), 
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia wraz z kwotą czesnego, 
 • rachunki związane z utrzymaniem dziecka,
 • zaświadczenie o dochodach rodzica, pod którego opieką jest dziecko.

Po pozwu trzeba jednak dołączyć:

 • wyrok rozwodowy,
 • wniosek o załączenie akt postępowań, podczas których ustalono wcześniejsze alimenty,
 • kopia pozwu dla pozwanego.

Pozew o podwyższenie alimentów – z czego się składa?

W pozwie o zwiększenie kwoty alimentów nie wolno zapominać o kilku ważnych elementach. Taki dokument powinien zawierać:

 • informacje o sądzie i wydziale, do którego trafi wnoszony pozew,
 • wskazanie stron wraz z podaniem ich adresów: 
  • powód - dziecko, na które płacone są alimenty,
  • pozwany – rodzic zobowiązany do ich wypłacania,
 • tytuł – „Pozew o podwyższenie alimentów”,
 • kwotę dotychczas wypłacanych alimentów,
 • żądanie – powód musi wskazać konkretną, podwyższoną wartość alimentów, na którą liczy. Nie ustalono ani górnej, ani dolnej granicy dla wnioskowanych kwot,
 • uzasadnienie – argumenty, na podstawie których podwyższenie alimentów staje się możliwe i zasadne,
 • załączniki – dowody w sprawie,
 • własnoręczny podpis.

 Na co się powołać przy zwiększeniu alimentów?

Argumenty – na co się powołać?

W sprawie o podwyższenie alimentów bardzo ważne jest podanie odpowiednich argumentów, aby sąd przychylił się do żądania powoda. Przede wszystkim, należy wykazać, co zmieniło się od ostatniego wyroku sądu w sprawie alimentów. Jakich argumentów warto użyć?

 • zwiększone koszty utrzymania, związane z dorastaniem dziecka np. większe koszty edukacji (pobieranie korepetycji, wyjazd na studia), odzieży, wydatki związane z hobby i pasjami etc.;
 • zwiększenie dochodów osoby płacącej alimenty – np. przez awans w pracy, zmianę posady, wygraną na loterii;
 • powrót do pełnej sprawności osoby płacącej alimenty – zakończenie rehabilitacji, która umożliwia powrót pozwanego do pracy;
 • obniżenie kosztów utrzymania przez osobę płacącą alimenty – np. spłacenie kredytu, przeprowadzka do tańszego mieszkania;
 • problemy zdrowotne dziecka – uległo wypadkowi lub zachorowało, przez co wzrosły koszty jego utrzymania. Można również oprzeć się na potrzebie rehabilitacji dziecka;
 • problemy zdrowotne opiekuna dziecka;
 • problemy ekonomiczne – związane na przykład ze stratą pracy przez opiekuna dziecka, przez co trudniej jest utrzymywać dziecko samodzielnie;
 • inne okoliczności, np. wzrost opłat za czynsz, wodę, gaz, media, konieczność dokonania remontu.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie żądania o podwyższenie alimentów?

Przepisy nie określają żadnego maksymalnego czasu oczekiwania na zakończenie sprawy. Warto jednak pamiętać, że pozew z dużą ilością argumentów i popierających ich dowodów sprzyja szybszemu rozpatrzeniu sprawy. Warto zatem zadbać o dokładną dokumentację decydując się na złożenie pozwu w tej sprawie.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - podwyższenie alimentów w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości