Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS - kontakt, świadczenia i druki do pobrania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego umożliwia załatwienie 12 spraw

W celu załatwienia spraw w KRUS - Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

KRUS

Czym jest KRUS?

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników. KRUS jest odpowiednikiem ZUS-u dla osób, spełniających poniższe warunki:

 • pełnoletnich,

 • zamieszkujących i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą w pozostającym we własnym posiadaniu gospodarstwie rolnym,

 • prowadzących działalność osobiście i na własny rachunek.

Jakie są zadania KRUS?

Zadania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie świadczeń są bliźniaczo podobne do tych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należą do nich m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:

  • opłacania składek na to ubezpieczenie,

  • przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,

 • uświadamiania rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych, upowszechniania zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia rolników,

 • prowadzeniu szkoleń na temat znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym,

 • podejmowaniu starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,

 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,

 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,

 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,

 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,

 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,

 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.

ZUS czy KRUS - jakie są różnice?

Podstawową różnicą pomiędzy ZUS a KRUS jest to, że druga z instytucji jest przeznaczona dla rolników. Ponadto oferuje znacznie niższe składki, co jest dla wielu bardzo atrakcyjne. W sytuacji, gdy ubezpieczony utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa, bez żadnych wątpliwości będzie odprowadzał składki do KRUS. Jeżeli założy działalność gospodarczą lub zostanie wspólnikiem np. w spółce cywilnej, będzie musiał odprowadzać składki również do ZUS-u.

Rolnik może być ubezpieczony wyłącznie w KRUS mimo prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli spełnia poniższe warunki:

 • jest ubezpieczony w KRUS od przynajmniej 3 lat, w pełnym zakresie i nieprzerwanie,

 • pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne o obszarze użytków rolnych powyżej 1 hektara,

 • nie jest pracownikiem oraz nie pozostaje w stosunku służbowym,

 • nie posiada prawa do emerytury, renty, świadczeń z ubezpieczeń społecznych - planowana jest zmiana, aby pobieranie emerytury nie było przeszkodą do prowadzenia działalności rolniczej,

 • nie przekroczył granicznej kwoty podatku dochodowego z prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym.

Jakie są najważniejsze korzyści dla rolnika w KRUS?

Największą korzyścią bycia ubezpieczonym przez KRUS jest z pewnością wysokość składek, która jest dużo niższa niż w przypadku ZUS-u. Wynika to z faktu, że wysokość składek KRUS zależy od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego. Wymiar składek będzie się zatem różnił dla każdego rolnika, co wydaje się sprawiedliwe - rolnicy o mniejszych plonach (i mniejszych dochodach) zapłacą niższe stawki, zaś ci z większymi nieco wyższe. Dla przykładu składka zdrowotna rolnika wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych, więc będzie ona się znacząco różnić dla rolników o dużych i małych gospodarstwach.

Jakie są stawki ubezpieczeniowe w KRUS?

W KRUS mamy do czynienia z dwoma rodzajami składek, które muszą odprowadzać rolnicy. Są to:

 • składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,

 • składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe to 10% emerytury podstawowej za każdą osobę ubezpieczoną. Wysokość emerytury podstawowej jest co roku ogłaszana przez Prezesa Kasy w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W przypadku gdy gospodarstwo rolne ma powierzchnię powyżej 50 ha, rolnik musi odprowadzić dodatkową miesięczną składkę za współmałżonka i siebie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, która wynosi:

 • 12% emerytury podstawowej – w sytuacji, gdy obszar użytków rolnych gospodarstwa obejmuje do 100 ha,

 • 24% emerytury podstawowej – w sytuacji, gdy obszar użytków rolnych gospodarstwa obejmuje ponad 100 do 150 ha,

 • 36% emerytury podstawowej – w sytuacji, gdy obszar użytków rolnych gospodarstwa obejmuje ponad 150 ha do 300 ha,

 • 48% emerytury podstawowej – w sytuacji, gdy obszar użytków rolnych gospodarstwa obejmuje ponad 300 ha.

Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, wysokość składki miesięcznej zostaje ustalona przez Radę Rolników i ogłoszona przez Prezesa Kasy w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na co najmniej jeden kwartał.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie wynosi:

 • w pełnym zakresie - podstawową wysokość składki miesięcznej za każdą osobę,

 • w ograniczonym zakresie - 1/3 podstawowej wysokości składki miesięcznej → dotyczy osób z prawem uzyskania odszkodowania jednorazowego z tytułu choroby zawodowej lub wypadku podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Aby lepiej zobrazować różnice w wysokościach składek KRUS i ZUS, zawarliśmy je w poniższej tabeli. Przedstawia ona wysokość składek ZUS na rok 2022 oraz wysokość składek KRUS w I kwartale 2022 roku dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne do 50 ha.

 

Składka

Kwota

ZUS

Ubezpieczenie społeczne

emerytalne

693,58 zł

rentowe

284,26 zł

wypadkowe

59,34 zł

chorobowe

87,05 zł

Fundusz Pracy

87,05 zł

RAZEM:

1 211,28 zł

KRUS

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe ( zmienna co kwartał)

108 zł

Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

60 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych

RAZEM:

168 + składka zdrowotna

Czym jest podwójna emerytura w KRUS?

Niektórzy rolnicy mają prawo do pobierania tzw. podwójnej emerytury - z KRUS-u oraz ZUS-u. Aby było to możliwe, muszą spełniać poniższe warunki:

 • być urodzonym po 31 grudnia 1948r.,

 • w okresie aktywności zawodowej być ubezpieczonym zarówno w KRUS jak i w ZUS,

 • być ubezpieczonym w KRUS przez co najmniej 25 lat.

Jeżeli rolnik spełnia wszystkie trzy z wyżej wymienionych warunków, wówczas może pobierać świadczenia emerytalne z KRUS-u i ZUS-u.

Jak uzyskać wcześniejsze emerytury dla rolników?

KRUS umożliwia rolnikom wcześniejsze przejście na emeryturę, jednak aby było to możliwe muszą spełniać kilka warunków:

 • odpowiedni wiek:
  • kobieta - 55 lat,
  • mężczyzna - 60 lat,
 • podleganie ubezpieczeniu przez okres co najmniej 120 kwartałów (30 lat),

 • zaprzestanie działalności rolniczej:

  • ani ubezpieczony ani współmałżonek nie jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego przekraczającego 1 ha,

  • nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej.


Druki do pobrania