Upoważnienie ogólne do druku [PDF, DOC] wzór standardowy 2022

Upoważnienie wzór

Upoważnienie jest jednym ze sposobów na przekazanie komuś prawa do wykonania czynności w naszym imieniu. Dzięki temu wskazana osoba może załatwić różne sprawy. Poniżej wyjaśniamy jak poprawnie stworzyć takie pismo oraz czym różni się od pełnomocnictwa.

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie jest pozwoleniem na wykonanie danej czynności w naszym imieniu, na przykład do odbioru dokumentów z urzędu, czy dziecka z przedszkola. Natomiast pełnomocnictwo daje uprawnionemu (pełnomocnikowi) prawo do podejmowania decyzji w imieniu mocodawcy wraz z poniesieniem ich konsekwencji - np członek zarządu lub pracownik będzie mógł zawrzeć umowę w imieniu firmy, która udzieliła mu pełnomocnictwa. W określonych sytuacjach pełnomocnictwo musi zostać przygotowane w formie aktu notarialnego lub być sygnowane podpisem poświadczonym notarialnie.

Popularne sytuacje, w których druk upoważnienia lub pełnomocnictwa przydają się, to m.in.:


Co powinno zawierać upoważnienie?

Jak napisać upoważnienie?

Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których deleguje wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Wzór ogólny standardowego upoważnienia w PDF i DOC

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma,
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • oświadczenie woli i określenie celu, dla którego wystawia się pismo,
 • czas obowiązywania - czy jest ono stałe, czy tymczasowe, czy ma charakter jednorazowy,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej oraz pieczątka →  jeśli upoważniającym jest firma.
Upoważnienie ogólne - wzór PDF i DOC

Często upoważnienie ma charakter jednorazowy.

 

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie wzór w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości