Upoważnienie wzór 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Upoważnienie jest jednym ze sposobów na przekazanie komuś prawa do wykonania w imieniu zlecającego określonych czynności. Dzięki niemu osoba upoważniona może odebrać z urzędu dokument, czy wyniki badań. Wyjaśniamy, czym jest upoważnienie, jak je napisać oraz czym różni się od pełnomocnictwa.

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie to dokument pozwalający na wykonanie jednej, określonej czynności lub grupy czynności w imieniu mocodawcy.

Popularne upoważnienia to m.in.:

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Upoważnienie jest wyłącznie pozwoleniem na wykonanie danej czynności, na przykład do odbioru dokumentów z urzędu. Natomiast pełnomocnictwo daje uprawnionemu prawo do podejmowania decyzji w imieniu mocodawcy. Pełnomocnik będzie mógł na przykład zawrzeć umowę w imieniu osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. W określonych sytuacjach pełnomocnictwo musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego lub być sygnowane podpisem poświadczonym notarialnie. 


Jak napisać upoważnienie?

Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - upoważnienie,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego
  • adres zamieszkania
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • oświadczenie woli i określenie celu, w którym wystawia się upoważnienie,
 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej oraz pieczątka →  jeśli upoważniającym jest firma.

Wzór upoważnienia ogólnego w PDF i DOC 

 

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - upoważnienie wzór w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie