Urząd Skarbowy

Weryfikacja: 20 maja 2022


Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Zobacz jakie sprawy załatwisz w urzędach skarbowych

Urząd Skarbowy

Urząd skarbowy to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej. Prędzej czy później każdy z nas będzie musiał załatwić sprawę w urzędzie skarbowym. Czym zajmuje się urząd skarbowy? Jak wygląda jego struktura? Z jakimi sprawami można zwrócić się do urzędników?

Czym zajmuje się urząd skarbowy?

Do zadań urzędu skarbowego należą m.in. obsługa podatników, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa np. z opłacanych podatków. 

Jaka jest struktura urzędu skarbowego?

Każdy urząd skarbowy ma swojego naczelnika, który jest organem podatkowym pierwszej instancji i kieruje pracą urzędu przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Gdy w danym urzędzie skarbowym pracuje więcej niż 100 osób, naczelnik może posiadać dwóch zastępców, a gdy jednostka zatrudnia ponad 200 osób - 3. Zakres kompetencji zastępcy (lub zastępców) ustala sam naczelnik. W urzędach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

 • działy - zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierującym działem;
 • referaty - zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierującym referatem;
 • wieloosobowe stanowiska pracy - zatrudniające co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;
 • jednoosobowe stanowiska pracy.

Jakie są zadania urzędu skarbowego?

Jakie są zadania urzędu skarbowego?

Urząd skarbowy zajmuje się zadaniami związanymi z szeroko pojętymi finansami kraju. Należą do nich m.in.:

 • kontrolowanie podatków;
 • pomaganie podatnikom i ich ewidencja;
 • określanie i ściąganie podatków i różnych opłat, które wpływają do budżetu państwa, np. podatek VAT;
 • pobieranie opłat, w tym należności celnych z tytułu wywozu bądź przewozu dóbr;
 • prowadzenie administracyjnej egzekucji z tytułu finansowych należności;
 • wzajemne informowanie o sprawach finansowych i podatkowych innych krajów UE;
 • pomaganie lub korzystanie ze wsparcia państw;
 • wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym;
 • wykonywanie majątkowych kar określonych w kodeksie karnym wykonawczym i skarbowym.

Deklaracje, które składa się w urzędzie skarbowym

Deklaracje, które składa się w urzędzie skarbowym

W urzędzie skarbowym można również wnioskować o: