Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Aby legalnie dokonać rozbiórki budynku lub innego obiektu budowlanego, należy posiadać specjalne zezwolenie. Kto musi się o nie starać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Kiedy zezwolenie nie jest konieczne? Zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Kiedy należy się starać o pozwolenie na rozbiórkę?

Niektóre rodzaje budynków wymagają posiadania pozwolenia na dokonanie rozbiórki. Należą do nich:

 • budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków oraz te, objęte ochroną konserwatorską
 • budynki i budowle o wysokości od 8 metrów i powyżej
 • budynki i budowle o wysokości poniżej 8 metrów, które stoją – licząc od granicy działki – w odległości mniejszej niż połowa wysokości
 • obiekty i urządzenia budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie – jeżeli podlegają ochronie jako zabytki, czyli są:
  • wpisane do rejestru zabytków
  • wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa
  • uznane za pomnik historii
  • znajdują się w parku kulturowym
  • podlegają ochronie konserwatorskiej (ochronie budynków, budowli, urządzeń budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Uwaga! W przypadku chęci rozbiórki zabytku, najpierw należy uzyskać decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków.

Kiedy złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę?

Tuż przed rozpoczęciem rozbiórki. Urząd nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku w sytuacji, jeżeli rozbiórka już się rozpocznie – wówczas zostanie to uznane za samowolę budowlaną.

Gdzie i jak złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście, podczas wizyty w urzędzie
 • listownie, wysyłając dokumenty na adres urzędu
 • przez Internet, za pośrednictwem platformy ePUAP

W większości przypadków wniosek należy złożyć do starostwa powiatowego, urzędu miasta na prawach powiatu lub urzędu dzielnicowego (w przypadku Warszawy) → Skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się, gdzie dostarczyć dokumenty w swojej okolicy!

Zdarza się jednak, że dokumentacja musi zostać dostarczona do urzędu wojewódzkiego. Dzieje się tak w przypadku obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych 
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości;
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów;
 • sieci przesyłowych;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych;

Ile kosztuje złożenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę?

Opłata skarbowa w przypadku wniosku o pozwolenie na rozbiórkę wynosi 36 złotych. Co więcej, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na udzielenie pełnomocnictwa, trzeba będzie zapłacić dodatkowe 17 złotych.

Należy wpłacić tą kwotę na konto urzędu miasta lub w kasie urzędu.

Kto jest zwolniony z opłaty skarbowej?

Istnieje kilka podmiotów, które nie mają obowiązku uiszczania żadnych opłat. Są to:

 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje porządku publicznego
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Wymagane dokumenty

Oto lista dokumentów, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem, aby starać się o pozwolenie na rozbiórkę:

 • zgoda właściciela obiektu
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – na jego dostarczenie wnioskodawca ma 3 dni od dnia złożenia wniosku
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego 
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • projekt rozbiórki obiektu
 • decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków – jeżeli rozbierany obiekt znajduje się w rejestrze zabytków
 • pozwolenia, opinie, uzgodnienia innych urzędów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, na przykład:
  • pozwolenie na prowadzenie robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku robót rozbiórkowych prowadzonych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
  • pozwolenie wodnoprawne
  • przeprowadzona przez urząd ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000, jeśli jest ona wymagana
  • zgoda ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - w przypadku rozbiórki gazociągu o zasięgu krajowym lub jeżeli jego budowa wynikała z przepisów międzynarodowych
 • dokumentacja strzałowa – jeżeli rozbiórki dokonujemy metodą wybuchową

Uwaga! Jeżeli w dostarczonych dokumentach lub wniosku pojawią się braki, wnioskujący zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Otrzyma na to co najmniej 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie nieuzupełnienia braków wniosek nie będzie rozpatrywany.

Proces zdobywania pozwolenia

Tuż po zweryfikowaniu przez urzędnika dostarczonych dokumentów i wniosku, urząd ustali strony postępowania administracyjnego. Druga stroną postępowania mogą być właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w pobliżu obiektu, który będzie podlegał rozbiórce. Następnie, na podstawie zgromadzonych materiałów, urząd wyda decyzję o wydaniu – bądź nie – pozwolenia na rozbiórkę. Wraz z nim wnioskujący otrzyma dziennik rozbiórki.

Ile czeka się na uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę?

Cały proces nie powinien potrwać dłużej niż miesiąc. W przypadku pojawienia się braków w dokumentach lub innych okoliczności, okres oczekiwania może wydłużyć się do dwóch miesięcy – wnioskujący zostanie o tym poinformowany.

Czy można odwołać się od decyzji urzędu?

Oczywiście, od decyzji urzędu można się odwołać. Dokument należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do:

 • urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję wydał starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeżeli decyzję wydał wojewoda

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję.

Kiedy można rozpocząć rozbiórkę?

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę podlega wykonaniu po upływie 14 dni na wniesienie odwołania. Jeżeli obie strony zrezygnują z możliwości odwołania się, wówczas decyzja uprawomocni się szybciej.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - pozwolenie na rozbiórkę w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - pozwolenie na rozbiórkę

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Pobierz dokumenty dot. sprawy - pozwolenie na rozbiórkę