Wniosek o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracja śmieciowa 2021

Aktualizacja: 24 maja 2021

Deklaracja śmieciowa

Odpady komunalne - zasady, opłaty i obowiązki właściciela nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości, na terenie której powstają śmieci (czyli odpady komunalne), jest odpowiedzialny za ich odpowiednie zagospodarowanie tak, aby nie szkodziły środowisku. Oczywiście nie robi tego sam - regulacje w tym zakresie uchwala gmina, na terenie której dana nieruchomość się znajduje. Właściciel jednak zobowiązany jest do złożenia odpowiedniej deklaracji dotyczącej opłaty za ich odbiór.

Co to są odpady komunalne i jak można je zbierać?

Odpady komunalne to po prostu śmieci, które powstają w naszych gospodarstwach domowych. Można do nich zaliczyć również te odpady, które pochodzą z innych miejsc, ale składem przypominają te z gospodarstwa domowego (nie mogą to być jednak odpady niebezpieczne!). Wyróżniamy dwa rodzaje gromadzenia śmieci:

Odpady mieszane

To odpady niesegregowane - kiedy wszelkie śmieci wrzucane są do jednego worka, a następnie do jednego pojemnika - bez odpowiedniego podziału. 

Selektywna zbiórka odpadów

To obowiązujący na terenie naszego kraju podział odpadów na grupy, z których wykonane są śmieci. Każda grupa posiada odpowiednio oznaczony pojemnik:

 • PAPIER - niebieski pojemnik na papierowe i tekturowe opakowania,
 • SZKŁO - zielony pojemnik na butelki, szklane opakowania,
 • TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - żółty pojemnik na opakowania wykonane z plastiku i metalu, a także z tworzyw mieszanych (np. kartony po soku),
 • ODPADY BIO - brązowy pojemnik na takie śmieci, które ulegają biodegradacji (odpadki kuchenne jak skórki z warzyw czy owoców),
 • POZOSTAŁE - czyli odpady mieszane, nie podlegające segregacji.

Obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące odpadów

Oświadczenie o deklarację śmieciową

Jeśli posiadasz nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jesteś do:

 • wyposażenia swojego terenu w odpowiednie worki i/lub pojemniki do zbierania śmieci, a także dbać o ich czystość i stan techniczny, chyba, że Twoja gmina przejmuje ten obowiązek na siebie w ramach uchwały rady gminy, wliczając go w koszty gospodarowania odpadami,
 • selektywnej zbiórki odpadów, czyli segregowania śmieci zgodnie z wymogami gminy i ustawy,
 • usuwania śmieci komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami

Kto jest odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych?

Miasto, gmina lub związki między gminami - to one są odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie, w tym za odbiór odpadów od mieszkańców. Wszelkie regulacje określane są w odpowiednich uchwałach rady miasta/gminy. Ustalane są tam:

 • metody wyliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (gmina wybiera jedną z dostępnych metod w ustawie),
 • opłaty jednostkowe za pojemniki lub worki używane do zbierania odpadów na terenie nieruchomości (względem pojemności).

Kto i kiedy musi złożyć deklarację śmieciową?

Deklarację powinni złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • współwłaściciele,
 • użytkownik wieczysty,
 • podmioty władające nieruchomością,
 • posiadacze nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
 • jeśli nieruchomość posiada wiele lokali z odrębną własnością:
  • zarządy wspólnot mieszkaniowych,
  • zarządy spółdzielni mieszkaniowych
 • pełnomocnik właściciela nieruchomości - w takim wypadku do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

Deklarację śmieciową należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ile wynosi opłata za śmieci?

Opłata ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się twoja nieruchomość. Do jej określenia gmina wybiera jedną z metod dopuszczalnych przez ustawę. Wylicza się ją na podstawie jednego z trzech wzorów:

 • stawka za odbiór odpadów ustalona dla danej gminy x liczba mieszkańców danej nieruchomości, lub
 • stawka za odbiór odpadów ustalona dla danej gminy x ilość zużytej wody na danej nieruchomości, lub
 • stawka za odbiór odpadów ustalona dla danej gminy x powierzchnia lokalu mieszkalnego.

Opłata a sposób zbierania śmieci

Najmniej zapłacimy, jeśli na danym terenie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Jeśli śmieci nie są ani zbierane, ani odbierane w postaci posegregowanej, rada gminy ustala wyższą stawkę za takie odpady:

 • nie mniej niż dwukrotność stawki za odpady posegregowane,
 • nie więcej niż czterokrotność stawki za odpady posegregowane,
 • nie więcej niż wyznaczona maksymalna stawka opłat za odbiór odpadów, określona w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeśli nie będziesz prowadzić selektywnej zbiórki odpadów, firma  odbierająca je od ciebie oznaczy je jako zmieszane i powiadomi gminę o tym fakcie. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie twojej nieruchomości.

Jak często pobiera się opłaty za śmieci?

Jeśli nieruchomość:

 • jest zamieszkała - opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym dany mieszkaniec przebywał na tym terenie,
 • nie jest zamieszkała, ale tworzy śmieci - opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym powstały odpady komunalne na jej terenie,
 • posiada domek letniskowy lub inne nieruchomości służące rekreacji i wypoczynkowi - opłatę pobiera się za cały rok, bez względu na czas korzystania z danego miejsca.

Jakie dokumenty należy złożyć w deklaracji śmieciowej i gdzie?

Przed złożeniem deklaracji należy zapoznać się z zasadami, kosztami i organizacją odbioru śmieci od mieszkańców danej gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość.

Druki można złożyć:

 • osobiście - podczas wizyty w urzędzie gminy/miasta lub listownie - wzór deklaracji uchwalany jest przez radę gminy jako akt prawa miejscowego, dostaniesz go w swojej gminie lub pobierzesz z ich strony www (skorzystaj z wyszukiwarki na dole strony).
 • elektronicznie za pośrednictwem internetowej platformy - ePUAP - od razu wypełnisz i wyślesz wniosek online, jeśli twoja gmina udostępnia taką opcję. Zaloguj się Profilem Zaufanym i sprawdź. 

Gdzie można złożyć wniosek o deklarację "śmieciowa" w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - deklaracja "śmieciowa"

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej