Deklaracja śmieciowa 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Deklaracja śmieciowa

Odpady komunalne - zasady, opłaty i obowiązki właściciela nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości, na terenie której powstają śmieci (odpady komunalne), jest odpowiedzialny za ich odpowiednie zagospodarowanie w taki sposób, aby nie szkodziły środowisku. Regulacje w tym zakresie uchwala gmina, na terenie której dana nieruchomość się znajduje. Natomiast właściciel jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji śmieciowej.

Co to są odpady komunalne i jak można je zbierać?

Odpady komunalne to po prostu śmieci, które powstają w naszych gospodarstwach domowych. Wyróżniamy dwa rodzaje gromadzenia śmieci:

Odpady mieszane

To odpady niesegregowane - wszelkie śmieci wrzucane są do jednego worka, a następnie do jednego pojemnika - bez odpowiedniego podziału. 

Selektywna zbiórka odpadów

To obowiązujący na terenie naszego kraju podział odpadów na grupy. Każda grupa posiada odpowiednio oznaczony pojemnik:

PAPIER - niebieski pojemnik na papierowe i tekturowe opakowania Kosz na papier
SZKŁO - zielony pojemnik na butelki, szklane opakowania kosz na szkło
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - żółty pojemnik na opakowania wykonane z plastiku i metalu, a także z tworzyw mieszanych (np. kartony po soku) Kosz na plastik i metal
ODPADY BIO - brązowy pojemnik na takie śmieci, które ulegają biodegradacji (odpadki kuchenne jak skórki z warzyw czy owoców, liście, skoszona trawa itp.) Kosz na odpady BIO
POZOSTAŁE - czyli odpady mieszane, niepodlegające segregacji Kosz na odpady zmieszane

Obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące odpadów

Oświadczenie o deklarację śmieciową

Jeśli posiadasz nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jesteś do:

 • wyposażenia swojego terenu w odpowiednie worki i/lub pojemniki do zbierania śmieci, a także dbać o ich czystość i stan techniczny, chyba, że gmina przejmuje ten obowiązek na siebie w ramach uchwały rady gminy, wliczając go w koszty gospodarowania odpadami
 • selektywnej zbiórki odpadów, czyli segregowania śmieci zgodnie z wymogami gminy i ustawy
 • usuwania śmieci komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami

Kto jest odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych?

Miasto, gmina lub związki między gminami - to one są odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie, w tym za odbiór odpadów od mieszkańców. Wszelkie regulacje określane są w odpowiednich uchwałach rady miasta/gminy. Ustalane są tam:

 • metody wyliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (gmina wybiera jedną z dostępnych metod w ustawie),
 • opłaty jednostkowe za pojemniki lub worki używane do zbierania odpadów na terenie nieruchomości (względem pojemności).

Kto i kiedy musi złożyć deklarację śmieciową?

Deklarację śmieciową powinni złożyć:

 • właściciel nieruchomości
 • współwłaściciele
 • użytkownik wieczysty
 • podmioty władające nieruchomością
 • posiadacze nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
 • jeśli nieruchomość posiada wiele lokali z odrębną własnością:
  • zarządy wspólnot mieszkaniowych
  • zarządy spółdzielni mieszkaniowych
 • pełnomocnik właściciela nieruchomości - w takim wypadku do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

Deklarację śmieciową należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów jest ustalany przez firmę zajmującą się wywozem śmieci w danej gminie wspólnie z jej władzami. Z tego powodu terminy wywozu śmieci, w zależności od miejsca zamieszkania, będą się od siebie różnić. Harmonogramu należy szukać na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy bądź na stronie firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów. Istnieje również możliwość sprawdzenia harmonogramu w aplikacji mobilnej Eco Harmonogram na systemy Android i IOS.

Wywóz gruzu

Gruzem nazywamy wszelkie pozostałości po wyrobach ceramiki budowlanej. Prawo budowlane klasyfikuje gruz poremontowy ze względu na zawarte w nim materiały na trzy grupy:

 • Grupa pierwsza – fragmenty betonu, cegieł
 • Grupa druga – zmieszane odpady z grupy pierwszej + folia, plastikowe opakowania, butelki PET, drewno, złom i szkło
 • Grupa trzecia – odpady z grupy drugiej + worki, wiadra po malowaniu, styropian i inne poboczne odpady poremontowe

Podział gruzu na grupy jest niezwykle istotny - od tego, do jakiej grupy należą odpady, będzie zależał rozmiar kontenera, a finalnie jego cena.

Gruz jest jednym z najbardziej uciążliwych rodzajów odpadów. Można pozbyć się go na 3 sposoby

 1. wypożyczając kontener na gruz od firmy zajmującej się wywozem odpadów
 2. wywożąc go samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (każda gmina określa bezpłatny roczny limit odpadów w kg na lokal lub posesję) 
 3. oddając go osobom prywatnym lub firmom, np na potrzeby utwardzenia drogi dojazdowej

Najprostszym zarazem najdroższym rozwiązaniem wynajem kontenera na gruz. Przed skontaktowaniem się z firmą wypożyczającą kontenery należy: oszacować ilość odpadów i określić ich charakter, posiłkując się klasyfikacją gruzu.

Na podstawie tych informacji firma wywożąca odpady dostarczy kontener o odpowiedniej wielkości. Zostanie on następnie zabrany w umówionym terminie.

Wywóz wielkogabarytów

Odpadami wielkogabarytowymi są m.in. u meble (sofy, stoły, szafy, komody, łóżka itp), dywany, rowery oraz zabawki o dużych rozmiarach. Nie należą do nich wanny, muszle klozetowe, prysznice oraz umywalki - te są uznawane za odpady poremontowe. 

Wielkogabarytowych odpadów można pozbyć się na 3 sposoby:

 1. korzystając z wywozu odpadów przez służby miejskie
 2. samodzielne przewożąc wielkogabaryty do miejsca zbiórki
 3. zamawiając kontener na odpady wielkogabarytowe, który zostanie opróżniony przez zewnętrzną firmę

Najtańszym rozwiązaniem jest wywiezienie odpadów przez służby gminne, jednak zbiórki odbywają się w różnych, często niedogodnych terminach, a przechowywanie do tego czasu odpadów na terenie nieruchomości może być uciążliwe.

Samodzielne wywiezienie odpadów nie zawsze jest możliwe przez ich duże rozmiary. Warto zatem wynająć kontener na odpady wielkogabarytowe, który zostanie opróżniony przez wynajętą firmę. To rozwiązanie wiąże się z kosztami, których wysokość zależy od wielkości kontenera oraz dodatkowych usług oferowanych przez firmę (pomoc w dopełnieniu formalności, załadunek odpadów). 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ile wynosi opłata za śmieci?

Opłata ustalana jest przez gminę / miasto, na terenie której znajduje się nieruchomość. Do jej określenia urząd wybiera jedną z metod dopuszczalnych przez ustawę. Wylicza się ją na podstawie jednego z trzech wzorów:

 • stawka za odbiór odpadów ustalona dla danej gminy x liczba mieszkańców danej nieruchomości, lub
 • stawka za odbiór odpadów ustalona dla danej gminy x ilość zużytej wody na danej nieruchomości, lub
 • stawka za odbiór odpadów ustalona dla danej gminy x powierzchnia lokalu mieszkalnego.

Opłata a sposób zbierania śmieci

Najmniej zapłacimy, jeśli na danym terenie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Jeśli śmieci nie są ani zbierane, ani odbierane w postaci posegregowanej, rada gminy ustala wyższą stawkę za takie odpady:

 • nie mniej niż dwukrotność stawki za odpady posegregowane,
 • nie więcej niż czterokrotność stawki za odpady posegregowane,
 • nie więcej niż wyznaczona maksymalna stawka opłat za odbiór odpadów, określona w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeśli nie będziesz prowadzić selektywnej zbiórki odpadów, firma odbierająca oznaczy je jako zmieszane i powiadomi o tym fakcie urząd. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Twojej nieruchomości.

Jak często pobiera się opłaty za śmieci?

Jeśli nieruchomość:

 • jest zamieszkała - opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym dany mieszkaniec przebywał na jej terenie,
 • nie jest zamieszkała, ale tworzy śmieci - opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym powstały odpady komunalne na jej terenie,
 • posiada domek letniskowy lub inne nieruchomości służące rekreacji i wypoczynkowi - opłatę pobiera się za cały rok, bez względu na czas korzystania.

Jak złożyć deklarację śmieciową?

Przed złożeniem deklaracji należy zapoznać się z zasadami, kosztami i organizacją odbioru śmieci od mieszkańców danej gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość.

Druki można złożyć:

 • osobiście - podczas wizyty w urzędzie 
 • listownie - wzór deklaracji uchwalany jest przez radę gminy jako akt prawa miejscowego i powinien być dostępny na stronie urzędu 
 • elektronicznie za pośrednictwem internetowej platformy - ePUAP - od razu wypełnisz i wyślesz wniosek online, jeśli Twoja gmina udostępnia taką opcję. 

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - deklaracja "śmieciowa" w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - deklaracja "śmieciowa"

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej