Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy - wzór pisma przewodniego DOC 2023

Sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest bardzo istotnym dokumentem kończącym współpracę między podmiotami, które zawarły umowę. Powinno być ono sporządzone z niezwykłą starannością i wielokrotnie sprawdzone przed wydaniem. Do dokumentu może jednak wkraść się błąd – wówczas należy starać się o sprostowanie błędnych informacji w nim zawartych. Jak to zrobić? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku.

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to specjalny dokument wydawany pracownikowi tuż po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę. Musi zostać wydany najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przerwania stosunku pracy. Świadectwo pracy może zostać wydane na ręce pracownika lub osoby przez niego upoważnionej. Dokument ten muszą okazać osoby, które chcą zarejestrować się jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy.

Pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy. Jest z tego obowiązku zwolniony tylko, gdy bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy nawiązuje kolejną umowę o pracę z tym samym pracownikiem. Wówczas świadectwo może być wydane ewentualnie tylko na żądanie pracownika. Pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy w trakcie zatrudnienia.

Jakie informacje zawiera świadectwo pracy?

Jakie informacje powinny się znaleźć w świadectwie pracy?

Sprawdzając, czy do wydanego przez pracodawcę świadectwa pracy nie wdarł się błąd, warto również upewnić się, czy zawarto w nim wszystkie potrzebne informacje. Są to:

 • nazwa pracodawcy, jego siedziby lub miejsca zamieszkania, numer REGON-PKD,
 • miejscowość i data sporządzenia,
 • dane pracownika – imię (imiona) oraz nazwisko,
 • imiona rodziców pracownika,
 • data urodzenia pracownika,
 • podmiot zatrudniający,
 • okres zatrudnienia,
 • rodzaj wykonywanej pracy, 
 • wymiar etatu,
 • zajmowane stanowiska,
 • sposób ustania stosunku pracy – tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, tzn. o:
  • liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
  • okresie korzystania z urlopu bezpłatnego,
  • wykorzystaniu urlopu ojcowskiego,
  • wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego,
  • wykorzystaniu urlopu wychowawczego,
  • łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
  • okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • wykorzystaniu dodatkowych urlopów lub innych uprawnieniach,
  • okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
  • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika:
   • informacja o zarobkach,
   • informacja o zdobytych kwalifikacjach.

Wniosek dot. pracownika, a pismo przewodnie pracodawcy

W sytuacji, kiedy pracodawca sporządza sprostowanie świadectwa pracy, należy dodać pismo przewodnie zawierające informacje o powodach korygowania świadectwa pracy i wyszczególnienie dokonywanych zmian. Oprócz tego pracownik powinien zwrócić poprzednie błędne świadectwo pracy.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy - Wzór PDF 2023

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 

Kto może złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Wniosek w tej sprawie może złożyć były pracownik, który zauważył błąd lub brak w otrzymanym świadectwie pracy.

Kiedy można złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Do kiedy można złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Pracownik może złożyć wniosek o sprostowanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy z rąk pracodawcy.

Gdzie należy złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Wniosek należy złożyć na ręce pracodawcy, który wydał pracownikowi świadectwo pracy. 

Ile kosztuje sprostowanie świadectwa pracy?

Otrzymanie nowego świadectwa pracy jest bezpłatne.

Jak napisać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Jak napisać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy powinien zawierać kilka istotnych elementów. Są to:

 • miejscowość i data sporządzenia wniosku;
 • dane nadawcy – imię, nazwisko, adres;
 • dane adresata, czyli pracodawcy;
 • nagłówek – „Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy”;
 • treść zasadnicza – w tej części należy wskazać, gdzie w świadectwie pracy znaleziony został błąd;
 • zwrot grzecznościowy z jednoczesnym ponagleniem, np. Bardzo proszę o jak najszybsze rozpatrzenie mojego wniosku;
 • odręczny podpis pracownika.

Ile czasu ma pracodawca na rozpatrzenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy?

Po wpłynięciu do pracodawcy wniosku o sprostowanie świadectwa pracy ma on tylko 7 dni na zajęcie stanowiska w sprawie - może zgodzić się na wydanie nowego świadectwa pracy lub odrzucić taką prośbę. Pracodawca zawiadamia pracownika - w postaci papierowej lub elektronicznej - o negatywnym rozpatrzeniu. 

Odrzucenie wniosku o wydanie sprostowania świadectwa pracy

Odrzucenie wniosku o wydanie sprostowania świadectwa pracy – co dalej? 

Pracodawca ma prawo oddalić wniosek o sprostowanie świadectwa pracy. Co w takiej sytuacji może zrobić pracownik? W ciągu 14 dni od otrzymania odmowy może wystąpić do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę. Przed udaniem się do sądu warto skorzystać z porady prawnej. Jeżeli sąd przychyli się do żądania pracownika, pracodawca ma 3 dni od dnia uprawomocnienia postanowienia sądu na wydanie nowego świadectwa pracy.

Jeżeli pracodawca po postanowieniu sądu nie wyda pracownikowi nowego świadectwa pracy, może on ponownie zwrócić się do sądu pracy, tym razem z żądaniem nałożenia obowiązku wydania dokumentu na niesłownego pracodawcę.

Warto wiedzieć:

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Pracownik może starać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z winy pracodawcy, który nie wydał świadectwa pracy. Ten okres nie może być dłuższy niż 6 tygodni.

Jak napisać pozew o wydanie sprostowania świadectwa pracy?

Pozew o wydanie sprostowania jest pismem sądowym, więc jego treść będzie się nieco różniła od tej zawartej we wniosku w tej samej sprawie. Pozew powinien się składać z:

 • danych sądu, do którego złożony zostanie pozew;
 • danych stron postępowania;
 • tytułu – „Pozew o sprostowanie świadectwa pracy”;
 • żądania – w tym przypadku będzie to żądanie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę;
 • uzasadnienia i dowodów w sprawie;
 • podpisu osoby składającej wniosek;
 • listy załączników, np. świadectwa pracy z błędem lub brakującym elementem.

Ile kosztuje złożenie pozwu o sprostowanie świadectwa pracy?

Za złożenie pozwu o sprostowanie świadectwa pracy, jak i innych pozwów kierowanych do sądu pracy, nie pobiera się żadnych opłat.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - sprostowanie świadectwa pracy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,6 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o sprostowanie świadectwa pracy [DOC]
Pobierz dokument
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
Pobierz dokument