Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Weryfikacja: 14 kwietnia 2022


Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Zobacz jakie sprawy załatwisz w urzędach stanu cywilnego

Urząd stanu cywilnego (USC) umożliwia zawieranie związków małżeńskich oraz odpowiada za nadawanie numeru PESELrejestrację urodzeń i zgonów. To właśnie tutaj składa się wnioski o:

 

Urząd Stanu Cywilnego logo

Zasięg urzędu stanu cywilnego

Co do zasady, każda gmina stanowi okręg jednego urzędu stanu cywilnego, jednak przepisy pozwalają wojewodzie na tworzenie kilku USC w obrębie jednej gminy oraz na łączenie kilku gmin w jeden okręg USC, co jest często spotykaną praktyką. 

Urząd Stanu Cywilnego

Kompetencje urzędów stanu cywilnego

Kluczowym zadaniem każdego urzędu stanu cywilnego jest rejestracja stanu cywilnego osób, której dokonuje się w księgach stanu cywilnego – w formie aktów urodzenia, małżeństw i zgonów. Czynności te wykonują kierownicy USC lub ich zastępcy. Jednak zakres kompetencji urzędów stanu cywilnego jest znacznie szerszy.

Zadania USC związane z rejestrem stanu cywilnego

 • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 • wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego;
 • rejestracja ślubów, urodzeń i zgonów w aktach stanu cywilnego;
 • transkrypcje treści zagranicznych dokumentów - tłumaczenia aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu);
 • wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego;
 • przesyłanie dokumentów, edycja wszelkich niezgodności oraz migracja aktów między urzędami;
 • prowadzenie archiwum USC oraz zabezpieczanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego;
 • odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego;
 • przesyłanie dokumentów, edycja wszelkich niezgodności oraz migracja aktów między urzędami;
 • przeprowadzanie zmian w księgach na podstawie takich dokumentów, jak: decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe oraz wnioski innych USC;

USC dane personalne i PESEL

Zadania USC związane z danymi personalnymi i rejestrem PESEL

 • występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;
 • wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;
 • wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem;
 • rejestracja oświadczeń woli związanych z nadaniem dziecku nazwiska matki, uznaniem ojcostwa;
 • koordynowanie spraw związanych ze zmianą danych personalnych (imienia, nazwiska);
 • rejestracja danych i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;

Zadania USC związane ze ślubami cywilnymi

USC udzielanie ślubów

 • udzielanie ślubów cywilnych;
 • przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów konkordatowych;
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami RP;
 • wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed terminem miesięcznego wyczekiwania;

Pozostałe zadania USC

 • sprawy konsularne w wyznaczonym zakresie;
 • przygotowywanie ważnych uroczystości dla mieszkańców (50-lecia małżeństwa, 100-lecia urodzin etc.);
 • opracowywanie statystyk związanych z obszarem przygotowywanych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów (np. statystyki imion nadawanych dzieciom w danym roku);
 • współpraca z wydziałami spraw obywatelskich na terenie całego kraju.

Kierownik USC

Kierownik USC i jego zastępcy

Kierownik urzędu stanu cywilnego jest organem administracji publicznej, właściwym do wykonywania zadań zleconych administracji rządowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Funkcję tą pełni wójt/burmistrz/prezydent miasta. W okręgach liczących poniżej 50 000 mieszkańców wójt/burmistrz/prezydent miasta zobowiązany jest zatrudnić zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego. W okręgach liczących powyżej 50 000 mieszkańców wójt/burmistrz/prezydent miasta musi zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika USC oraz może zatrudnić jego zastępców. Kierownik urzędu stanu cywilnego jest pracownikiem samorządowym, więc nabór na to stanowisko musi mieć charakter otwarty i konkurencyjny oraz zostać poprzedzony przeprowadzeniem konkursu. Na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy może zostać zatrudniona wyłącznie osoba, która spełnia szereg wymagań, określonych w art. 6a Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tylko na podstawie umowy o pracę).