Wniosek i podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła branżowa lub specjalna) 2024

Autor: Wiola Uljanowicz 7 min. czytania

Przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Obowiązkiem szkolnym w Polsce są objęte dzieci od 7. do 18. roku życia, a kolejnym etapem po ukończeniu szkoły podstawowej jest podjęcie nauki w szkole ponadpodstawowej. Spośród jakich placówek mogą wybierać uczniowie? Jakie dokumenty należy przygotować? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Jakie są rodzaje szkół ponadpodstawowych (średnich) w Polsce?

Absolwenci szkoły podstawowej mogą wybierać spośród różnych typów szkół średnich. W zależności od tego, jaką drogą zamierzają pójść lub jakie mają predyspozycje, taką placówkę powinni wybrać. W polskim systemie edukacji wyróżniamy następujące rodzaje szkół:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,

 • 5-letnie technikum,

 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 

 • 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - jest to szkoła specjalna przeznaczona wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 • 2-letnia branżowa szkoła II stopnia,

 • szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Kiedy należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły średniej?

Terminy składania wniosków zmieniają się rokrocznie. Dokładny termin każdego roku ustalany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Terminy składania dokumentów są publikowane na stronach internetowych szkół.

Gdzie złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej? 

Uczniowie składają wniosek w placówce, którą wymienili jako pierwszą na liście szkół, do których chcą aplikować. Po zakończeniu roku szkolnego muszą dostarczyć kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły, a po uzyskaniu wyników egzaminów – zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

O tym, czy należy dostarczyć kopie czy oryginały dokumentów decyduje placówka.

Dokumenty wymagane w trakcie rekrutacji

Jakie dokumenty są wymagane w trakcie rekrutacji do szkoły średniej? 

W trakcie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej niezbędne są następujące dokumenty:

oraz jeśli dotyczy, można dołączyć zaświadczenie, które da kandydatowi prawo pierwszeństwa do zajęcia wolnego miejsca w klasie, w sytuacji, gdy dwie osoby mają taką samą liczbę punktów rekrutacyjnych i walczą o to samo miejsce, tj.:

 • oświadczenie dotyczące wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,
 • orzeczenie o niepełnosprawności jednego lub obu rodziców,
 • orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 • orzeczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
 • orzeczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej? 

Uczniowie mają 2 możliwości złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

 • za pośrednictwem systemu elektronicznego - w takiej sytuacji uczeń otrzymuje ze swojej szkoły dane potrzebne do logowania do systemu, w którym ma swoje indywidualne konto; wniosek może zostać wypełniony danymi automatycznie przez system lub uczeń wpisuje je samodzielnie;

 • w sposób tradycyjny - druk można pobrać bezpośrednio w szkole lub ze strony internetowej danej placówki; jeśli uczeń aplikuje do kilku szkół, powinien pobrać wniosek z każdej z nich, gdyż mogą się one od siebie różnić.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej – postępowanie krok po kroku

Proces rekrutacyjny w przypadku wszystkich typów szkół ponadpodstawowych wygląda podobnie. Składa się on z kilku etapów:

 1. Uczeń wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – wskazuje w nim nazwy placówek, do których chce się zakwalifikować.

 2. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, którą uczeń umieścił na 1. miejscu na liście placówek, do których aplikuje. 

 3. Po zakończeniu roku szkolnego absolwent szkoły podstawowej musi dostarczyć kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły (w zależności od preferencji placówki, w której składa dokumenty).

 4. Kolejnym etapem jest dostarczenie zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 5. W dalszej kolejności szkoły ponadgimnazjalne udostępnią listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. List należy szukać na stronach internetowych placówek oraz w budynkach szkół. 

 6. Następnie kandydat zakwalifikowany musi potwierdzić chęć przyjęcia do szkoły – czyni to poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Niezłożenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie zostanie odbierane jako rezygnacja z podjęcia edukacji w danej placówce. 

Dodatkowo w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również dostarczyć:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (jeżeli jest wymagane);

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jeżeli jest wymagane). 

    7. Po dostarczeniu dokumentów, uczeń zostanie oficjalnie przyjęty do szkoły i otrzyma legitymację szkolną.

Jeżeli po podjęciu nauki uczeń będzie chciał przenieść się do innej placówki, może złożyć podanie o przeniesienie do innej szkoły.

Co zrobić, jeżeli uczeń nie przeszedł rekrutacji?

Spora część szkół ponadpodstawowych w sierpniu prowadzi rekrutację dodatkową – jest ona szansą dla tych uczniów, którym nie udało się dostać w pierwszym terminie do wybranych przez siebie szkół. Uczeń może także złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej z prośbą o ponowne rozpatrzenie kandydatury.

Każdy absolwent, który nie dostał się do szkoły ponadpodstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej szkoły ponadpodstawowej, w której są wolne miejsca.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji