Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze 2022

Aktualizacja: 1 stycznia 2022

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest jedną z dróg do nabycia danej nieruchomości. Może ono zostać stwierdzone przez sąd, jeżeli osoba spełnia wszystkie warunki i złoży odpowiedni wniosek. Czym jest zasiedzenie, jakie są kryteria jego ogłoszenia oraz gdzie złożyć odpowiedni wniosek?

Czym jest zasiedzenie w dobrej wierze?

Zasiedzenie jest wyjątkowym sposobem nabycia prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej przez osobę, która nimi faktycznie władała przez określony prawem czas, jednocześnie nie będąc ich właścicielem. Oznacza to, że włada określoną nieruchomością, dba o nią, płaci podatki i zachowuje się jak jej właściciel.

Zasiedzeniu podlega każda nieruchomość – budynkowa, gruntowa oraz lokalowa. Każdą z nich można zasiedzieć w innym zakresie:

 • budynkowa – z prawem głównym, tj. użytkowaniem wieczystym,
 • gruntowa – możliwe zasiedzenie fizycznej części,
 • lokalowa – zasiedzenie w całości; nie można zasiedzieć jednego z kilku pokoi w mieszkaniu, lecz mieszkanie w całości.

Kto może starać się o zasiedzenie nieruchomości?

Wniosek w sprawie zasiedzenia nieruchomości może złożyć każdy zainteresowany, czyli osoba posiadająca interes prawny w nabyciu własności przez zasiedzenie. W postępowaniu może wziąć udział każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania.

Jakie kryteria należy spełnić, aby starać się o zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze?

Chcąc uzyskać prawo własności nieruchomości przez zasiedzenie, należy spełniać łącznie dwa warunki:

 • samoistnie posiadać nieruchomość – gospodarować nią, płacić podatki, zachowywać się jak jej właściciel; sprawować opiekę nad nieruchomością,
 • gospodarować nieruchomością przez okres 20 lub 30 lat.

Po jakim czasie można starać się o zasiedzenie nieruchomości?

To, kiedy można złożyć wniosek o zasiedzenie zależy od czasu i sposobu gospodarowania nieruchomością. Dokumenty w tej sprawie można złożyć:

 • po 20 latach – gdy wnioskujący przejął nieruchomość w tzw. dobrej wierze; nie wiedział on o istnieniu prawowitego właściciela i dobrze opiekował się powierzoną mu nieruchomością,
 • po 30 latach – gdy wnioskujący przejął nieruchomość w tzw. złej wierze; wiedział o istnieniu prawowitego właściciela nieruchomości, mimo to władał nią nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 lat.

Gdzie złożyć wniosek o zasiedzenie nieruchomości?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, której właścicielem chcemy zostać. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiedzenie?

Opłata za wpis sądowy od wniosku o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie wynosi obecnie 2000 złotych.


Wniosek o zasiedzenie nieruchomości

Dokumenty do przygotowania

Wraz z wnioskiem o zasiedzenie, do sądu rejonowego należy również dostarczyć:

Postępowanie w sprawie zasiedzenia

Po tym jak sąd przyjmie wniosek wraz z dokumentacją, ogłasza o toczącym się postępowaniu sądowym i tym samym wzywa wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nikt się nie zgłosi lub nie zdoła udowodnić swojego prawa własności, wówczas sąd stwierdzi zasiedzenie.

Uwaga! Z postanowienia sądu wynika, że osoba, która w procesie zasiedzenia otrzymała prawa do nieruchomości zostaje jej właścicielem od dnia gospodarowania nią – 20 lub 30 lat wstecz. 

Podatek od darowizny

Tuż po ogłoszeniu przez sąd zasiedzenia nieruchomości, jej nowy właściciel zobowiązany jest do uiszczenia specjalnego podatku od darowizny. Wynosi on 7% wartości nieruchomości. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Skarbowego.

Jak długo czeka się na ogłoszenie zasiedzenia?

Sąd powinien wydać orzeczenie po 3 miesiącach od otrzymania wniosku wraz z dokumentacją.

Czy można odwołać się od decyzji sądu?

Jeżeli orzeczenie sądu nie będzie sprzyjające, jest możliwość złożenia apelacji do właściwego sądu okręgowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - zasiedzenie nieruchomości w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokumenty dot. sprawy - zasiedzenie nieruchomości


Powiązane tagi