Zasiedzenie nieruchomości kiedy w dobrej i złej wierze - wniosek DOC 2022

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest jedną z dróg do nabycia danej nieruchomości. Może ono zostać stwierdzone przez sąd, jeżeli osoba spełnia wszystkie warunki i złoży odpowiedni wniosek. Czym jest zasiedzenie, jakie są kryteria jego ogłoszenia oraz gdzie złożyć odpowiedni wniosek?

Czym jest zasiedzenie w dobrej wierze?

Zasiedzenie jest wyjątkowym sposobem nabycia prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej przez osobę, która nimi faktycznie władała przez określony prawem czas, jednocześnie nie będąc ich właścicielem. Oznacza to, że włada określoną nieruchomością, dba o nią, płaci podatki i zachowuje się jak jej właściciel.

Zasiedzeniu podlega każda nieruchomość – budynkowa, gruntowa oraz lokalowa. Każdą z nich można zasiedzieć w innym zakresie:

 • budynkowa – z prawem głównym, tj. użytkowaniem wieczystym,
 • gruntowa – możliwe zasiedzenie fizycznej części → sprawdź również: Dzierżawa gruntu,
 • lokalowa – zasiedzenie w całości; nie można zasiedzieć jednego z kilku pokoi w mieszkaniu, lecz mieszkanie w całości.

Kto może starać się o zasiedzenie nieruchomości?

Kto może starać się o zasiedzenie nieruchomości?

Wniosek w sprawie zasiedzenia nieruchomości może złożyć każdy zainteresowany, czyli osoba posiadająca interes prawny w nabyciu własności przez zasiedzenie. W postępowaniu może wziąć udział każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania.

Jakie kryteria należy spełnić, aby starać się o zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze?

Chcąc uzyskać prawo własności nieruchomości przez zasiedzenie, należy spełniać łącznie dwa warunki:

 • samoistnie posiadać nieruchomość – gospodarować nią, płacić podatki, zachowywać się jak jej właściciel; sprawować opiekę nad nieruchomością,
 • gospodarować nieruchomością przez okres 20 lub 30 lat.

Kiedy zasiedzenie jest niemożliwe?

Zasiedzenie nieruchomości staje się niemożliwe, gdy:

 • nie władano nieruchomością nieprzerwanie przez 20 (zasiedzenie w dobrej wierze) lub 30 lat (zasiedzenie w złej wierze),
 • najemca chce przejąć nieruchomość posiadacza samoistnego czy właściciela prawnego, widniejącego w jej księdze wieczystej,
 • wnioskujący chce przejąć nieruchomość publiczną lub wyłączoną z obiegu przez odpowiednią ustawę. 

Po jakim czasie można starać się o zasiedzenie nieruchomości?

Po jakim czasie można starać się o zasiedzenie nieruchomości?

Po ilu latach można starać się o zasiedzenie? To, kiedy można złożyć wniosek w tej sprawie zależy od czasu i sposobu gospodarowania nieruchomością. Dokumenty można złożyć:

 • po 20 latach – gdy wnioskujący przejął nieruchomość w tzw. dobrej wierze; nie wiedział on o istnieniu prawowitego właściciela i dobrze opiekował się powierzoną mu nieruchomością,
 • po 30 latach – gdy wnioskujący przejął nieruchomość w tzw. złej wierze; wiedział o istnieniu prawowitego właściciela nieruchomości, mimo to władał nią nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 lat.

Gdzie złożyć wniosek o zasiedzenie nieruchomości?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, której właścicielem chcemy zostać. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiedzenie?

Opłata za wpis sądowy od wniosku o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie wynosi obecnie 2000 złotych.


Wniosek o zasiedzenie nieruchomości

Dokumenty do zasiedzenia nieruchomości

Dokumenty do przygotowania

Wraz z wnioskiem o zasiedzenie, do sądu rejonowego należy również dostarczyć:

Postępowanie w sprawie zasiedzenia

Po tym jak sąd przyjmie wniosek wraz z dokumentacją, ogłasza o toczącym się postępowaniu sądowym i tym samym wzywa wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nikt się nie zgłosi lub nie zdoła udowodnić swojego prawa własności, wówczas sąd stwierdzi zasiedzenie.

Uwaga! Z postanowienia sądu wynika, że osoba, która w procesie zasiedzenia otrzymała prawa do nieruchomości zostaje jej właścicielem od dnia gospodarowania nią – 20 lub 30 lat wstecz. 

Podatek od darowizny

Tuż po ogłoszeniu przez sąd zasiedzenia nieruchomości, jej nowy właściciel zobowiązany jest do uiszczenia specjalnego podatku od darowizny. Wynosi on 7% wartości nieruchomości. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Skarbowego.

Jak uzasadnić wniosek o zasiedzenie w dobrej wierze?

Przede wszystkim uzasadnienie wniosku musi być zgodne z prawdą. Wnioskujący może uzasadnić swoją prośbę o zasiedzenie poprzez argument, że właściciel terenu nie jest znany, lecz wnioskujący poczynił wszelkie starania, aby go odnaleźć, jednak nie było to możliwe.

Uzasadnienie powinno odwoływać się także do przepisów prawa traktujących o zasiedzeniu nieruchomości np. samoistne posiadanie nieruchomości przez ponad 20 lat (po upływie 20 lat złożenie wniosku o zasiedzenie staje się możliwe). Ważne jest, aby do uzasadnienia dołączyć odpowiednie dowody np. pismo urzędowe potwierdzające poszukiwanie przez wnioskującego właściciela nieruchomości.

Jak udowodnić zasiedzenie w złej wierze? 

W uzasadnieniu zasiedzenia w złej wierze powinna się znaleźć adnotacja o tym, jak wnioskujący znalazł się w posiadaniu nieruchomości. Następnie musi udowodnić, iż faktycznie władał nieruchomością nieprzerwanie przez co najmniej 30 lat – tutaj konieczne będzie dołączenie potwierdzających to dokumentów (np. decyzji podatkowych, pokwitowań za uiszczany podatek od nieruchomości). Aby uzasadnienie było wiarygodne, warto wezwać także świadków, którzy poświadczą, że wnioskujący spełnia kryteria zasiedzenia.

Jak długo czeka się na ogłoszenie zasiedzenia?

Jak długo czeka się na ogłoszenie zasiedzenia?

Ile trwa sprawa w sądzie? Sąd powinien wydać orzeczenie po 3 miesiącach od otrzymania wniosku wraz z dokumentacją. Należy jednak pamiętać, że przy sprawach szczególnie skomplikowanych czas ten może się wydłużyć.

Czy można odwołać się od decyzji sądu?

Jeżeli orzeczenie sądu nie będzie sprzyjające, jest możliwość złożenia apelacji do właściwego sądu okręgowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zasiedzenie nieruchomości w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości