Urząd Wojewódzki UW - kontakt, wydziały, rezerwacja wizyty i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 7 min. czytania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Urząd Wojewódzki UW umożliwia załatwienie 20 spraw

W celu załatwienia spraw w Urzędach Wojewódzkich UW przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd wojewódzki

Czym jest urząd wojewódzki?

Urząd wojewódzki (UW) jest jednostką pomocniczą wojewody i organów rządowej administracji zespolonej. Umożliwia wojewodzie wykonywanie jego ustawowych zadań. W urzędach wojewódzkich załatwiane są sprawy związane z funkcjonowaniem każdego województwa w kraju. Nadzór nad działalnością urzędów wojewódzkich sprawują wojewodowie, a ich prawidłowe funkcjonowanie zapewniają dyrektorzy generalni. Strukturę urzędu wojewódzkiego tworzą biura, wydziały i oddziały. W celu usprawnienia działania, wojewoda ma prawo tworzyć delegatury.

Zadania urzędu wojewódzkiego

Urząd wojewódzki to instytucja, która umożliwia wojewodzie wykonywanie zadań z zakresu:

 • realizacji polityki rządu i polityki regionalnej państwa z uwzględnieniem warunków danego regionu;
 • kontroli działań jednostek rządowej administracji zespolonej oraz zapewnienia warunków do ich skutecznego działania;
 • zapewnienia współdziałania jednostek administracji rządowej i samorządowej w przypadku m.in. klęsk żywiołowych, zagrożenia środowiska czy zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
 • reprezentowania Rady Ministrów na uroczystościach państwowych;
 • współdziałania z przedstawicielami innych państw i międzynarodowych organizacji;
 • sprawowania nadzoru nad działalnością gmin, powiatów i samorządu województwa;
 • prowadzenia spraw związanych z zaskarżaniem decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz stosowaniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Urząd wojewódzki zajmuje się sprawami z zakresu:

Zadania UW

 • budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawania zezwoleń na pobyt i pracę oraz wiz,
 • funkcjonowania ośrodków szkolenia, egzaminowania i uzgadniania tras,
 • koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 • płatności za mandaty karne i ulg w spłacie należności,
 • wydawania paszportów,
 • polityki społecznej,
 • kwestii obywatelskich,
 • ochrony wód, środowiska i rolnictwa,
 • analizy ryzyka, stref ochronnych, szkód, spółek wodnych, akcyzy,
 • zdrowia,
 • gospodarki, zgromadzeń publicznych, nieruchomości, prywatyzacji i rynku pracy.

Jeżeli urząd zwleka z załatwianiem sprawy, petent może wystosować pismo ponaglające.

Urzędy wojewódzkie w Polsce

W Polsce istnieje 16 urzędów wojewódzkich, odrębnych dla każdego województwa:

Wydziały UW

Wydziały urzędu wojewódzkiego

Biura, wydziały, oddziały i jednostki dodatkowe, tworzone w poszczególnych urzędach wojewódzkich w Polsce, mogą się nieznacznie różnić. Zazwyczaj w UW wyodrębnia się:

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 
 • Wydział Finansów i Budżetu, 
 • Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, 
 • Wydział Prawny i Nadzoru, 
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 
 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 
 • Biuro Wojewody, 
 • Biuro Obsługi Urzędu, 
 • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
 • Zespół Audytu Wewnętrznego, 
 • Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna. 

Każdy z wydziałów odpowiada za różne elementy funkcjonowania danego województwa. Jednym z najczęściej odwiedzanych przez petentów wydziałów w urzędzie wojewódzkim jest Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. To tutaj składa się wniosek o paszport.

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Kim jest wojewoda?

Wojewoda jest organem administracji publicznej, przedstawicielem Rady Ministrów i zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej na terenie danego województwa. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Przełożonym wojewody jest premier. Może on wydawać i kierować do wojewody zarządzenia i polecenia. Nadzór Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw administracji publicznej nad wojewodą obejmuje przestrzeganie przez niego prawa i polityki rządu, rzetelności i gospodarności oraz poleceń i wytycznych.

Kompetencje wojewody

Do kompetencji wojewody należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie, które nie zostały zastrzeżone dla innych organów.

Wojewoda:

 • sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego i ich związków pod kątem legalności, a zakresie realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej – także pod kątem gospodarności i rzetelności,
 • reprezentuje Skarb Państwa,
 • jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie,
 • kieruje zespoloną administracją rządową, koordynuje jej działalność i ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania,
 • może wydawać polecenia wiążące wszystkie organy administracji rządowej w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych - wiążące również jednostki samorządu terytorialnego,
 • wydaje zarządzenia oraz ustala regulamin dotyczący funkcjonowania urzędu wojewódzkiego.

Jednostki podległe wojewodzie

Jednostki podległe wojewodzie

Na strukturę urzędu wojewódzkiego mają wpływ podległe wojewodzie organy rządowej administracji zespolonej. Administrację zespoloną w województwie tworzą:

 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Komendant Wojewódzki Policji,
 • Kurator Oświaty,
 • Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny,
 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
 • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Organy te dysponują aparatem pomocniczym: wojewódzkimi komendami, inspektoratami, oddziałami i kuratoriami. Aparat tworzyć mogą:

 • Komenda Wojewódzka Policji,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,
 • Kuratorium Oświaty,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii,
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Każda z jednostek posiada wąską specjalizację oraz stanowi jednostkę nadrzędną dla swoich "odpowiedników" szczebla miejskiego i powiatowego. Decyzje podejmowane na szczeblu wojewódzkim dotyczą całego regionu, regulują działanie mniejszych jednostek administracyjnych i wpływają na życie osób z całego województwa.

Urząd wojewódzki (UW) a urząd marszałkowski

Urząd marszałkowski zapewnia wykonywanie zadań władzom województwa jako jednostki samorządu terytorialnego. Władze te odpowiadają za rozwój województwa i politykę regionalną. Organem stanowiącym i kontrolnym województwa jest sejmik województwa, a organem wykonawczym - zarząd województwa (marszałek województwa nie jest organem!). Wojewoda jest organem administracji rządowej, natomiast sejmik i zarząd województwa - organami administracji samorządowej.


Druki do pobrania

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji