Wniosek o przywrócenie terminu 2022

Przywrócenie terminu

Gdy z przyczyn niezależnych nie udało się załatwić sprawy w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość złożenia wniosku o jego przywrócenie. Rzecz jasna powody, z których sprawy nie udało się załatwić, muszą być niezależne od woli wnioskującego. Przywrócenie terminu dotyczy sytuacji wyjątkowych np. nagłego ataku zimy, przerwy w komunikacji, nagłej choroby, powodzi lub pożaru. Jak odzyskać termin na załatwienie ważnej sprawy? Kto może się ubiegać o przywrócenie terminu? Jak i gdzie złożyć wniosek? Odpowiedzi można znaleźć w poniższym poradniku.

Kto może ubiegać się o przywrócenie terminu?

O przywrócenie terminu może się starać osoba, która:

 • jest stroną postępowania, lub
 • ma interes prawny – tocząca się sprawa dotyczy jej praw lub obowiązków, lub
 • uczestniczy w niektórych czynnościach postępowania w charakterze świadka, biegłego lub osoby trzeciej. 

Kiedy złożyć wniosek o przywrócenie terminu?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie. Po upływie rzeczonych 7 dni, terminu nie będzie można już przywrócić. 

Jak złożyć wniosek o przywrócenie terminu?

Jak złożyć wniosek o przywrócenie terminu? 

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

Gdzie złożyć wniosek o przywrócenie terminu?

Dokumenty należy złożyć w instytucji, która prowadzi daną sprawę. Oto lista instytucji, które przyjmują wnioski o przywrócenie terminu:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne,
 • starostwa powiatowe,
 • urzędy marszałkowskie,
 • urzędy miast lub gmin,
 • wojewódzkie urzędy pracy,
 • urzędy wojewódzkie,
 • komendy wojewódzkie policji,
 • kuratoria oświaty,
 • urzędy żeglugi śródlądowej,
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne,
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa,
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych,
 • okręgowe izby aptekarskie,
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego,
 • urzędy miast na prawach powiatu,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Główny Urząd Miar,
 • Główny Inspektorat Weterynarii,
 • Komenda Główna Policji,
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Państwowa Agencja Atomistyki,
 • Polski Klub Wyścigów Konnych,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Wyższy Urząd Górniczy,
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT",
 • Komisja Nadzoru Audytowego,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Uwaga! Jeżeli wnioskujący chce złożyć wniosek o przywrócenie terminu odwołania lub zażalenia, należy zwrócić się do organu wyższego stopnia!

Ile kosztuje złożenie wniosku o przywrócenie terminu?

W przypadku składania wniosku o przywrócenie terminu nie trzeba uiszczać żadnej opłaty. Pojawi się ona wyłącznie, gdy wnioskujący zdecyduje się na usługę pełnomocnika - wówczas (jeżeli pełnomocnik nie należy do rodziny) zapłaci 17 złotych.


Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu
 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku o przywrócenie terminu, w instytucji rozpatrującej daną sprawę należy złożyć również:

 • dokumenty potwierdzające powód, dla którego nie było możliwości załatwienia sprawy w terminie – na przykład zaświadczenie o pożarze, wybuchu gazu, ogłoszenie o klęsce żywiołowej, wypis ze szpitala lub dokumentacja medyczna;
 • wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, której terminu nie dotrzymano.

Uwaga! Jeżeli organ doszuka się jakichkolwiek braków, poprosi wnioskującego o ich uzupełnienie - będzie miał na to co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zostaną one uzupełnione w terminie, wówczas wniosek nie będzie rozpatrywany.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Na decyzję urzędnika nie czeka się dłużej niż miesiąc. Trzeba jednak brać pod uwagę wydłużenie się terminu do dwóch miesięcy – jeżeli tak się stanie, wnioskujący zostanie o tym poinformowany.

Odwołanie się od decyzji instytucji

Czy można się odwołać od decyzji instytucji?

Jeżeli decyzja urzędu lub instytucji nie będzie zadowalająca, istnieje możliwość złożenia zażalenia do instytucji, która sprawę rozpatrywała. Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy przedmiotem sprawy było odwołanie lub zażalenie – wówczas można złożyć skargę do sądu administracyjnego. 

Uwaga! Postanowienie wydane przez sąd administracyjny jest ostateczne.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - przywrócenie terminu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Wyślij dokument przez internet - przywrócenie terminu

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - przywrócenie terminu