Upoważnienie do odbioru prawa jazdy - wzór [DOC, PDF] 2022

Jeśli kierowca nie może osobiście odebrać swojego prawa jazdy, może wyznaczyć pełnomocnika, który zrobi to za niego. Odbiór prawa jazdy przez członka rodziny lub inną osobę jest możliwy tylko w sytuacji, gdy posiada ona pisemne upoważnienie. Jak napisać pełnomocnictwo? Co powinien zawierać druk upoważnienia? Kto może zostać pełnomocnikiem i odebrać prawo jazdy z wydziału komunikacji? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem. 

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnik musi być osobą fizyczną posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli mająca co najmniej 13 lat. Może być znajomym, przyjacielem lub członkiem rodziny upoważniającego.

Ile kosztuje udzielenie pełnomocnictwa?

Udzielenie komuś pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty. Upoważniający zapłaci:

 • 17 zł,
 • 22 zł - z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

Odbiór prawa jazdy przez członka rodziny, na przykład małżonka, rodzeństwo, dziecko, dziadków lub rodzica, nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami. Udzielenie pełnomocnictwa krewnemu jest bezpłatne.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy urzędu miasta/gminy.


Pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy

Wymagane dokumenty

Aby odbiór prawa jazdy przez członka rodziny lub inną osobę był możliwy, pełnomocnik musi mieć przy sobie:

 • wypełniony druk pełnomocnictwa,
 • dowód tożsamości - do wglądu,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Druk upoważnienia do odbioru prawa jazdy

Druk upoważnienia do odbioru prawa jazdy - co powinien zawierać?

Aby druk pełnomocnictwa mógł być respektowany przez urzędnika, powinien zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,
 • dane osoby upoważniającej:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL,
 • dane pełnomocnika: 
  • imię i nazwisko, 
  • adres zamieszkania,  
  • rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
 • określenie czynności, do której upoważnia się osobę - w tym przypadku odbiór prawa jazdy,
 • podpis osoby upoważniającej.

Uwaga! Pełnomocnictwo musi być zawarte w formie pisemnej!

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy - wzór PDF, DOC

Przygotowaliśmy wzór druku pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy w dwóch formatach: PDF oraz DOC.

Wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do odbioru prawa jazdy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości