Upoważnienie do reprezentowania (np. firmy) - wzór pełnomocnictwa [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 21 lutego 2022

W sytuacji braku możliwości pojawienia  się na ważnym spotkaniu, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do tego osoby, która może to zrobić za osobę mającą pierwotnie wziąć w nim udział. Poniżej wyjaśniamy jak napisać upoważnienie i udostępniamy wzór w formacie PDF i DOC. 


Pełnomocnictwo do reprezentowania

Jak napisać pełnomocnictwo do reprezentowania np. firmy, właściciela lokalu, osoby fizycznej?

Pełnomocnictwo do reprezentowania powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

W zależności od charakteru spotkania, mocodawca powinien sporządzić:

 • pełnomocnictwo szczególne - gdy reprezentowanie ogranicza się do dokonania określonej, pojedynczej czynności prawnej np. sprzedaży mieszkania, 

 • pełnomocnictwo ogólne - gdy reprezentowanie nie wykracza poza czynności zwykłego zarządu,

 • pełnomocnictwo rodzajowe - gdy reprezentowania wykracza poza czynności zwykłego zarządu - dotyczy powtarzalnych czynności określonej kategorii np. wynajem mieszkania.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania

Aby pełnomocnictwo było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 

 • tytuł pisma - pełnomocnictwo,

 • dane osoby upoważniającej:  

  • imię, nazwisko, 

  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

 • wskazanie miejsca reprezentowania przez upoważnioną osobę,

 • zakres pełnomocnictwa dotyczącego reprezentacji,

 • czas obowiązywania pełnomocnictwa - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej →  jeśli upoważniającym jest firma, konieczna jest również pieczątka.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania w PDF i DOC 

Pełnomocnictwo do reprezentowania
 
 

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pełnomocnictwo do reprezentowania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - pełnomocnictwo do reprezentowania