Upoważnienie do reprezentowania firmy, spółki, właściciela lokalu, osoby fizycznej - wzór pełnomocnictwa [PDF, DOC] 2023

W sytuacji braku możliwości pojawienia się na ważnym spotkaniu dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do tego osoby, która może to zrobić w imieniu osoby mającej pierwotnie wziąć w nim udział. Poniższy poradnik zawiera wzór upoważnienia w formacie PDF i DOC i wyjaśnia, jak je wypełnić. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Pełnomocnictwo do reprezentowania

Jak napisać pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, spółki, właściciela lokalu, czy osoby fizycznej?

Pełnomocnictwo do reprezentowania powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. 

Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

W zależności od charakteru spotkania, mocodawca powinien sporządzić:

 • pełnomocnictwo szczególne - gdy reprezentowanie ogranicza się do dokonania określonej, pojedynczej czynności prawnej np. sprzedaży mieszkania, 

 • pełnomocnictwo ogólne - gdy reprezentowanie nie wykracza poza czynności zwykłego zarządu,

 • pełnomocnictwo rodzajowe - gdy reprezentowania wykracza poza czynności zwykłego zarządu - dotyczy powtarzalnych czynności określonej kategorii np. wynajem mieszkania.

Pełnomocnictwo można wypowiedzieć w każdym momencie.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania

Aby pełnomocnictwo było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 

 • tytuł pisma - pełnomocnictwo,

 • dane osoby upoważniającej:  

  • imię, nazwisko, 

  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

 • wskazanie miejsca reprezentowania przez upoważnioną osobę,

 • zakres pełnomocnictwa dotyczącego reprezentacji,

 • czas obowiązywania pełnomocnictwa - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej →  jeśli upoważniającym jest firma, konieczna jest również pieczątka.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania w PDF i DOC 

Pełnomocnictwo do reprezentowania - wzór PDF i DOC

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pełnomocnictwo do reprezentowania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 16,8 tys. dokumentów!
Pełnomocnictwo do reprezentowania wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Pełnomocnictwo do reprezentowania wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie
Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu / nieruchomości [PDF]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu / nieruchomości [DOC]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy [PDF]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy [DOC]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej [PDF]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej [DOC]
Pobierz dokument