Pismo do Urzędu Skarbowego - wzór DOC 2023

Weryfikacja: 3 marca 2023

Pismo do urzędu skarbowego

W przypadku załatwiania sprawy w urzędzie skarbowym, dla której nie przewidziano osobnego formularza, należy złożyć pismo ogólne. Czym jest pismo ogólne? Jak sporządzić pismo ogólne? W jakich sprawach powinno zostać ono złożone? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest pismo ogólne do urzędu skarbowego?

Pismo ogólne to dokument służący do usprawnienia komunikacji między petentem a urzędem skarbowym. Sporządza się je wyłącznie w sytuacji, gdy dla sprawy, którą chce się załatwić, nie przewidziano osobnego, gotowego formularza

Warto wiedzieć:

Przed przystąpieniem do sporządzania pisma ogólnego, należy upewnić się, że dla sprawy, którą petent ma zamiar załatwić, nie stworzono osobnego formularza. W tym celu należy odwiedzić stronę internetową urzędu skarbowego.

Warto pamiętać, że urząd skarbowy nie jest jedynym organem, który przyjmuje pisma ogólne - petent może napisać także pismo do urzędu miasta lub pismo do urzędu pracy.

Kto może złożyć pismo do urzędu skarbowego?

Pismo ogólne do urzędu skarbowego może złożyć każdy, mający do załatwienia sprawę w tej instytucji.

Jak złożyć pismo do urzędu skarbowego?

Jak złożyć pismo ogólne do urzędu skarbowego?

Pismo ogólne do urzędu skarbowego można złożyć na 3 sposoby:

Wysłanie pisma ogólnego przez Internet wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ile kosztuje złożenia pisma do urzędu skarbowego?

Złożenie pisma ogólnego jest bezpłatne.

W jakich sprawach sporządza się pismo do urzędu skarbowego?

Sprawy, których załatwienie wymaga sporządzenia pisma ogólnego do urzędu skarbowego to:

 • pismo wyjaśniające,
 • pismo o czynny żal,
 • pismo o zmianę formy opodatkowania,
 • pismo w sprawie wstrzymania egzekucji komorniczej,
 • pismo o braku PIT-11.

Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego

Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego

Jeżeli np. w zeznaniu podatkowym doszło do błędu, oprócz dokonania korekty, należy napisać także pismo wyjaśniające. Dokument zaadresowany do naczelnika urzędu skarbowego powinien zawierać następujące elementy:

 • data i miejscowość sporządzenia,

 • dane składającego wyjaśnienia - imię i nazwisko, adres, numer PESEL/NIP,

 • dane adresata - naczelnika urzędu skarbowego,

 • tytuł - pismo wyjaśniające,

 • wyjaśnienie sytuacji, np. prośbę o nienakładanie kary, jeżeli takowa może mieć miejsce,

 • podpis składającego pismo.

Pismo wyjaśniające musi być sporządzone w formie pisemnej.

Czynny żal

Jeżeli popełniono przestępstwo skarbowe, np. nie zapłacono podatku na czas, wówczas można skorzystać z tzw. czynnego żalu. W ten sposób można uniknąć kar za niewywiązanie się ze zobowiązań skarbowych na czas.

Warto wiedzieć:

Czynny żal będzie skuteczny, jeżeli podatnik przyzna się do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, zanim naczelnik urzędu skarbowego ten fakt udokumentuje lub organy ścigania rozpoczną czynności mające na celu wykrycie tego przestępstwa.

Kiedy można skorzystać z czynnego żalu?

Kiedy można skorzystać z czynnego żalu?

Sprawca wykroczenia lub przestępstwa skarbowego może złożyć czynny żal w sytuacji, gdy:

 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie,

 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe,

 • nierzetelnie wystawiał faktury,

 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT,

 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT,

 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT,

 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,

 • wyłudził zwrot należności celnej,

 • wyłudził pozwolenie celne.

Kiedy skorzystanie z czynnego żalu nie jest możliwe?

Wnioskujący nie może złożyć czynnego żalu, jeżeli:

 • został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

 • jest w trakcie postępowania kontrolnego,

 • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,

 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal - krok po kroku

 1. Sprawca wykroczenia lub przestępstwa skarbowego musi uregulować wszystkie zaległości podatkowe.

 2. Następnie składa poprawnie sporządzone pismo czynnego żalu do urzędu skarbowego (osobiście lub przez Internet za pomocą platformy e-Urząd Skarbowy).

 3. Naczelnik urzędu skarbowego rozpatrzy pismo i uzna czynny żal za:

  • skuteczny - naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego odstąpi od nałożenia kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych lub obowiązków celnych,

  • nieskuteczny - w takim wypadku prowadzone jest postępowanie w sprawie o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe, na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Co powinien zawierać czynny żal?

Co powinien zawierać czynny żal?

Czynny żal to jedno z pism urzędowych, które należy sporządzić samodzielnie. Aby mogło ono zostać rozpatrzone przez naczelnika urzędu skarbowego, musi posiadać następujące elementy formalne:

 • dane nadawcy,

 • dane adresata - naczelnika urzędu skarbowego lub celno-skarbowego,

 • tytuł - czynny żal,

 • opis popełnionego czynu i okoliczności,

 • wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym,

 • informację o tym, czy sprawca naprawił swój czyn - jeżeli tego nie zrobił, należy zamieścić informację o sposobie i terminie, w jakim zamierza to zrobić.

Ile czeka się na rozpatrzenie czynnego żalu?

Ustawa nie sprecyzowała konkretnego terminu, do którego czynny żal powinien zostać rozpatrzony. Wszystko zależy od sprawności pracy urzędu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Złożenie pisma do urzędu skarbowego

Wymagane dokumenty

Nie ma odgórnego zestawu dokumentów, które należy dostarczyć wraz z pismem ogólnym. To, jakie dokumenty będzie trzeba przygotować, zależy przede wszystkim od sprawy, którą chce się załatwić. Przed złożeniem pisma warto zapytać urzędnika, czy jakiekolwiek dodatkowe dokumenty są wymagane do rozpatrzenia danej sprawy.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie pisma przez urząd skarbowy?

Nie wyznaczono terminu, w którym urząd skarbowy musi rozpatrzyć pismo ogólne. Może być to zarówno kilka dni roboczych, jak i miesiąc. Wiele zależy od sprawy, którą się załatwia, stopnia jej skomplikowania oraz sprawności funkcjonowania urzędu. Najlepiej o orientacyjny termin rozpatrzenia pisma zapytać urzędnika.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pismo do urzędu skarbowego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 38,5 tys. dokumentów!
Wzór pisma do urzędu skarbowego o czynny żal [DOC]
Pobierz dokument
Wzór pisma do urzędu skarbowego o zmianę formy opodatkowania [DOC]
Pobierz dokument
Wzór pisma do urzędu skarbowego o wstrzymanie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wzór pisma do urzędu skarbowego o braku PIT-11 [DOC]
Pobierz dokument