Wniosek o powołanie do WOT [PDF, DOC] wzór 2023

Weryfikacja: 22 maja 2023

Powołanie do WOT

Na czym polega służba w Wojskach Obrony Terytorialnej? Od czego zależy powołanie do WOT? Jakie dodatkowe dokumenty należy przedstawić podczas składania wniosku? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej to formacja mająca za zadanie utrzymywać powszechną gotowość do obrony kraju oraz chronić mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych, a także je likwidować. Żołnierze WOT współpracują z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego. Swoją postawą mają przekazywać społeczeństwu wartości patriotyczno-obywatelskie.

Osoby chętne do wstąpienia do wojska, mogą również zgłosić się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Kto może dołączyć do WOT?

O służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej może ubiegać się osoba, która spełnia poniższe wymagania:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • ma zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • jest w odpowiednim wieku: 
  • od 18 - 60 lat -  dla szeregowych,
  • do 63 lat - dla podoficerów i oficerów,
 • posiada odpowiednie wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 • nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 • nie jest zwolniona od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji.

Wniosek o powołanie do WOT mogą składać zarówno osoby, które składały przysięgę wojskową, jak i te, które tego nie robiły.

O służbę w WOT mogą ubiegać się kobiety i mężczyźni.

Od czego zależy powołanie do WOT?

Podstawę do podjęcia decyzji w sprawie powołania komisja podejmuje na podstawie 3 kryteriów:

 • wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw oraz innych dokumentów,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
 • potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej.

 Kto ma pierwszeństwo w powołaniu do WOT?

Pierwszeństwo w powołaniu

Większe szanse na powołanie do WOT mają osoby, które:

 • posiadają pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby,
 • były żołnierzami zawodowymi,
 • są członkami proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadają rekomendacje władz tych organizacji,
 • są absolwentami szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Procedura przyjęcia do WOT

Wzór wniosku o powołanie do WOT - PDF i DOC

Aby dołączyć do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, należy przejść przez procedurę rekrutacyjną.

1. Wniosek o powołanie do WOT

Kandydat na żołnierza WOT musi złożyć do Wojskowej Komisji Uzupełnień wniosek o powołanie do WOT, a wraz z nim następujące dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • pisemne referencje członka organizacji proobronnej - jeżeli wnioskujący do niej należy,
 • świadectwo ukończenia szkoły - jeżeli wnioskujący ukończył klasę mundurową,
 • dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje: np.: certyfikaty językowe, ukończone kursy, szkolenia i uzyskane specjalizacje zawodowe.

Jeżeli w wypełnionym wniosku pojawią się błędy, wojskowy komendant wezwie wnioskującego do ich poprawienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Wizyta w jednostce wojskowej

Kandydat na żołnierza WOT otrzyma propozycję odwiedzenia swojej potencjalnej jednostki wojskowej, aby zapoznać się z podstawowymi zasadami funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas wizyty w jednostce zostanie m.in. dobrany odpowiedni rozmiar munduru oraz obuwia.

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Wnioskujący zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną - jej termin wyznaczy Wojskowa Komisja Uzupełnień. Na rozmowę należy zabrać ze sobą oryginały wcześniej złożonych dokumentów. Po rozmowie sprawdzającej wiedzę ogólnowojskową, komisja orzeka, czy potencjalny żołnierz został zakwalifikowany do WOT.

4. Wojskowa Komisja Lekarska

Zakwalifikowani muszą obowiązkowo stanąć przed Wojskową Komisją Lekarską, która sprawdzi predyspozycje fizyczne i psychiczne kandydata na żołnierza. Następnie wnioskujący musi ukończyć szkolenie e-learningowe na platformie dla kandydatów. Po jego ukończeniu wydrukowany certyfikat należy dostarczyć przełożonemu w trakcie realizowanego szkolenia stacjonarnego.

5. Powołanie

Po otrzymaniu orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej, wnioskujący dostanie od Wojskowego Komendanta Uzupełnień kartę powołania. Powinno to nastąpić nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Żołnierze to jedna z grup zawodowych, która ze względu na specyfikę pracy może skorzystać z dodatku za rozłąkę.

Gdzie złożyć dokumenty do WOT?

Gdzie złożyć wymagane dokumenty?

Wniosek o powołanie do WOT wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wojskowej Komisji Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego, trwającego powyżej trzech miesięcy. Wniosek można również złożyć elektronicznie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Ile kosztuje złożenie wniosku o powołanie do WOT?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - powołanie do WOT w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę powołanie do WOT online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,9 tys. dokumentów!
Wniosek o powołanie do WOT [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o powołanie do WOT [DOC]
Pobierz wniosek