Upoważnienie do podpisania umowy, dokumentów - wzór pełnomocnictwa [PDF, DOC] 2022

Jeśli jedna ze stron nie może osobiście podpisać umowy lub innych dokumentów, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do ich podpisania osoby, która może to zrobić za nią. Poniżej wyjaśniamy jak napisać pełnomocnictwo i udostępniamy wzór w formacie PDF i DOC.


Upoważnienie do podpisania umowy, dokumentów

Jak napisać pełnomocnictwo do podpisania umowy, dokumentów?

Pełnomocnictwo do podpisania dokumentów, w tym również umowy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Poza tym, pisemna forma stanowi ewentualne zabezpieczenie w razie np. postępowania sądowego. W niektórych przypadkach, na przykład jeżeli umowa, która ma zostać podpisana dotyczy sprzedaży lub kupna nieruchomości, pełnomocnictwo musi zostać zawarte w formie aktu notarialnego.

Upoważnienie do podpisania umowy jest przykładem pełnomocnictwa szczególnego - mocodawca upoważnia pełnomocnika do wykonania jednej, konkretnej czynności prawnej - w tym przypadku właśnie do podpisania umowy.

Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Jeżeli podpisanie umowy ma nastąpić w imieniu firmy, jej właściciel może sporządzić pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, które pozwala nie tylko na podpisanie umowy, lecz także na dokonywanie wielu innych czynności w imieniu przedsiębiorstwa.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do podpisania umowy?

Aby pełnomocnictwo było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma,
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • wskazanie umowy do podpisania przez upoważnioną osobę,
 • czas obowiązywania pełnomocnictwa - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej  →  jeśli upoważniającym jest firma, wymagana jest także pieczątka.

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w PDF i DOC 

Upoważnienie do podpisania umowy - wzór pełnomocnictwa PDF i DOC

Wzór pełnomocnictwa do podpisania dokumentów - PDF i DOC

Upoważnienie do podpisania dokumentów - wzór pełnomocnictwa PDF i DOC
 

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do podpisania umowy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości