Zmiana imienia dziecka i dorosłego - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 23 września 2022

Zmiana imienia

W wyjątkowych sytuacjach państwo pozwala na zmianę imienia obywatela. Kiedy jest to możliwe? Gdzie należy się zgłosić i jakie dostarczyć dokumenty? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kto może zmienić imię?

Do zmiany imienia uprawniony jest każdy:

 • obywatel polski,
 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa - jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda),
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Kiedy można zmienić imię?

Zmiana imienia jest możliwa wyłącznie, gdy ma nastąpić z ważnych powodów np. gdy:

 • jest ośmieszające,
 • wnioskujący na co dzień używa innego imienia,
 • imię zostało bezprawnie zmienione - może to dotyczyć imion osób należących do mniejszości etnicznych, których dane osobowe zapisano z dostosowaniem do polskiej pisowni,
 • wnioskujący posiada inne imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego jest obywatelem.

Sposoby zmiany imienia

Zmiana imienia może polegać na: 

 • zastąpieniu obecnego imienia innym,
 • zastąpieniu dwóch imion jednym lub odwrotnie,
 • zmianie pisowni imienia, polegającej na:
  • przystosowaniu nieprawidłowej pisowni do zasad pisowni obowiązujących w języku polskim, m.in. poprzez zastąpienie niektórych liter ich odpowiednikami o tym samym lub podobnym brzmieniu, np.: Bohdan – Bogdan,
  • dostosowaniu do zasad polskiej pisowni imienia posiadającego pisownię w innym języku, np. poprzez zastąpienie liter, które w polskim alfabecie mają inne brzmienie – „sz” zamiast „sch” lub „cz” zamiast „tsch”,
  • zastąpieniu nieznanych w polskim alfabecie znaków innymi zgłoskami lub ich fonetycznym brzmieniem np. znaków „ü”, „ä” złożonymi zgłoskami „ue”, „oe”,
 • zmianie kolejności imion.

Zmiana imienia dziecka

Zmiana imienia dziecka

Rodzice mają prawo do uproszczonej procedury zmiany imienia dziecka w okresie do 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia. Wystarczy, że złożą na ręce kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka. Złożenie oświadczenia kosztuje 11 złotych.

Po upływie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia, rodzice muszą skorzystać ze standardowej procedury zmiany imienia dziecka.


Wniosek o zmianę imienia dziecka lub dorosłego

Wniosek o zmianę imienia PDF

Dokumenty wymagane do zmiany imienia

Wymagane dokumenty

Aby zmiana imienia była możliwa, należy dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

 • wniosek o zmianę imienia,
 • dowód tożsamości - dowód osobisty lub paszport,
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia,
 • oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożono wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie otrzymano już decyzji odmownej.

⚠ Zmiana imienia powoduje konieczność naniesienia zmian w akcie urodzenia i akcie małżeństwa. Podczas składania wniosku należy wskazać, gdzie zostały one sporządzone. Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia dotyczy. ⚠

Gdzie złożyć wniosek o zmianę imienia?

Aby zmienić imię, dokumenty należy dostarczyć do urzędu stanu cywilnego lub polskiego konsulatu. Miejsce złożenia wniosku jest takie samo w przypadku zmiany nazwiska. Wniosek można złożyć osobiście lub listownie → skorzystaj z wyszukiwarki.

Ile kosztuje zmiana imienia?

Ile kosztuje zmiana imienia? 

Za złożenie wniosku trzeba zapłacić 37 złotych

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Tak, od wniosku o zmianę imienia przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do właściwego miejscowo wojewody.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2021 poz. 1988 z późń. zm.)


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zmiana imienia w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie.


Dokument do pobrania - wzór PDF 2022