Upoważnienie do odbioru wyników badań [PDF, DOC] wzór 2022

Jeśli pacjent nie może samodzielnie odebrać wyników badań, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do ich odbioru osoby, która może to zrobić za niego. Poniżej wyjaśniamy jak napisać upoważnienie i udostępniamy wzór w formacie PDF i DOC. 


Upoważnienie do odbioru wyników badań

Jak napisać upoważnienie do odbioru wyników badań (np. krwi)?

Upoważnienie do odbioru wyników badań powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - upoważnienie,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma,
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • wskazanie wyników badań do odbioru przez upoważnioną osobę,
 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań w PDF i DOC

Upoważnienie do odbioru wyników badań - wzór PDF, DOC
 

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do odbioru wyników badań w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości