Zasiedzenie nieruchomości Kielce - informacje po ilu latach i wniosek o zasiedzenie DOC wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 8 lutego 2024

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest jedną z dróg do nabycia danej nieruchomości. Po spełnieniu określonych warunków, z mocy prawa, oraz złożeniu odpowiedniego wniosku, dochodzi do nabycia prawa własności. Czym jest zasiedzenie, jakie są kryteria jego ogłoszenia oraz gdzie złożyć odpowiedni wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest zasiedzenie w dobrej wierze?

Zasiedzenie jest wyjątkowym sposobem nabycia prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej przez osobę, która nimi faktycznie władała przez określony prawem czas, jednocześnie nie będąc ich właścicielem. Warto zaznaczyć, że do zasiedzenia dochodzi nie na podstawie zawartej umowy, lecz na podstawie przepisów prawa oraz na skutek upływu czasu.

Zasiedzeniu podlega każda nieruchomość – budynkowa, gruntowa oraz lokalowa. Każdą z nich można zasiedzieć w innym zakresie:

 • budynkowa – z prawem głównym, tj. użytkowaniem wieczystym,
 • gruntowa – możliwe zasiedzenie fizycznej części → sprawdź również: Dzierżawa gruntu,
 • lokalowa – zasiedzenie w całości; nie można zasiedzieć jednego z kilku pokoi w mieszkaniu, lecz mieszkanie w całości.

Kto może starać się o zasiedzenie nieruchomości w Kielcach?

Kto może starać się o zasiedzenie nieruchomości w Kielcach?

Wniosek w sprawie zasiedzenia nieruchomości w Kielcach może złożyć każdy zainteresowany, czyli osoba posiadająca interes prawny w nabyciu własności przez zasiedzenie. W postępowaniu może wziąć udział każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania.

Jakie kryteria należy spełnić, aby starać się o zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze w Kielcach?

Chcąc uzyskać prawo własności nieruchomości przez zasiedzenie w Kielcach, należy spełniać łącznie dwa warunki:

 • samoistnie posiadać nieruchomość – gospodarować nią, płacić podatki, zachowywać się jak jej właściciel; sprawować opiekę nad nieruchomością,
 • gospodarować nieruchomością nieprzerwanie przez okres 20 lub 30 lat.

Kiedy zasiedzenie jest niemożliwe?

Zasiedzenie nieruchomości staje się niemożliwe, gdy:

 • nie władano nieruchomością nieprzerwanie przez 20 (zasiedzenie w dobrej wierze) lub 30 lat (zasiedzenie w złej wierze),
 • najemca chce przejąć nieruchomość posiadacza samoistnego czy właściciela prawnego, widniejącego w jej księdze wieczystej,
 • wnioskujący chce przejąć nieruchomość publiczną lub wyłączoną z obiegu przez odpowiednią ustawę. 

Po jakim czasie można starać się o zasiedzenie nieruchomości?

Po ilu latach można starać się o zasiedzenie nieruchomości?

Jest to zależne od czasu i sposobu gospodarowania nieruchomością. Dokumenty można złożyć:

 • po 20 latach – gdy wnioskujący przejął nieruchomość w tzw. dobrej wierze; nie wiedział on o istnieniu prawowitego właściciela i dobrze opiekował się powierzoną mu nieruchomością,
 • po 30 latach – gdy wnioskujący przejął nieruchomość w tzw. złej wierze; wiedział o istnieniu prawowitego właściciela nieruchomości, mimo to władał nią nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 lat.

Gdzie złożyć wniosek o zasiedzenie nieruchomości w Kielcach?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Sądu Rejonowego w Kielcach.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiedzenie?

Opłata za wpis sądowy od wniosku o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie wynosi obecnie 2000 złotych, w przypadku wniosku o zasiedzenie służebności gruntowej jest to koszt 200 złotych. 

​​W trakcie prowadzenia sprawy mogą dojść dodatkowe koszty np. biegłego geodety, odpisów dokumentów, wypisów z danych urzędowych. W przypadku przegranej sprawy, niestety można liczyć się z koniecznością zwrotu opłat poniesionych przez wygrywającą stronę.

W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej można wnosić o zwolnienie od kosztów postępowania – należy złożyć stosowne oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy

Gdy po śmierci spadkodawcy spadkobierca użytkuje jego nieruchomość, jakby była jego własnością, musi liczyć się z możliwym sprzeciwem innych spadkobierców. Aby uniknąć niedomówień i konfliktów między spadkobiercami, w takiej sytuacji warto złożyć wniosek o zasiedzenie nieruchomości. Jeżeli spadkobierca opiekuje się nieruchomością 20 bądź 30 lat, dochodzi do nabycia własności z mocy prawa. Jednak aby móc dowolnie zarządzać nabytą nieruchomością, np. ją sprzedać, spadkobierca musi zostać wpisany do księgi wieczystej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości

Dokumenty do zasiedzenia nieruchomości

Dokumenty do przygotowania

Wniosek należy złożyć w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania. Wraz z wnioskiem o zasiedzenie, do sądu rejonowego należy również dostarczyć:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości (jeśli nieruchomość ją posiada),
 • mapa nieruchomości,
 • dowody potwierdzające sposób nabycia posiadania i nieprzerwane samoistne posiadanie (tak jak właściciel) przez wymagany prawem okres (np. nieformalna umowa kupna, dowody opłacania podatku od nieruchomości itp.),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, przy zasiedzeniu na rzecz małżonków,
 • zaświadczenie starosty o braku roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów nieruchomości,
 • odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (jeśli zasiedzenie rozpoczął nasz spadkodawca)
 • dowód wniesienia opłaty sądowej.

Postępowanie w sprawie zasiedzenia

Do stwierdzenia zasiedzenia i uzyskania formalnego dokumentu konieczne jest orzeczenie sądu. Potwierdza to nabycie własności i pozwala uwidocznić prawo własności do nieruchomości w księdze wieczystej (lub wpisać je do zbioru dokumentów).

Po tym jak sąd przyjmie wniosek wraz z dokumentacją, informuje o toczącym się postępowaniu sądowym i tym samym wzywa wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nikt się nie zgłosi lub nie zdoła udowodnić swojego prawa własności, wówczas sąd stwierdzi zasiedzenie.

Z postanowienia sądu wynika, że osoba, która w procesie zasiedzenia otrzymała prawa do nieruchomości, zostaje jej właścicielem od dnia gospodarowania nią – 20 lub 30 lat wstecz. 

Podatek od darowizny

Tuż po ogłoszeniu przez sąd zasiedzenia nieruchomości, jej nowy właściciel zobowiązany jest do uiszczenia specjalnego podatku od darowizny. Wynosi on 7% wartości nieruchomości. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Jak uzasadnić wniosek o zasiedzenie w dobrej wierze?

Przede wszystkim uzasadnienie wniosku musi być zgodne z prawdą. Wnioskujący może uzasadnić swoją prośbę o zasiedzenie poprzez argument, że właściciel terenu nie jest znany, lecz wnioskujący poczynił wszelkie starania, aby go odnaleźć, jednak nie było to możliwe.

Uzasadnienie powinno odwoływać się także do przepisów prawa traktujących o zasiedzeniu nieruchomości np. samoistne posiadanie nieruchomości przez ponad 20 lat (po upływie 20 lat złożenie wniosku o zasiedzenie staje się możliwe). Ważne jest, aby do uzasadnienia dołączyć odpowiednie dowody np. pismo urzędowe potwierdzające poszukiwanie przez wnioskującego właściciela nieruchomości.

Jak udowodnić zasiedzenie w złej wierze? 

W uzasadnieniu zasiedzenia w złej wierze powinna się znaleźć adnotacja o tym, jak wnioskujący znalazł się w posiadaniu nieruchomości. Następnie musi przedstawić dowody, iż faktycznie władał nieruchomością nieprzerwanie przez co najmniej 30 lat – tutaj konieczne będzie dołączenie potwierdzających to dokumentów (np. decyzji podatkowych, pokwitowań za uiszczony podatek od nieruchomości). Aby uzasadnienie było wiarygodne, warto wezwać także świadków, którzy poświadczają, że wnioskujący spełnia kryteria zasiedzenia.

Jak długo czeka się na ogłoszenie zasiedzenia?

Sprawa o zasiedzenie - ile trwa?

Ile trwa sprawa w sądzie? Sąd powinien wydać orzeczenie po 3 miesiącach od otrzymania wniosku wraz z dokumentacją. Przy sprawach szczególnie skomplikowanych czas ten może się wydłużyć. Takie postępowanie trwa nawet kilka lat.

Czy można odwołać się od decyzji sądu?

Jeżeli orzeczenie sądu nie będzie sprzyjające, jest możliwość złożenia apelacji do właściwego sądu okręgowego.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zasiedzenie nieruchomości w Kielcach?

Aby załatwić sprawę zasiedzenie nieruchomości w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Sąd Rejonowy w Kielcach pod adresem Warszawska 44 w Kielcach.

Sąd Rejonowy w Kielcach

adres: Warszawska 44, 25-312 Kielce

tel. +48413495785 

e-mail

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 31,7 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o zasiedzenie nieruchomości [DOC]
Pobierz wniosek

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu