Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku - wypełniony wzór PDF 2024 Toruń

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Pozwolenie na rozbiórkę Toruń

Aby legalnie dokonać rozbiórki budynku lub innego obiektu budowlanego, należy posiadać na to zezwolenie. Kto musi się o nie starać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? A także, w jakich przypadkach zezwolenie nie jest konieczne? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy należy starać się o pozwolenie na rozbiórkę?

Niektóre rodzaje budynków wymagają posiadania pozwolenia na dokonanie rozbiórki. Należą do nich:

 • budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków oraz te, objęte ochroną konserwatorską;
 • budynki i budowle o wysokości od 8 metrów i powyżej - jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
 • obiekty i urządzenia budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę (sprawdź, kiedy pozwolenie na budowę w Toruniu jest wymagane) – jeżeli podlegają ochronie jako zabytki, czyli są:
  • wpisane do rejestru zabytków,
  • wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa,
  • uznane za pomnik historii,
  • znajdują się w parku kulturowym,
  • podlegają ochronie konserwatorskiej (ochronie budynków, budowli, urządzeń budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Chcąc rozebrać zabytek, najpierw należy uzyskać decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków. Konserwator powinien udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

Warto wiedzieć:

Jeśli w miejscu budynku do rozbiórki ma pojawić się nowy obiekt budowlany, to należy od razu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w Toruniu. We wniosku należy zaznaczyć, że planowana jest rozbiórka razem z budową.

Kiedy złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę? 

Tuż przed rozpoczęciem rozbiórki. Urząd nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku w sytuacji, jeżeli rozbiórka już się rozpocznie – wówczas zostanie uznana za samowolę budowlaną.

​​Ile kosztuje złożenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę?

Ile kosztuje złożenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę?

Opłata skarbowa w przypadku wniosku o pozwolenie na rozbiórkę wynosi 36 złotych. Co więcej, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na udzielenie pełnomocnictwa, będzie musiał zapłacić dodatkowe 17 złotych.

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu miasta lub w kasie urzędu.

Kto jest zwolniony z opłaty skarbowej?

Istnieje kilka podmiotów, które nie mają obowiązku uiszczania żadnych opłat. Są to:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje porządku publicznego,
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wypełniony wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na rozbiórkę?

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się z następujących elementów:

 • nazwa organu, do którego kierowany jest wniosek,
 • dane inwestora,
 • dane pełnomocnika  pole wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskujący powołał pełnomocnika,
 • informacje o rozbiórce,
 • dane miejsca, gdzie dokonana zostanie rozbiórka,
 • informacja o załącznikach,
 • podpis.

W razie problemów z wypełnieniem wniosku warto skorzystać ze wzoru wypełnionego wniosku.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

Wymagane dokumenty

Oto lista dokumentów, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem, aby starać się o pozwolenie na rozbiórkę:

 • zgoda właściciela obiektu,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pozwolenie na rozbiórkę w Toruniu – na jego dostarczenie wnioskodawca ma 3 dni od dnia złożenia wniosku,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • projekt rozbiórki obiektu,
 • decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków – jeżeli rozbierany obiekt znajduje się w rejestrze zabytków,
 • pozwolenia, opinie, uzgodnienia innych urzędów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, na przykład:
  • pozwolenie na prowadzenie robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku robót rozbiórkowych prowadzonych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
  • pozwolenie wodnoprawne,
  • przeprowadzona przez urząd ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000, jeśli jest ona wymagana,
  • zgoda ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej  w przypadku rozbiórki gazociągu o zasięgu krajowym lub jeżeli jego budowa wynikała z przepisów międzynarodowych,
 • dokumentacja strzałowa – jeżeli rozbiórki dokonujemy metodą wybuchową.

Jeżeli w dostarczonych dokumentach lub wniosku pojawią się braki, wnioskujący zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Otrzyma na to co najmniej 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie nieuzupełnienia braków wniosek nie będzie rozpatrywany.

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę w Toruniu?

Gdzie i jak złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę w Toruniu?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

W większości przypadków za przyjmowanie wniosków odpowiada Urząd Miasta.

Zdarza się jednak, że dokumentacja musi zostać dostarczona do urzędu wojewódzkiego. Dzieje się tak w przypadku obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych;
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości;
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy, lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy, lub przebudowy drogi krajowej, lub wojewódzkiej;
 • zjazdów;
 • sieci przesyłowych;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Proces zdobywania pozwolenia

Tuż po zweryfikowaniu przez urzędnika dostarczonych dokumentów i wniosku, urząd ustali strony postępowania administracyjnego. Drugą stroną postępowania, oprócz wnioskodawcy, mogą być właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w pobliżu obiektu, który będzie podlegał rozbiórce. Następnie, na podstawie zgromadzonych materiałów, urząd wyda decyzję o przyznaniu – bądź nie – pozwolenia na rozbiórkę. Wraz z nim wnioskujący otrzyma dziennik rozbiórki. W dzienniku rozbiórki należy wpisać: swoje imię i nazwisko, nazwę wykonawcy/-ów, osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski oraz inwestorski. Wraz z nazwami konieczne jest również wpisanie specjalności i numerów pozwoleń budowlanych. Każda z osób wymienionych w dzienniku rozbiórki musi potwierdzić dane podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Ile czeka się na uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę?

Ile czeka się na uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę?

Cały proces nie powinien trwać dłużej niż miesiąc. W przypadku pojawienia się braków w dokumentach lub innych niesprzyjających okoliczności okres oczekiwania może wydłużyć się do dwóch miesięcy – wnioskujący zostanie o tym poinformowany.

Czy można odwołać się od decyzji urzędu?

Oczywiście, od decyzji urzędu można się odwołać. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do:

 • urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję wydał starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu,
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeżeli decyzję wydał wojewoda.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję.

Kiedy można rozpocząć rozbiórkę?

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę podlega wykonaniu po upływie terminu 14 dni na wniesienie odwołania. Jeżeli obie strony zrezygnują z możliwości odwołania się, wówczas decyzja uprawomocni się szybciej.

Kary za rozbiórkę budynku bez pozwolenia

Kary za rozbiórkę budynku bez pozwolenia

Dokonanie rozbiórki bez pozwolenia jest uznawane za samowolę budowlaną i grożą za to wysokie kary. Czasem może skończyć się wyłącznie na pouczeniu bądź karze pieniężnej, jednak w niektórych sytuacjach za rozbiórkę bez pozwolenia może nawet grozić kara ograniczenia wolności.

Najsurowszym przewinieniem jest rozbiórka obiektu chronionego lub zabytkowego bez odpowiedniego pozwolenia. Za takie działanie może grozić od 2 do 5 lat pozbawienia wolności.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę pozwolenie na rozbiórkę w Toruniu?

Aby załatwić sprawę pozwolenie na rozbiórkę w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem Wały Gen. Władysława Sikorskiego 8 w Toruniu, lub z 1 inną instytucją.

Urząd Miasta w Toruniu

adres: Wały Gen. Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

tel. +48566118777 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Starostwo Powiatowe w Toruniu

adres: ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

tel. +48566628910 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:30
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,8 tys. dokumentów!
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o pozwolenie na rozbiórkę [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu