Deklaracja śmieciowa Wrocław 2024 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 18 listopada 2023

Deklaracja śmieciowa

Odpady komunalne - zasady zbiórki śmieci we Wrocławiu

Każdy właściciel nieruchomości we Wrocławiu, na której terenie powstają śmieci (odpady komunalne), jest odpowiedzialny za ich odpowiednie zagospodarowanie w taki sposób, aby nie szkodziły środowisku. Regulacje w tym zakresie uchwala Urząd Miejski Wrocław. Właściciel natomiast jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji śmieciowej.

Co to są odpady komunalne i jak można je zbierać?

Odpady komunalne to śmieci, które powstają w gospodarstwach domowych. Wyróżnia się dwa rodzaje gromadzonych śmieci: 

Selektywna zbiórka odpadów

To obowiązujący na terenie kraju podział odpadów na grupy. Każda grupa posiada odpowiednio oznaczony pojemnik:

PAPIER - niebieski pojemnik na papierowe i tekturowe opakowania Kosz na papier
SZKŁO - zielony pojemnik na butelki, szklane opakowania kosz na szkło
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - żółty pojemnik na opakowania wykonane z plastiku i metalu, a także z tworzyw mieszanych (np. kartony po soku) Kosz na plastik i metal
ODPADY BIO - brązowy pojemnik na takie śmieci, które ulegają biodegradacji (odpadki kuchenne jak skórki z warzyw czy owoców, liście, skoszona trawa itp.) Kosz na odpady BIO
POZOSTAŁE - czyli odpady mieszane, niepodlegające segregacji, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Kosz na odpady zmieszane

Nieselektywna zbiórka odpadów

To odpady nieposegregowane — wszelkie śmieci wrzucane są do jednego worka, a następnie do jednego pojemnika — bez odpowiedniego podziału według tworzyw. 

Obowiązki dotyczące gromadzenia odpadów

Obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące gromadzenia odpadów

Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest do:

 • wyposażenia swojego terenu w odpowiednie worki i/lub pojemniki do zbierania śmieci, a także dbać o ich czystość i stan techniczny, chyba że gmina przejmuje ten obowiązek na siebie w ramach uchwały rady gminy, wliczając go w koszty gospodarowania odpadami,
 • selektywnej zbiórki odpadów, czyli segregowania śmieci zgodnie z wymogami gminy i ustawy,
 • usuwania śmieci komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami.

Kto i kiedy musi złożyć deklarację śmieciową we Wrocławiu?

Deklarację śmieciową we Wrocławiu powinni złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • współwłaściciele,
 • użytkownik wieczysty,
 • podmioty władające nieruchomością,
 • posiadacze nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
 • jeśli nieruchomość posiada wiele lokali z odrębną własnością:
  • zarządy wspólnot mieszkaniowych,
  • zarządy spółdzielni mieszkaniowych,
 • pełnomocnik właściciela nieruchomości - w takim wypadku do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Deklarację śmieciową należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

Kto jest odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych we Wrocławiu?

Za odbiór odpadów od mieszkańców odpowiedzialny jest Urząd Miejski. Wszelkie regulacje określane są w odpowiednich uchwałach. Ustalane są:

 • metody wyliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (gmina wybiera jedną z dostępnych metod w ustawie),
 • opłaty jednostkowe za pojemniki lub worki używane do zbierania odpadów na terenie nieruchomości (względem pojemności).

Rezygnacja z wywozu śmieci

Jeżeli właściciel nieruchomości stwierdzi, że nie chce dłużej korzystać z wywozu śmieci świadczonego przez daną firmę, może wypowiedzieć jej umowę. Wypowiedzenie musi złożyć w urzędzie odpowiadającym miejscu uiszczania opłat za wywóz śmieci. Powodem rezygnacji z wywozu odpadów może być np. zaprzestanie czynnego użytkowania nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Opłata za odpady komunalne w gminie

Deklaracja śmieciowa, czyli o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie

 

Ile wynosi opłata za śmieci we Wrocławiu?

Opłata ustalana jest przez Urząd Miejski Wrocław. Do jej określenia urząd wybiera jedną z metod dopuszczalnych przez ustawę. Wylicza się ją na podstawie jednego z trzech wzorów:

 • stawka za odbiór odpadów ustalona dla danej gminy:
  • x liczba mieszkańców danej nieruchomości, lub
  • x ilość zużytej wody na danej nieruchomości, lub
  • x powierzchnia lokalu mieszkalnego.

Aktualnych stawek za wywóz śmieci należy szukać na stronie internetowej http://www.wroclaw.pl/urzad-miejski-wroclawia.

Opłata a sposób zbierania śmieci

Najmniej płaci się, jeśli na danym terenie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Jeśli śmieci nie są ani zbierane ani odbierane w postaci posegregowanej, rada gminy ustala wyższą stawkę za takie odpady:

 • nie mniej niż dwukrotność stawki za odpady posegregowane,
 • nie więcej niż czterokrotność stawki za odpady posegregowane,
 • nie więcej niż wyznaczona maksymalna stawka opłat za odbiór śmieci, określona w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie prowadzić selektywnej zbiórki odpadów, firma odbierająca oznaczy je jako zmieszane i powiadomi o tym fakcie urząd. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

Jak często pobiera się opłaty za śmieci?

Jeśli nieruchomość:

 • jest zamieszkana - opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym dany mieszkaniec przebywał na jej terenie,
 • jest mieszana, czyli część nieruchomości jest mieszkalna, a w części znajdują się tzw. lokale użytkowe - opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym powstały odpady komunalne na jej terenie,
 • jest niezamieszkana - opłatę pobiera gmina za każdy miesiąc, podleganie gminnemu systemowi odbioru odpadów możliwe jest wtedy, gdy dana gmina podejmie uchwałę o podjęciu obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Jeśli gmina takiej ustawy nie podejmie właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawrzeć umowę z przedsiębiorcą, który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej. W przypadku firm zewnętrznych opłata pobierana jest zgodnie z cennikiem,
 • posiada domek letniskowy lub inne nieruchomości służące rekreacji i wypoczynkowi - opłatę pobiera się za cały rok, bez względu na czas korzystania.

Jak złożyć deklarację śmieciową?

Jak złożyć deklarację śmieciową​​​​​ w urzędzie we Wrocławiu?

Przed złożeniem deklaracji należy zapoznać się z zasadami, kosztami i organizacją odbioru śmieci od mieszkańców miejscowości Wrocław, na której terenie znajduje się nieruchomość. Wypełniony druk deklaracji można złożyć osobiście podczas wizyty w instytucji Urząd Miejski. Istnieje także możliwość dostarczenia dokumentu listownie.

Jak złożyć deklarację śmieciową online?

Niektóre gminy pozwalają na elektronicznie złożenie deklaracji za pośrednictwem internetowej platformy ePUAP. Aby skorzystać z tego rozwiązania, wymagany jest Profil Zaufany.

 1. Należy pobrać i wypełnić deklarację ze strony internetowej urzędu we Wrocławiu.
 2. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się na platformę ePUAP przez Profil Zaufany lub aplikację mObywatel a następnie klikniecie na stronie przycisku "Przejdź do formularza".
 3. Należy wyszukać podmiot, który przyjmuje deklaracje we Wrocławiu. Jeżeli nie ma go na liście oznacza to, iż nie ma możliwości złożenia formularza online.
 4. W pole "Treść wniosku" należy wpisać „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
 5. Składający musi dodać wypełnioną deklarację jako załącznik.
 6. Ostatnim krokiem jest podpisanie pisma podpisem elektronicznym i przesłanie go do urzędu we Wrocławiu.

Wzór deklaracji śmieciowej

Jak wypełnić deklarację śmieciową?

Wzory deklaracji śmieciowych się od siebie różnią, ale w większości formularzy wypełnia się podobne pola o zbliżonym wyglądzie. Wypełniający musi podać m.in. swoje dane oraz informacje na temat nieruchomości, której deklaracja dotyczy. W dolnej sekcji strony znajdują się trzy przykładowe wzory wypełnienia deklaracji śmieciowej: ze względu na liczbę mieszkańców nieruchomości, jej powierzchnię oraz zużycie wody.

Przeczytaj także: Wywóz śmieci, gruzu i odpadów wielkogabarytowych

Jak postępować w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji?

Jeśli zmianie ulegną dane wpływające na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób zamieszkujących nieruchomość) lub ilość odpadów komunalnych w deklaracji, właściciel nieruchomości musi ponownie złożyć deklarację. W takiej sytuacji nowa deklaracja powinna być złożona do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości będzie obowiązywać począwszy od miesiąca, w którym wystąpiła zmiana.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę deklaracja "śmieciowa" we Wrocławiu?

Aby załatwić sprawę deklaracja "śmieciowa" we Wrocławiu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miejski pod adresem pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu, lub z 1 inną instytucją.

Urząd Miejski we Wrocławiu

adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

tel. +48717777777 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:45 godziny otwarcia

pon-pt: 07:45-15:45
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miejski we Wrocławiu

adres: Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

tel. 717777777 

strona www

Otwarte do 15:15 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:15
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę deklaracja "śmieciowa" online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 27,5 tys. dokumentów!
Deklaracja śmieciowa

Wzory deklaracji śmieciowej w każdym mieście są inne, dlatego aktualnego druku dla swojego miejsca zamieszkania należy szukać na stronie internetowej urzędu.

Przykładowy wzór wypełnionej deklaracji śmieciowej ze względu na liczbę mieszkańców [PDF]
Pobierz wniosek
Przykładowy wzór wypełnionej deklaracji śmieciowej ze względu na zużycie wody [PDF]
Pobierz dokument
Przykładowy wzór wypełnionej deklaracji śmieciowej ze względu na powierzchnię lokalu [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu