Zmiana sposobu użytkowania budynku / lokalu Warszawa - wniosek PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub lokalu Warszawa

Chcąc zmienić przeznaczenie budynku lub lokalu, trzeba pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do odpowiedniej instytucji. Gdzie złożyć wniosek, jakie dokumenty przygotować i ile kosztuje zmiana sposobu użytkowania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest zmiana sposobu użytkowania budynku lub lokalu w Warszawie?

Zmiana sposobu użytkowania w Warszawie to podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym (lub jego części) działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa:

 • pożarowego,
 • powodziowego,
 • zdrowotnego,
 • higieniczno-sanitarnego,
 • pracy,
 • ochrony środowiska,
 • wielkości lub układu obciążeń. 

Może być to również podjęcie w obiekcie budowlanym działalności, która może znacznie wpływać na środowisko naturalne.

Jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest pozwolenie na budowę, to należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w Warszawie obejmujący zmianę sposobu użytkowania.

Kiedy zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego nie jest możliwa?

Zmiany sposobu użytkowania nie można dokonać w przypadku domów jednorodzinnych (ani ich części) zlokalizowanych na nieruchomości o powierzchni do 1500 m2, która została sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

Kto może zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w Warszawie?

Zgłoszenie w tej sprawie może złożyć podmiot, który dysponuje prawem do zarządzania nieruchomością pod kątem budowlanym, na przykład:

 • właściciel,
 • inwestor,
 • zarządca obiektu budowlanego.

Kiedy należy złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania budynku?

Kiedy należy złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania budynku lub lokalu?

Odpowiednie zgłoszenie wraz z projektem należy złożyć przed dokonaniem jakichkolwiek prac dążących do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Jeżeli zmiana zostanie dokonana bez uprzedniego zgłoszenia, wówczas organ nadzoru budowlanego wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego oraz nakłada obowiązek dostarczenia dokumentów w odpowiednim terminie.

Ile kosztuje zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w Warszawie?

Usługa jest bezpłatna. Ewentualną opłatę ponosi się wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa. Jeżeli udzieli pełnomocnictwa innej osobie niż członkowi najbliższej rodziny, będzie musiał zapłacić 17 złotych

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wymagane dokumenty

Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – tylko w przypadku korzystania z pełnomocnictwa,
 • pełnomocnictwo – jeżeli z niego skorzystano,
 • rysunek i opis określający położenie obiektu w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych,
 • opis techniczny – musi zawierać rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcje, dane techniczno-użytkowe,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności zamierzanego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami obowiązującego plany zagospodarowania przestrzennego → w przypadku jego braku konieczne jest zdobycie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • ekspertyza techniczna, której integralną częścią jest projekt zmiany użytkowania budynku – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, polegającej na zmianie warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń o wykonanie ekspertyzy należy zwrócić się do konstruktora,
 • pozwolenia, opinie lub uzgodnienia wymagane przy określonych typach obiektów – jeśli są konieczne,
 • ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeśli zmiana sposobu użytkowania wiąże się ze zmianą warunków bezpieczeństwa pożarowego.

Jeżeli w dostarczonych dokumentach pojawią się braki, urząd wezwie wnioskującego do ich uzupełnienia w ustalonym terminie. Ich nieusunięcie wiąże się z wydaniem decyzji o sprzeciwie wobec zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania. 

Ile kosztuje projekt zmiany sposobu użytkowania w Warszawie?

Jednym z ważniejszych dokumentów, który trzeba dostarczyć do urzędu przy okazji zmiany sposobu użytkowania budynku, jest projekt, będący częścią ekspertyzy technicznej. Jego wykonaniem powinien się zająć projektant posiadający do tego uprawnienia. Cena wykonania projektu będzie zależała od indywidualnych ustaleń wykonawcy.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w Warszawie?

Gdzie i jak złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w Warszawie?

Zawiadomienie w tej sprawie można złożyć na dwa sposoby:

 • osobiście, w jednym z urzędów:
  • starostwo powiatowe,
  • urząd dzielnicowy,
  • Urząd Miasta,

dane teleadresowe.

 • listownie, na adres instytucji,
 • przez Internet, za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Zdarza się, że zgłoszenie będzie musiało zostać złożone do urzędu wojewódzkiego. Będzie to konieczne w przypadku obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu,
 • znajdujących się na obszarze kolejowym,
 • lotnisk cywilnych,
 • znajdujących się na terenach zamkniętych,
 • elektrowni wiatrowych,
 • metra,
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy, lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
 • zjazdów,
 • sieci przesyłowych,
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i jej pochodnych,
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich.

Przyznanie zgody

Jeśli zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, urząd przyjmie je tzw. milczącą zgodą. Wówczas wnioskujący nie otrzyma pisma z wyrażeniem zgody na zmianę sposobu użytkowania. Dzieje się tak po 30 dniach od złożenia dokumentów. 

Kiedy zgoda na zmianę sposobu użytkowania budynku nie może zostać przyznana?

Kiedy zgoda nie może zostać przyznana?

Istnieje szereg sytuacji, w których urząd nie może przyznać zgody na zmianę użytkowania obiektu budowlanego. Poniżej wymieniono kilka z nich:

 • zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych, które mogą być prowadzone tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę w Warszawie,
 • zamierzony sposób użytkowania jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Warszawie albo decyzją o warunkach zabudowy w Warszawie lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego,
 • zmiana sposobu użytkowania może spowodować:
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub ich mienia,
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

Ile czeka się na decyzję organu w Warszawie?

Do 30 dni od złożenia kompletnych dokumentów. Jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin 30-dniowy liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia. Jeśli do tego czasu wnioskujący nie otrzyma odpowiedzi od urzędu, należy uznać to za milczącą zgodę.

Przed upływem 30 dni, urząd może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. Wówczas jest możliwość wcześniejszego rozpoczęcia prac nad zmianą przeznaczenia budynku.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, w przypadku niektórych rodzajów obiektów należy dokonać wpisu do księgi obiektu budowlanego.

Czy można odwołać się od decyzji urzędu?

W razie wyrażenia przez urząd sprzeciwu w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego można złożyć odwołanie. Dokument należy dostarczyć do urzędu, który wydał decyzję, w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

Odwołanie będzie rozpatrywał:

 • urząd wojewódzki – gdy zgłoszenie składano do starostwa powiatowego lub urzędu miasta
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – gdy zgłoszenie składano do urzędu wojewódzkiego.

Sprawdź również: Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego w Warszawie

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w Warszawie?

Aby załatwić sprawę zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo pod adresem ul. Powstańców Śląskich 70 w Warszawie, lub z 18 innymi instytucjami.

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo w Warszawie

adres: ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

tel. +48224437644 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Białołęka w Warszawie

adres: ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

tel. +48224438400 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bielany w Warszawie

adres: ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

tel. +48224434700 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie

adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

tel. +48224436500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ochota w Warszawie

adres: ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

tel. +48225783500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

tel. +48224435555 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Północ w Warszawie

adres: ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel. +48224437900 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Rembertów w Warszawie

adres: aleja Gen. Antoniego Chruściela Montera 28, 04-401 Warszawa

tel. +48224433889 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

tel. +48224439100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Targówek w Warszawie

adres: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

tel. +48224438727 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursus w Warszawie

adres: pl. Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa

tel. +48224436000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursynów w Warszawie

adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

tel. +48224437100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wawer w Warszawie

adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

tel. +48224437000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wesoła w Warszawie

adres: ul. 1 Praskiego Pułku WP 33, 05-075 Warszawa

tel. +48224434000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wilanów w Warszawie

adres: ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

tel. +48224435069 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Włochy w Warszawie

adres: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

tel. +48224434444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wola w Warszawie

adres: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel. +48224435800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Żoliborz w Warszawie

adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

tel. +48224439000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. +48226956995 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego online?

E-Budownictwo
Serwis umożliwiający składanie wniosków w sprawach budowlanych przez Internet.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,8 tys. dokumentów!
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu