Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia za pracę - wzór pełnomonictwa [PDF, DOC] 2023

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia

Każdy pracownik ma prawo do wyznaczenia pełnomocnika do odbioru jego wynagrodzenia, zarówno jeżeli otrzymuje wypłatę w formie gotówkowej, jak i przelewem na konto. Kto może zostać pełnomocnikiem? Jak napisać upoważnienie do odbioru wynagrodzenia za pracę i gdzie je złożyć? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy można upoważnić kogoś do odbioru wynagrodzenia?

Pracownik może wyznaczyć swojego pełnomocnika do odbioru wynagrodzenia za pracę w każdym momencie i niezależnie od formy otrzymywanej wypłaty (gotówka, przelew bankowy).

Pełnomocnictwo do wypłaty wynagrodzenia na rachunek innej osoby

Według przepisów Kodeksu pracy nie jest zabronione, by pracodawca przekazał wynagrodzenie na konto osoby wskazanej przez pracownika. By jednak pracodawca mógł dokonywać takich przelewów, musi otrzymać od pracownika stosowne pełnomocnictwo.

Jeśli pracownik chce, by jego wynagrodzenie było przelewane na rachunek bankowy innej osoby musi dostarczyć pracodawcy pełnomocnictwo w formie pisemnej - udzielone terminowo bądź bezterminowo.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pracownik może upoważnić każdą wybraną przez siebie osobę do odbioru wynagrodzenia np. małżonka, krewnego, przyjaciela etc.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać upoważnienie do odbioru wynagrodzenia?

Jak napisać upoważnienie do odbioru wynagrodzenia za pracę?

Upoważnienie powinno się sporządzić w formie pisemnej. Dokument musi posiadać następujące elementy:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane pracownika - imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego,
  • dane pracodawcy,
  • dane osoby upoważnionej,
  • wskazanie czynności, do których upoważnia dokument - w tym przypadku do odbioru wynagrodzenia,
  • wskazanie okresu, za jaki osoba upoważniona może odebrać wynagrodzenie pracownika np. miesiąc, pół roku, rok, stale etc.
  • numer rachunku bankowego pełnomocnika, jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej,
  • czytelny podpis pracownika.

Wzór upoważnienia do odbioru wynagrodzenia za pracę w PDF i DOC

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia - wzór PDF, DOC

Gdzie złożyć upoważnienie do odbioru wynagrodzenia?

Gdzie złożyć upoważnienie do wypłaty wynagrodzenia?

Poprawnie sporządzony i podpisany przez pracownika dokument musi trafić do pracodawcy. Sposób dostarczenia dokumentu zależy od preferowanej przez pracodawcę formy kontaktu (osobiście, mailowo, listownie).

Czy upoważnienie do odbioru wynagrodzenia można odwołać?

Pracownik może cofnąć wcześniej udzielone pełnomocnictwo w każdym momencie, informując o tym fakcie pracodawcę.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do odbioru wynagrodzenia w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 16,6 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia [DOC]
Pobierz dokument
Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia [PDF]
Pobierz dokument