Przedszkole - kontakt, rekrutacja i druki do pobrania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Przedszkole umożliwia załatwienie 2 spraw

W celu załatwienia spraw w przedszkolu przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Przedszkole

Przedszkole to instytucja, w której większość dzieci rozpoczyna swoją edukację. Poprzez łączenie nauki i zabawy, małe dzieci uczą się podstaw, które przydają się podczas dalszej nauki, już w szkole podstawowej.

Wiek przedszkolny

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 (w wyjątkowych przypadkach 2,5) do 6, 7 lat, czyli do osiągnięcia wieku szkolnego. 

Uwaga! W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Rodzaje przedszkoli

Rodzaje przedszkoli

W Polsce istnieją 4 rodzaje przedszkoli:

 • przedszkola publiczne i prywatne,
 • publiczne lub prywatne punkty przedszkolne,
 • publiczne lub prywatne zespoły wychowania przedszkolnego,
 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Czy uczęszczanie do przedszkola jest obowiązkowe?

I tak, i nie. Obowiązkiem chodzenia do przedszkola objęte są dzieci, które z początkiem roku szkolnego kończą 6 lat. Młodsze dzieci nie mają takiego obowiązku.

Rekrutacja do przedszkoli

Przedszkola prowadzą rekrutację stacjonarnie lub przez Internet - dlatego też przed przystąpieniem do rekrutacji należy zweryfikować, czy wybrana placówka umożliwia rekrutację online, czy konieczne będzie osobiste złożenie wniosku w jej siedzibie. Terminy rekrutacji można sprawdzić na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy.

W przypadku rekrutacji online należy zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej w danej gminie. Umożliwia ona wybór do 3 placówek - jako pierwsze należy wskazać przedszkole pierwszego wyboru. Pozostałe 2 zostaną wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji jeśli dziecko nie dostanie się do placówki pierwszego wyboru. Po złożeniu wniosku online - w zależności od gminy - może być konieczne dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do przedszkola wskazanego jako pierwsze.

Jeśli wybrane przedszkole nie prowadzi rekrutacji online, należy wypełnić wniosek rekrutacyjny i złożyć go osobiście w placówce.

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i dowiedz się więcej o procesie rekrutacji.

Przedszkole - cele i zadania

Cele i zadania przedszkoli

Cele i zadania placówek przedszkolnych zawarto w:

 • Prawie Oświatowym, 
 • statucie przedszkola.

Szczegółowo opisuje je podstawa programowa przedszkola. Określa ona cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze oraz efekty realizacji tych zadań - jako cele osiągane przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Do zadań przedszkoli należą:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymania w zabawie ładu i porządku;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych;
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wychowanie przez sztukę – zajęcia taneczne, aktorskie, plastyczne,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania i liczenia;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.