Urząd Marszałkowski - kontakt, wydziały i druki do pobrania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Urząd Marszałkowski umożliwia załatwienie 4 spraw

W celu załatwienia spraw w Urzędzie Marszałkowskim przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Czym jest Urząd Marszałkowski? 

Urząd Marszałkowski jest jednostką pomocniczą Zarządu Województwa, który przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego wykonuje uchwały Sejmiku Województwa oraz zadania województwa określone przepisami prawa. Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa.

Kto kieruje Urzędem Marszałkowskim? 

Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego jest Marszałek Województwa. W kierowaniu urzędem pomagają mu Wicemarszałkowie, Członkowie Zarządu, Sekretarz Województwa, Dyrektorzy Departamentów oraz Skarbnik. 

Czym zajmuje się Urząd Marszałkowski? 

Urząd zajmuje się sprawami ważnymi dla danego województwa, w szczególności w zakresie:

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury i ochrony jej dóbr,
 • pomocy społecznej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki wodnej,
 • dróg publicznych i transportu,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony praw konsumenta,
 • obronności,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych,
 • zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej.

Lista urzędów marszałkowskich

W Polsce mamy 16 Urzędów Marszałkowskich:

Wydziały urzędu marszałkowskiego

Wydziały urzędu marszałkowskiego

Urzędy marszałkowskie składają się z mniejszych komórek, zwanych wydziałami. Każdemu z nich powierzono inne zadania, które realizowane są na skalę całego województwa. Nierzadko część wydziałów stanowią biura, które mają ściśle określony zakres kompetencji.

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami i biurami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki odpowiada za rozwój społeczeństwa informacyjnego i e-usług publicznych (załatwiania spraw urzędowych przez Internet) oraz czuwa nad cyberbezpieczeństwem w strukturach zarówno samorządowych, jak i krajowych.

Wydział Zdrowia

Wydziały Zdrowia w urzędach marszałkowskich zajmują się prowadzeniem badań statystycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia, a także prowadzeniem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie danego województwa. Wydział odpowiada również za wybieranie kandydatów do Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Lekarskich.

Wydział Infrastruktury i Transportu

Wydziały Infrastruktury i Transportu sprawują nadzór urbanistyczny i decydują o lokalizacji inwestycji publicznych na terenie województwa. Prowadzą również sprawy z zakresu transportu drogowego i administracji architektoniczno-budowlanej.

Wydział Ochrony Środowiska

Głównym zadaniem wydziałów ochrony środowiska jest realizacja zadań województwa wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, opracowywanie planów związanych z gospodarką wodną, odpadami, ochroną powietrza i ochroną mieszkańców województwa przed hałasem. Wydział rozpatrza także wnioski o wpis do BDO.

Wydział Edukacji i Sportu

Wydziały Sportu i Edukacji zajmują się opracowywaniem kierunków rozwoju sportu, a także nadzoruje placówki edukacyjne i ich dyrektorów w całym województwie. Wydział jest odpowiedzialny za organizację i prowadzenie projektów edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców województwa.

Wydział Inwestycji i Nieruchomości

Głównymi zadaniami wydziału są prowadzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej nieruchomości na terenie województwa oraz regulowanie statusu prawnego nieruchomości, których stan prawny jest niejasny. Wydział zleca również wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych dla terenów, które są zarządzane przez władze województwa. 

Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki

Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki opracowuje strategię rozwoju regionu pod kątem turystycznym, a także dba o promocję województwa jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne. W realizacji zadań ściśle współpracuje z ministerstwem właściwym ds. turystyki oraz z Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie.