Decyzja o warunkach zabudowy - wniosek o wydanie decyzji [PDF, DOC] wzór 2024 Kielce

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 4 kwietnia 2024 11 min. czytania

Decyzja o warunkach zabudowy Kielce

Planując budowę, należy upewnić się, czy teren, na którym ma znajdować się nieruchomość, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Kielcach. Jeżeli plan nie obejmuje tego terenu, inwestor musi starać się o decyzję o warunkach zabudowy. Kiedy jej posiadanie jest konieczne? Gdzie i jak złożyć wniosek w Kielcach? Ile kosztuje wydanie dokumentu? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Warunki zabudowy

Przepisy regulujące wydawanie warunków zabudowy znajdują się przede wszystkim w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Warunki zabudowy stanowią narzędzie zapewnienia przez gminę ładu przestrzennego, określają funkcje zabudowy oraz parametry budynku takie jak: wysokość, geometria dachu, umiejscowienie na działce i inne istotne elementy.

Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę

Warunki zabudowy to ogólne regulacje i wytyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego, podczas gdy pozwolenie na budowę to formalny akt administracyjny, który uprawnia do faktycznego przystąpienia do prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem i spełnieniem wszystkich wymagań prawnych. Warunki zabudowy stanowią ogólny kontekst, w jakim projekty budowlane są tworzone, natomiast pozwolenie na budowę to konkretny etap w procesie, który upoważnia do realizacji projektu.

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana?

O decyzję należy się starać, gdy dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kielcach, a inwestor chce:

 • zbudować, rozbudować lub nadbudować budynek, bądź inny obiekt budowlany, lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, które trwają dłużej niż rok → dowiedz się, jak zdobyć pozwolenie na budowę w Kielcach,
 • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części → jak zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego w Kielcach?
 • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy w Kielcach:
  • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany,
  • wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek:
   • przeznaczony do okresowego wypoczynku,
   • o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m,
  • wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora,
  • wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Kiedy decyzja nie jest wymagana?

Inwestor nie musi ubiegać się o dokument, jeżeli:

 • chce dokonać tymczasowej, trwającej do roku, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, dla której nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę,
 • roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego. Nie mogą one zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji), a także nie mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • chce zrealizować inwestycję budowlaną związaną z realizacją celu publicznego.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Kielce

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana?

Samo złożenie wniosku nie wystarczy, aby otrzymać dokument. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
 • teren ma dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
 • zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
  • w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w  zakresie sieci przesyłowej ustanowiony został zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
  • strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
  • strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Nie wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione w przypadku:

 • inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła energii,
 • zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

Kto może starać się o decyzję o warunkach zabudowy?

Tylko część powyższych warunków musi zostać spełniona. O tym, jakie będą to warunki, zdecyduje organ wydający decyzję.

Kto może starać się o decyzję o warunkach zabudowy?

O wydanie tego dokumentu może wnioskować każdy  nie ma znaczenia, czy posiada on tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy inwestycja. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i procedura jego złożenia

Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, czy nieruchomość, na której planowane są roboty budowlane, nie jest objęta miejskim planem zagospodarowania przestrzennego w Kielcach. W tym celu należy udać się do urzędu Miasta/Gminy w Kielcach lub skorzystać z GeoPortalu. Warto również zweryfikować czy planowana inwestycja nie jest objęta zakazem wydawania decyzji o warunkach zabudowy określonym w uchwale o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub w uchwale w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Diagnoza działki z OnGeo w Kielcach

Czy działkę uwzględniono w MPZP? Sprawdź z OnGeo.pl

Sprawdź, czy dla działki jest uchwalony MPZP na portalu OnGeo.pl

 • wejdź na stronę https://ongeo.pl,

 • wyszukaj interesującą Cię działkę i kliknij w nią na mapie,

 • następnie wybierz z listy interesujące Cię tematy, które mają znaleźć się w analizie działki,

 • opłać Raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie PDF.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy, należy dostarczyć do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji: 

Kiedy złożyć wniosek?

Inwestor może złożyć dokumenty w dowolnym momencie.

Gdzie złożyć wniosek o decyzję o warunkach zabudowy w w Kielcach?

Gdzie złożyć wniosek w Kielcach?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy — krok po kroku

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy to bardzo skomplikowany i długi proces, który może trwać nawet 3 miesiące. Składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie wniosku i wymaganych dokumentów.
 2. Ustalenie przez urząd w Kielcach stron postępowania  będą to np. właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
 3. Merytoryczna ocena wniosku.
 4. Wyznaczenie przez urząd w Kielcach obszaru analizowanego  to właśnie ten teren będzie analizowany pod kątem funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Uzgodnienie przez urząd w Kielcach decyzji o warunkach zabudowy z innymi urzędami.
 6. Zawiadomienie wcześniej ustalonych stron o zebraniu materiałów w sprawie.
 7. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Ile kosztuje decyzja o warunkach zabudowy?

Jaki jest koszt decyzji o warunkach zabudowy?

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest bezpłatne dla:

 • właścicieli lub użytkowników wieczystych terenu, którego dotyczy wniosek,
 • organizacji pożytku publicznego, jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Gdy o decyzję o warunkach zabudowy wnioskuje inny podmiot, wówczas musi zapłacić 598 złotych. Opłatę uiszcza się w chwili złożenia wniosku, na konto bankowe tego samego urzędu, w którym składany jest wniosek.

Jeżeli wnioskujący decyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas dodatkowo musi zapłacić 17 złotych. Pełnomocnictwo jest bezpłatne w przypadku, gdy udzielone zostaje członkowi najbliższej rodziny.

Ile czeka się na wydanie decyzji o warunkach zabudowy w w Kielcach?

Ile czeka się na wydanie decyzji o warunkach zabudowy w Kielcach?

Decyzja powinna zostać wydana w ciągu:

 • 21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
 • 90 dni – w pozostałych przypadkach.

W praktyce termin ten może się wydłużyć przez ilość dodatkowych procedur związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Ile ważne są warunki zabudowy?

Aktualnie warunki zabudowy są wydawane na czas nieokreślony. Jednak od 1 stycznia 2026 roku zostanie wprowadzona znaczna zmiana w tym zakresie i warunki zabudowy będą przyznawane wyłącznie na okres 5 lat. Decyzja odnosząca się do warunków zabudowy straci swoją ważność, kiedy inny wnioskodawca otrzyma pozwolenie na budowę dla obszaru objętego tą decyzją, lub też w sytuacji, gdy dla danego terenu zostanie ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ustalenia różnią się od tych zawartych w wydanej decyzji.

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

Od decyzji wydanej przez organ przysługuje odwołanie  można je złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie należy dostarczyć do organu, który wydał decyzję  ten przekaże je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Odwołanie powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • imię, nazwisko i adres osoby wnoszącej odwołanie,
 • adres Kolegium Odwoławczego, które rozpatrzy odwołanie,
 • nazwa i adres organu, który wydał decyzję,
 • tytuł: Odwołanie,
 • numer decyzji i datę jej wydania,
 • uzasadnienie składania odwołania,
 • podpis składającego odwołanie.

Poniżej umieszczono wzór odwołania w dwóch formatach  PDF i DOC.

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy - wzór PDF, DOC

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę decyzja o warunkach zabudowy w Kielcach?

Aby załatwić sprawę decyzja o warunkach zabudowy w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem ul. Rynek 1 w Kielcach, lub z 1 inną instytucją.

Urząd Miasta w Kielcach

adres: ul. Rynek 1, 25-303 Kielce

tel. +48413676000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

Urząd Miasta w Kielcach

adres: ul. Rynek 1, 25-303 Kielce

tel. +48413676509 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,0 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [DOC]
Pobierz wniosek
Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy [DOC]
Pobierz dokument
Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu