Zmiana stanowiska pracy na niższe lub wyższe - wynagrodzenie, odmowa, konsekwencje - wniosek 2024

Autor: Sara Synowiec 8 min. czytania

Zmiana stanowiska pracy

Podczas podpisania umowy o pracę, pracownik zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków w ramach określonego stanowiska. Każda zmiana stanowiska w ramach tej samej firmy będzie wiązała się z koniecznością załatwienia kilku formalności. Kto może prosić o zmianę stanowiska? Jak napisać podanie o zmianę stanowiska pracy? Czym są wypowiedzenie i porozumienie zmieniające? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Kto może prosić o zmianę stanowiska pracy?

Stanowisko pracy może zostać zmienione zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika

Zmiana stanowiska pracy a wynagrodzenie

Najczęściej zmiana stanowiska pracy wiąże się ze zmianami w wynagrodzeniu. W zależności od tego, czy pracownik jest przenoszony w ramach awansu pionowego, czy poziomego, pensja może wzrosnąć, spaść lub pozostać na dotychczasowym poziomie.

Zmiana stanowiska pracy a badania lekarskie

Zmiana stanowiska pracy a badania lekarskie

Zmiana stanowiska pracy wiąże się z koniecznością ponownego wykonania badań wstępnych w poradni medycyny pracy, nawet jeżeli pracownik posiada aktualne badanie wstępne lub okresowe. Bez nowego orzeczenia nie będzie mógł wykonywać pracy na nowym stanowisku. Objęcie przez pracownika nowego stanowiska wymaga również przejścia szkolenia BHP dostosowanego do nowych obowiązków.

Zmiana stanowiska pracy w okresie ochronnym

Zmiana warunków pracy lub płacy w 4-letnim okresie ochronnym przed osiągnięciem wieku emerytalnego jest możliwa wyłącznie poprzez porozumienie zmieniające, które wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron umowy o pracę.

Zmiana stanowiska pracy po urlopie macierzyńskim

Kobieta wracająca do pracy po urlopie macierzyńskim powinna powrócić na dotychczas zajmowane stanowisko. Zmiana stanowiska przez pracodawcę jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy zaproponuje pracownicy stanowisko równorzędne lub zgodne z jej kwalifikacjami zawodowymi.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zmiana stanowiska pracy na prośbę pracownika

Zmiana stanowiska pracy na prośbę pracownika

O zmianę stanowiska pracy może poprosić pracownik, który uważa, że lepiej wykorzystałby swoje umiejętności w ramach innego, istniejącego stanowiska w firmie bądź zupełnie nowego, które miałoby powstać na jego prośbę. W tym celu powinien sporządzić prośbę o zmianę stanowiska pracy z uzasadnieniem. 

Pracownik może poprosić o:

 • zmianę stanowiska na niższe - z powodu braku kompetencji, sytuację rodzinną, zdrowotną,
 • zmianę stanowiska na wyższe - w tym celu należy napisać podanie o awans,
 • zmianę stanowiska na równoległe w hierarchii - na takie, które bardziej będzie odpowiadać kompetencjom pracownika. 

Zmiana stanowiska pracy na niższe

Pracownik może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o zmianę stanowiska pracy na niższe w hierarchii. We wniosku o zmianę stanowiska musi uzasadnić swoją decyzję. Wśród powodów może wymienić m.in. trudną sytuację rodzinną, pogorszenie się stanu zdrowia lub niewystarczające kompetencje. 

Zmiana stanowiska pracy na wyższe

Jeżeli pracownik czuje, że powinien pracować na wyższym stanowisku niż dotychczasowe, może o to zawnioskować do swojego pracodawcy. W odpowiednio skonstruowanym wniosku musi uzasadnić, dlaczego chciałby zmiany stanowiska pracy. Jako argumentu może wykorzystać fakt posiadania doświadczenia i wiedzy przewyższającej tę potrzebną do pełnienia obecnego stanowiska. 

Zmiana stanowiska pracy na równoległe w hierarchii 

Pracownik może również zwrócić się do pracodawcy o zmianę stanowiska na równoległe w hierarchii. Taka prośba może być uzasadniona np. chęcią zdobywania doświadczenia w innej dziedzinie.

Co powinien zawierać wniosek o zmianę stanowiska pracy?

Prośba o zmianę stanowiska pracy składana przez pracownika powinna zostać sporządzona z dbałością o oficjalny ton i zachowanie form grzecznościowych. Dodatkowo powinna zawierać następujące elementy formalne:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, stanowisko pracy,
 • dane pracodawcy: imię i nazwisko przełożonego, adres siedziby firmy,
 • tytuł: wniosek o przeniesienie na inne stanowisko pracy,
 • uzasadnienie prośby - w tej części pracownik powinien przytoczyć wszystkie argumenty, które mogą przekonać pracodawcę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku,
 • podpis pracownika.
Wniosek o zmianę stanowiska pracy - wzór PDF, DOC

Zmiana stanowiska pracy przez pracodawcę

Zmiana stanowiska pracy przez pracodawcę

Czy pracodawca może zmienić stanowisko pracy?

Przepisy dają pracodawcy prawo do zmiany pracownikowi dotychczasowych warunków pracy w drodze:

Czym jest porozumienie zmieniające?

Porozumienie zmieniające to dokument, który ma wprowadzić zmiany w dotychczasowej umowie stosunku pracy. Zmianie mogą podlegać m.in. wynagrodzenie, stanowisko pracy, a także rodzaj umowy o pracę (z określonej na nieokreśloną, co nie jest dozwolone w przypadku wypowiedzenia zmieniającego). Porozumienie zmieniające pozwala wprowadzić modyfikacje w umowie bez konieczności jej wypowiadania lub czekania do końca jej trwania.

Ważność porozumienia zmieniającego

Porozumienie zmieniające musi zostać poparte przez obie strony umowy - musi zawierać ich zgodne oświadczenia, aby mogło zostać uznane za ważne. Jeżeli pracodawca lub pracownik nie zgodzą się na zmiany zawarte w porozumieniu, wówczas nie będzie ono obowiązywać. 

Co powinno zawierać porozumienie zmieniające?

Porozumienie zmieniające - wzór PDF, DOC

Porozumienie zmieniające powinno zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, obejmowane stanowisko,
 • dane pracodawcy: imię, nazwisko przełożonego, adres siedziby firmy,
 • dotychczasowe warunki umowy,
 • zmienione warunki umowy -  w tym przypadku zmiana stanowiska,
 • data, od której zaczną obowiązywać zmienione warunki umowy,
 • podpis pracownika,
 • podpis przełożonego.

Jeżeli w porozumieniu zmieniającym nie zostanie umieszczona data, od której będą obowiązywać zmiany, wówczas wchodzą one w życie z dniem podpisania porozumienia. 

Wypowiedzenie zmieniające

Czym jest wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające polega na jednoczesnym wypowiedzeniu pracownikowi dotychczasowych warunków pracy oraz zaproponowaniu nowych. Konieczność wręczenia takiego dokumentu zachodzi wyłącznie, gdy nowe warunki znacznie różnią się od dotychczasowych. Najczęściej zmiany w umowie dotyczą zajmowanego stanowiska, wysokości wynagrodzenia, wymiaru etatu bądź miejsca wykonywania pracy. W ramach wypowiedzenia zmieniającego nie ma możliwości zmiany umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony.

Zmiana stanowiska pracy przez wypowiedzenie zmieniające

Po przyjęciu przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego zatrudniony ma czas do połowy okresu wypowiedzenia, aby zdecydować, czy przyjmuje zaproponowane warunki pracy. Może się również na nie nie zgodzić - wtedy umowa rozwiązuje się w ostatnim dniu wypowiedzenia. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że akceptuje on nowe warunki pracy. 

Wypowiedzenie zmieniające - wzór PDF, DOC

Czas wypowiedzenia zmieniającego

Czas wypowiedzenia zmieniającego jest określany na podstawie czasu zatrudnienia pracownika, i wynosi:

 • 2 tygodnie - gdy pracownik jest zatrudniony poniżej 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc - gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące - gdy pracownik jest zatrudniony powyżej 3 lat.

Zmiana stanowiska pracy bez zgody pracownika - czy jest możliwa?

Pracodawca może raz w roku przenieść pracownika na 3 miesiące na inne stanowisko, pod warunkiem zachowania dotychczasowej wysokości jego wynagrodzenia. W takim przypadku nie jest wymagana zgoda pracownika. Stanowisko, na które zostanie czasowo przeniesiony pracownik, nie powinno odbiegać znacząco od tego, które obejmował dotychczas, aby mógł bez przeszkód, dzięki doświadczeniu i wiedzy, wykonywać swoje nowe obowiązki.

Odmowa zmiany stanowiska pracy

Konsekwencje odmowy zmiany stanowiska pracy

Jeżeli pracownik nie zgodzi się na zaproponowane przez pracodawcę warunki, wówczas:

 • w przypadku porozumienia zmieniającego - zachowa dotychczasowe stanowisko,
 • w przypadku wypowiedzenia zmieniającego - stosunek pracy zostanie rozwiązany z chwilą zakończenia okresu wypowiedzenia.

Zaś jeżeli pracodawca negatywnie rozpatrzy prośbę o zmianę stanowiska wystosowaną przez pracownika, wówczas podwładny zostanie na dotychczasowym stanowisku.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zmiana stanowiska pracy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Lubi wciąż być na bieżąco, a jej obecna praca wymaga pozostawania w stałym kontakcie z pracownikami wielu instytucji, przez co nie przeoczy żadnej zmiany ani nowości w przepisach. Stara się wyjaśniać, jak człowiek człowiekowi, w jaki sposób najłatwiej załatwić daną sprawę urzędową. Jej misją jest udzielanie prostych wskazówek - zdaje sobie sprawę, że treści przepisane wprost z Dziennika Ustaw zazwyczaj nie są zrozumiałe dla zwykłego, szarego człowieka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji