Odstąpienie od umowy o dzieło - wniosek DOC 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 4 min. czytania

Odstąpienie od umowy o dzieło

Jeżeli współpraca między zlecającym a wykonawcą nie układa się najlepiej, każda ze stron ma prawo złożyć odstąpienie od umowy o dzieło. Czym charakteryzuje się umowa o dzieło? Jak ją rozwiązać? W jakich sytuacjach można tego dokonać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest umowa o dzieło?

W tym rodzaju umowy istotny jest proces powstawania danego dobra. Inaczej jest nazywana umową rezultatu, a jej przedmiotem jest osiągnięcie określonego efektu. Poprzez jej zawarcie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dobra, zaś zamawiający – do zapłaty ustalonego wcześniej wynagrodzenia. 

Czy umowę o dzieło można wypowiedzieć?

Nie. W przypadku umowy o dzieło możliwe jest wyłącznie odstąpienie, jednak tylko i wyłącznie w ściśle określonych warunkach.

Odstąpienie od umowy przez wykonawcę

Wykonawca może odstąpić od umowy o dzieło wyłącznie w jednym przypadku – gdy zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i odmawia współdziałania. 

Odstąpienie od umowy przez zlecającego

Zlecający może odstąpić od umowy o dzieło:

 • gdy wyrób zawiera wady niemożliwe do usunięcia – zlecający może zrezygnować i obniżyć wynagrodzenie wykonawcy o koszty poniesione w związku z zatrudnieniem nowej osoby do wykonania zadania,
 • gdy konieczne jest podwyższenie wynagrodzenia w związku z prowadzeniem prac, które nie były przewidziane w umowie,
 • w przypadku opieszałości w realizacji zamówienia,
 • gdy dzieło jest tworzone w sposób wadliwy i niezgodny z ustaleniami, a wykonawca nie reaguje na upomnienia ze strony zamawiającego,
 • gdy dzieło nie zostało ukończone – wtedy zamawiający musi wypłacić wykonawcy część wynagrodzenia odpowiadającą ilości wykonanej pracy,
 • bez konkretnego powodu – wtedy zamawiający musi wypłacić wykonawcy pełną kwotę wynagrodzenia.

Kiedy złożyć odstąpienie od umowy o dzieło?

Kiedy złożyć odstąpienie od umowy o dzieło?

Każda ze stron – zlecający i wykonawca – może złożyć odstąpienie od umowy w dowolnym momencie, przed ukończeniem dzieła. 

Gdzie i jak złożyć odstąpienie od umowy o dzieło?

Odstąpienie od umowy o dzieło można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście, dostarczając dokument w formie papierowej na ręce drugiej strony umowy,
 • listownie,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanu.

Ważne jest, aby pismo dotarło do przyjmującego w takiej formie, aby mógł się z nim niezwłocznie zapoznać.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Odstąpienie od umowy o dzieło
 

Jak napisać odstąpienie od umowy o dzieło?

Jak napisać odstąpienie od umowy o dzieło?

Bez względu na to, w jakiej formie zawarto umowę o dzieło (ustnej lub pisemnej), odstąpienie od niej zawsze powinno przyjmować formę pisemną. Forma pisemna może służyć jako późniejszy dowód w sprawie, w przypadku rozpoczęcia postępowania sądowego.

Jakie informacje powinny być zawarte w odstąpieniu od umowy o dzieło?

Jak każde pismo formalne, odstąpienie od umowy o dzieło powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane zlecającego i wykonawcy: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby, numer telefonu,
 • opisanie przedmiotu umowy oraz przytoczenie dnia, w którym została ona zawarta,
 • wskazanie powodu, z którego odstępuje się od umowy,
 • żądanie zwrotu świadczenia, które zostało już spełnione,
 • podpis.

Wzór odstąpienia od umowy o dzieło znajduje się w sekcji Dokumenty.

Skutki odstąpienia od umowy o dzieło

Głównym skutkiem odstąpienia od umowy o dzieło jest zwolnienie stron z obowiązku wykonywania świadczeń wzajemnych – wykonania dzieła i zapłaty za nie. Wszelkie świadczenia podlegają zwrotowi, m.in. zaliczka czy materiały dostarczone w celu wykonania dzieła. 

Zamawiający może rościć sobie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy opóźnienie z rozpoczęciem wykonania dzieła było spowodowane przez osobę przyjmującą zamówienie.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - odstąpienie od umowy o dzieło w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,2 tys. dokumentów!
Wzór odstąpienia od umowy o dzieło - od wykonawcy [DOC]
Pobierz dokument
Wzór odstąpienia od umowy o dzieło - od zamawiającego [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu