Umowa zlecenie - wzór umowy cywilnoprawnej [DOC, PDF] 2022

Weryfikacja: 9 lutego 2022

Umowa zlecenie

Umowa-zlecenie jest jedną z najczęściej zawieranych umów w Polsce. Dlaczego? Z pewnością jej atutem jest duża elastyczność oraz możliwość wykonywania obowiązków poza siedzibą pracy. Czym jest umowa-zlecenie i jakie elementy powinna zawierać? Jak wypowiedzieć umowę-zlecenie?

Umowa-zlecenie - co powinieneś o niej wiedzieć?

Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną – oznacza to, że przy jej zawieraniu, wykonywaniu, a także rozwiązywaniu należy zastosować się do przepisów Kodeksu Cywilnego. Jest to zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania pracy dla innego podmiotu na warunkach określonych w umowie. Umowa-zlecenie jest niezwykle elastyczna - można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie, bez podawania konkretnego powodu. 

Kiedy powinno się zawierać umowę-zlecenie?

Umowę-zlecenie powinno zawierać się w sytuacji, gdy ważniejszy dla pracodawcy jest fakt wykonywanej pracy, a nie jej efekt - nie bez powodu umowę-zlecenie nazywamy umową starannego działania. Zawarcie tego rodzaju umowy będzie uzasadnione w przypadku takich prac, jak roznoszenie ulotek, sprzątanie, telemarketing czy opieka nad dzieckiem lub osobą starszą.

Czym różni się umowa-zlecenie od umowy o dzieło?

Istnieje wiele różnic pomiędzy umową-zlecenie a umową o dzieło - mimo faktu, że obie są umowami cywilnoprawnymi. Kilka podstawowych różnic zawarliśmy w poniższej tabeli

Umowa-zlecenie

Umowa o dzieło


Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za efekt wykonania czynności zawartej w umowie


Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat swojej pracy


Istnienie kwoty minimalnej wynagrodzenia godzinowego - 19,70 zł


Brak kwoty minimalnej wynagrodzenia godzinowego


Podlega oskładkowaniu


Nie podlega oskładkowaniu


Możliwość wypowiedzenia w każdej chwili


Konkretne warunki wypowiedzenia

Czym różni się umowa-zlecenie od umowy o pracę?

Umowę-zlecenie i umowę o pracę dużo trudniej rozróżnić. Często nie do końca wiadomo, na podstawie jakiej umowy osoba zatrudniona wykonuje swoje obowiązki. Umowa-zlecenie różni się od umowy o pracę w następujących aspektach:

 • zleceniobiorca nie musi realizować zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy,
 • zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią,
 • umowa-zlecenie nie musi być odpłatna,
 • wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc,
 • zleceniobiorca za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywanym zleceniem odpowiada całym swoim majątkiem.

Zatem jeżeli zatrudniony pracuje o stałych porach i otrzymuje wynagrodzenie w wymiarze miesięcznym, wówczas w rzeczywistości powinien mieć podpisaną umowę o pracę.  

Umowa-zlecenie a ZUS

W przypadku podpisania umowy-zlecenie zleceniodawca musi pamiętać o obowiązku odprowadzania składek za ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie musi tego robić tylko w sytuacji, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalne krajowe wynagrodzenie za pracę - wówczas zleceniodawca musi obowiązkowo odprowadzać wyłącznie składkę zdrowotną.

Zgłoszenie umowy-zlecenie w ZUS

Przedsiębiorca, który zawarł umowę-zlecenie, musi o tym fakcie powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia umowy-zlecenia. W tym celu trzeba wypełnić formularz ZUS ZUA.


Wypowiedzenie umowy-zlecenie

Kto może wypowiedzieć umowę-zlecenie?

Ten rodzaj umowy może wypowiedzieć każda ze stron – zleceniodawca oraz zleceniobiorca.

Kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy-zlecenie?

Umowę-zlecenie można wypowiedzieć w każdym momencie trwania współpracy, gdyż umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym. 

Uwaga! Strony mogą w umowie wyłączyć możliwość jej wypowiedzenia w każdym momencie, jednak nie mogą zakazać wypowiedzenia z ważnych powodów.

Gdzie i jak złożyć wypowiedzenie umowy-zlecenia?

Wypowiedzenie umowy-zlecenia można złożyć:

 • osobiście, dostarczając dokument na ręce drugiej strony umowy,
 • listownie, wysyłając dokument (koniecznie z potwierdzeniem odbioru!),
 • przez Internet, korzystając z poczty elektronicznej.

Kluczowym jest, aby dostarczyć dokument w taki sposób, aby druga strona niezwłocznie mogła zapoznać się z jego treścią.

Powody wypowiedzenia umowy-zlecenia

Powody, z których mamy możliwość wypowiedzenia umowy-zlecenia możemy podzielić na:

 • powszechne – zdarzenia obejmujące większy obszar lub grupę ludzi, które znacząco wpływają na sytuację gospodarczą lub prawną stron umowy np. zmiana prawa, zmiana stosunków społeczno-gospodarczych,
 • indywidualne – czynniki wpływające na stosunki między zleceniobiorcą a zleceniodawcą np. utrata wzajemnego zaufania, choroba, nieotrzymanie wynagrodzenia, zmiana sytuacji życiowej.

Jak napisać wypowiedzenie umowy-zlecenia?

Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie, w której została ona zawarta. Zatem, jeżeli umowę-zlecenie zawarto w formie pisemnej, jej wypowiedzenie powinno również przyjmować taką formę. 

Elementy wypowiedzenia umowy-zlecenia

Sporządzone samodzielnie wypowiedzenie powinno zawierać następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy: imię, nazwisko, adres siedziby, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa przedsiębiorstwa,
 • informacje o wypowiadanej umowie – kiedy została zawarta, na ile, na jakich warunkach, czy uwzględniono w niej okres wypowiedzenia,
 • wskazanie powodów wypowiedzenia umowy – jeżeli takowe występują,
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Skutki rozwiązania umowy-zlecenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody materialne, które poniósł zleceniodawca w związku z zerwaniem umowy bez ważnego powodu. Nie zawsze te szkody materialne muszą się jednak pojawić.

Nie tylko wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową – robi to również zlecający. Musi zwrócić drugiej stronie ewentualne koszty poniesione w związku z realizacją zadania. Ponadto, powinien on wypłacić część wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę.

Czy umowa-zlecenie posiada okres wypowiedzenia?

Posiada, jeżeli zostało to zaznaczone w zawartej wcześniej umowie. Jego długość można liczyć w dniach, miesiącach, a nawet latach! Powinien być on jednak adekwatny do okresu trwania umowy.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy-zlecenia liczymy od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.

Umowa-zlecenie

Umowa o dziełoWzór jak wypełnić umowę o dzieło
 
 

Umowa-zlecenie - co powinna zawierać?

W umowie-zleceniu zawsze pojawiają się następujące informacje:

 • miejsce i data sporządzenia,
 • umowy strony,
 • opis zlecenia,
 • określenie zakresu współpracy,
 • termin wykonania zlecenia,
 • wynagrodzenie,
 • odpowiedzialność,
 • podpisy obu stron (zleceniodawcy i zleceniobiorcy).

Umowa-zlecenie - wzór z szerokim omówieniem

Przygotowaliśmy wzór umowy-zlecenie oraz wypowiedzenia umowy-zlecenie dostępny w dwóch formatach: DOC. oraz PDF


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - umowa zlecenie w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości


Powiązane tagi