Umowa zlecenie - wzór umowy cywilnoprawnej [DOC, PDF] 2023

Weryfikacja: 5 maja 2023

Umowa zlecenie

Umowa-zlecenie jest jedną z najczęściej zawieranych umów w Polsce. Dlaczego? Z pewnością jej atutem jest duża elastyczność oraz możliwość wykonywania obowiązków poza siedzibą pracy. Czym jest umowa-zlecenie i jakie elementy powinna zawierać? Jak wypowiedzieć umowę-zlecenie? I czym różni się ona od umowy o dzieło? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Umowa-zlecenie — co warto o niej wiedzieć?

Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną – oznacza to, że przy jej zawieraniu, wykonywaniu, a także rozwiązywaniu należy zastosować się do przepisów Kodeksu Cywilnego. Jest to zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania pracy dla innego podmiotu na warunkach określonych w umowie. Umowa-zlecenie jest niezwykle elastyczna — można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie, bez podawania konkretnego powodu. 

Kiedy powinno się zawierać umowę-zlecenie?

Umowę-zlecenie powinno zawierać się w sytuacji, gdy ważniejszy dla pracodawcy jest fakt wykonywanej pracy, a nie jej efekt — nie bez powodu umowę-zlecenie nazywamy umową starannego działania. Zawarcie tego rodzaju umowy będzie uzasadnione w przypadku takich prac, jak roznoszenie ulotek, sprzątanie, telemarketing czy opieka nad dzieckiem lub osobą starszą.

Czym różni się umowa-zlecenie od umowy o dzieło?

Istnieje wiele różnic pomiędzy umową-zlecenie a umową o dzieło — mimo faktu, że obie są umowami cywilnoprawnymi. Kilka podstawowych różnic znajduje się w poniższej tabeli.

Umowa-zlecenie

Umowa o dzieło


Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za efekt wykonania czynności zawartej w umowie


Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat swojej pracy


Istnienie kwoty minimalnej wynagrodzenia godzinowego - 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 2023 23,50 zł brutto


Brak kwoty minimalnej wynagrodzenia godzinowego


Podlega oskładkowaniu


Nie podlega oskładkowaniu


Możliwość wypowiedzenia w każdej chwili


Konkretne warunki wypowiedzenia

Umowa zlecenie a umowa o pracę

Czym różni się umowa-zlecenie od umowy o pracę?

Umowę-zlecenie i umowę o pracę dużo trudniej rozróżnić. Często nie do końca wiadomo, na podstawie jakiej umowy osoba zatrudniona wykonuje swoje obowiązki. Umowa-zlecenie różni się od umowy o pracę w następujących aspektach:

 • zleceniobiorca nie musi realizować zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy,
 • zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią,
 • umowa-zlecenie nie musi być odpłatna,
 • wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc,
 • zleceniobiorca za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywanym zleceniem odpowiada całym swoim majątkiem.

Zatem jeżeli zatrudniony pracuje o stałych porach i otrzymuje wynagrodzenie w wymiarze miesięcznym, wówczas w rzeczywistości powinien mieć podpisaną umowę o pracę.  

Umowa-zlecenie a ZUS

W przypadku podpisania umowy-zlecenie zleceniodawca musi pamiętać o obowiązku odprowadzania składek za ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie musi tego robić tylko w sytuacji, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalne krajowe wynagrodzenie za pracę — wówczas zleceniodawca musi obowiązkowo odprowadzać wyłącznie składkę zdrowotną.

Zgłoszenie umowy-zlecenie w ZUS

Przedsiębiorca, który zawarł umowę-zlecenie, musi o tym fakcie powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia umowy-zlecenia. W tym celu trzeba wypełnić formularz ZUS ZUA.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Wypowiedzenie umowy-zlecenie

Kto może wypowiedzieć umowę-zlecenie?

Ten rodzaj umowy może wypowiedzieć każda ze stron – zleceniodawca oraz zleceniobiorca.

Kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy-zlecenie?

Umowę-zlecenie można wypowiedzieć w każdym momencie trwania współpracy, gdyż umowa ta wygasa ze skutkiem natychmiastowym. 

Strony mogą w umowie wyłączyć możliwość jej wypowiedzenia w każdym momencie, jednak nie mogą zakazać wypowiedzenia z ważnych powodów.

Powody wypowiedzenia umowy-zlecenia

Powody, przez które mamy możliwość wypowiedzenia umowy-zlecenia możemy podzielić na:

 • powszechne – zdarzenia obejmujące większy obszar lub grupę ludzi, które znacząco wpływają na sytuację gospodarczą lub prawną stron umowy np. zmiana prawa, zmiana stosunków społeczno-gospodarczych,
 • indywidualne – czynniki wpływające na stosunki między zleceniobiorcą a zleceniodawcą np. utrata wzajemnego zaufania, choroba, nieotrzymanie wynagrodzenia, zmiana sytuacji życiowej.

Gdzie i jak złożyć wypowiedzenie umowy-zlecenia?

Wypowiedzenie umowy-zlecenia można złożyć:

 • osobiście, dostarczając dokument do rąk drugiej strony umowy,
 • listownie, wysyłając dokument (koniecznie z potwierdzeniem odbioru!),
 • przez Internet, korzystając z poczty elektronicznej.

Kluczowym jest, aby dostarczyć dokument w taki sposób, aby druga strona niezwłocznie mogła zapoznać się z jego treścią.

Jak napisać wypowiedzenie umowy-zlecenia?

Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie, w której została ona zawarta. Zatem, jeżeli umowę-zlecenie zawarto w formie pisemnej, jej wypowiedzenie powinno również przyjmować taką formę. 

Elementy wypowiedzenia umowy-zlecenia

Sporządzone samodzielnie wypowiedzenie powinno zawierać następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy: imię, nazwisko, adres siedziby, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa przedsiębiorstwa,
 • informacje o wypowiadanej umowie – kiedy została zawarta, na jak długi okres, na jakich warunkach, czy uwzględniono w niej okres wypowiedzenia,
 • wskazanie powodów wypowiedzenia umowy – jeżeli takowe występują,
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Skutki rozwiązania umowy-zlecenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody materialne, które poniósł zleceniodawca w związku z zerwaniem umowy bez ważnego powodu. Nie zawsze te szkody materialne muszą się jednak pojawić.

Nie tylko wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową – robi to również zlecający. Pracodawca musi zwrócić drugiej stronie ewentualne koszty poniesione w związku z realizacją zadania. Ponadto, powinien on wypłacić część wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę.

Czy umowa-zlecenie posiada okres wypowiedzenia?

Posiada, jeżeli zostało to zaznaczone w zawartej wcześniej umowie. Długość okresu wypowiedzenia można liczyć w dniach, miesiącach, a nawet latach. Powinien być on jednak adekwatny do okresu trwania umowy.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy-zlecenia liczymy od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.

Umowa-zlecenie

Umowa o dziełoWzór jak wypełnić umowę o dzieło
 
 

Co powinna zawierać umowa zlecenie?

Umowa-zlecenie — co powinna zawierać?

W umowie-zleceniu zawsze pojawiają się następujące informacje:

 • miejsce i data sporządzenia,
 • strony umowy,
 • opis zlecenia,
 • określenie zakresu współpracy,
 • termin wykonania zlecenia,
 • wynagrodzenie,
 • odpowiedzialność,
 • podpisy obu stron (zleceniodawcy i zleceniobiorcy).

Jeżeli zleceniodawca nie może być obecny podczas zawierania umowy, może sporządzić upoważnienie do podpisania umowy, które pozwala wybranemu przez niego pracownikowi na dokonanie formalności w jego imieniu.

Umowa-zlecenie — wzór z szerokim omówieniem

Poniżej znajduje się wzór umowy-zlecenie oraz wypowiedzenia umowy-zlecenie dostępny w dwóch formatach: DOC oraz PDF

Podstawa prawna

 • Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326.)

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - umowa zlecenie w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,2 tys. dokumentów!
Umowa zlecenie ze składkami na ZUS [DOC]
Pobierz dokument
Umowa zlecenie bez składek na ZUS [DOC]
Pobierz dokument
Wzór jak wypełnić umowę zlecenie ze składkami na ZUS [PDF]
Pobierz dokument
Wzór jak wypełnić umowę zlecenie bez składek na ZUS [PDF]
Pobierz dokument
Umowa zlecenie bez składek na ZUS [PDF]
Pobierz dokument
Umowa zlecenie ze składkami na ZUS [PDF]
Pobierz dokument