Wypowiedzenie umowy zlecenie 2022 - wzór pisma o rozwiązanie umowy [DOC, PDF]

Weryfikacja: 17 stycznia 2022

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Umowa zlecenie może zostać rozwiązana poprzez jej wypowiedzenie. Kto może złożyć wypowiedzenie i kiedy? Czy można tego dokonać tylko i wyłącznie z ważnych powodów? Przeczytaj poniższy poradnik.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną – oznacza to, że przy jej zawieraniu, wykonywaniu a także rozwiązywaniu należy stosować się do przepisów Kodeksu Cywilnego. Jest to zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania pracy dla innego podmiotu na warunkach określonych w umowie. W umowie zlecenie zawiera się takie kwestie jak:

 • umowy strony,
 • opis zlecenia,
 • określenie zakresu współpracy,
 • termin wykonania zlecenia,
 • wynagrodzenie,
 • odpowiedzialność.

Kto może wypowiedzieć umowę zlecenie?

Ten rodzaj umowy może wypowiedzieć każda ze stron – zleceniodawca oraz zleceniobiorca.

Kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy zlecenie?

Umowę zlecenie można wypowiedzieć w każdym momencie trwania współpracy. Wtedy umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym. 

Uwaga! Strony mogą w umowie wyłączyć możliwość wypowiedzenia umowy w każdym momencie, jednak nie mogą zakazać wypowiedzenia jej z ważnych powodów.

Powody wypowiedzenia umowy zlecenie

Powody, z których mamy możliwość wypowiedzenia umowy zlecenie możemy podzielić na:

 • powszechne – zdarzenia obejmujące większy obszar lub grupę ludzi, które znacząco wpływają na sytuację gospodarczą lub prawną stron umowy np. zmiana prawa, zmiana stosunków społeczno-gospodarczych,
 • indywidualne – czynniki wpływające na stosunki między zleceniobiorcą a zleceniodawcą np. utrata wzajemnego zaufania, choroba, nieotrzymanie wynagrodzenia, zmiana sytuacji życiowej.

Czy umowa zlecenie posiada okres wypowiedzenia?

Posiada, jeżeli zostało to zaznaczone w zawartej wcześniej umowie.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy zlecenie liczymy od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.

Gdzie i jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenie?

Wypowiedzenie umowy zlecenie można złożyć:

 • osobiście, dostarczając dokument na ręce drugiej strony umowy,
 • listownie, wysyłając dokument (koniecznie z potwierdzeniem odbioru!),
 • przez Internet, korzystając z poczty elektronicznej.

Kluczowe jest, aby dostarczyć dokument w taki sposób, aby druga strona niezwłocznie mogła zapoznać się z jego treścią.


Wypowiedzenie umowy zlecenie

Wypowiedzenie umowy zlecenie
 
 

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenie?

Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie, w której zawarta została umowa. Zatem jeżeli umowę zlecenie zawarto w formie pisemnej, jej wypowiedzenie powinno również przyjmować taką formę. 

Elementy wypowiedzenia umowy zlecenie

Sporządzone samodzielnie wypowiedzenie powinno zawierać następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy: imię, nazwisko, adres siedziby, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa przedsiębiorstwa,
 • informacje o wypowiadanej umowie – kiedy została zawarta, na ile, na jakich warunkach, czy uwzględniono w niej okres wypowiedzenia,
 • wskazanie powodów wypowiedzenia umowy – jeżeli takowe występują,
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Skutki rozwiązania umowy zlecenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody materialne, które poniósł zleceniodawca w związku z zerwaniem umowy bez ważnego powodu. Nie zawsze te szkody materialne muszą się jednak pojawić.

Nie tylko wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową – robi to również zlecający. Musi zwrócić drugiej stronie ewentualne koszty poniesione w związku z realizacją zadania. Ponadto, powinien on wypłacić część wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę.

Sprawdź także: Wypowiedzenie umowy o pracę, Odstąpienie od umowy o dzieło


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie umowy zlecenie w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - wypowiedzenie umowy zlecenie