Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Wypowiedzenie umowy o prace bez okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia powoduje natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Tego typu oświadczenie może dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony), przy czym możliwe jest tylko w konkretnych sytuacjach. Jakich? Czy takie wypowiedzenie mogą złożyć obie strony umowy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym charakteryzuje się wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

W przypadku tego rodzaju wypowiedzenia, konieczne jest podanie powodu rozwiązania stosunku pracy. Zazwyczaj powodem jest złamanie warunków umowy bądź popełnienie przestępstwa przez którąś ze stron.

Kto może wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy bez uwzględnienia okresu wypowiedzenia może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. 

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Pracodawca może wykorzystać ten rodzaj zakończenia współpracy, w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
 • przyczyn niezawinionych przez pracownika, przez które firma ponosi straty np. długiej nieobecności w pracy z powodu choroby. Pracodawca może skorzystać z tej przesłanki, gdy:
  • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
   • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
   • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn, trwającej dłużej niż miesiąc.

Uwaga! Gdy po długiej nieobecności pracownika, ten pojawia się w pracy, pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia mu umowy na podstawie jednej z powyższych przesłanek. Dodatkowo nie może tego zrobić również wówczas, gdy nieobecność pracownika jest spowodowana sprawowaniem opieki nad dzieckiem i pobiera z tego tytułu zasiłek oraz w czasie, gdy przebywa na izolacji z powodu zakażenia chorobą zakaźną i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie bądź zasiłek chorobowy.

Jeśli do rozwiązania umowy dochodzi z winy pracownika, nie może ono nastąpić później niż do miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o okolicznościach, które umożliwiają rozwiązanie umowy. Przygotowując wypowiedzenie, pracodawca musi pamiętać o zawarciu w nim adnotacji o trybie odwoławczym - pracownik może zgłosić sprzeciw w sądzie pracy.

Kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia?

Pracownik może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:

 • otrzymał od lekarza zaświadczenie o szkodliwym działaniu pracy na zdrowie,
 • jest zatrudniony poniżej posiadanych kwalifikacji,
 • naruszone zostają podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika - można wówczas starać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pracę.

Orzeczenie lekarskie

Rozwiązanie umowy na podstawie wydanego przez lekarza orzeczenia lekarskiego może nastąpić wtedy, gdy pracodawca nie przeniesie pracownika do innej pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom w terminie określonym przez lekarza. 

Naruszenie podstawowych obowiązków 

Kodeks pracy określa podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika. Według nich pracodawca ma obowiązek:

 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 • organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
 • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym, lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 • ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
 • zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
 • stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 • prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza),
 • przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Lista podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika może być uzupełniona o przepisy wewnętrzne obowiązujące w firmie. W praktyce to pracownik decyduje czy w jego ocenie doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy i z tego powodu chce rozwiązać umowę. Sytuacje takie są najczęściej interpretowane przez sądy pracy.

Jak pracownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym?

Pracownik zobowiązany jest do poinformowania pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracy bez wypowiedzenia w formie pisemnej. W oświadczeniu musi być podany powód decyzji. Pracownik na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia ma miesiąc od dnia, kiedy dowiedział się, że pracodawca ciężko naruszył obowiązki wobec niego. W przypadku postępowania sądowego pracownik będzie zobowiązany do wykazania, że dochował tego okresu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia?

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia?

Ten rodzaj wypowiedzenia musi obowiązkowo zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • dane pracownika - imię, nazwisko, adres, numer telefonu,
 • dane pracodawcy,
 • tytuł np. "Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia",
 • informacje o szczegółach umowy - kiedy została zawarta, strony umowy, jej numer, okres wypowiedzenia,
 • uzasadnienie składania wypowiedzenia,
 • podpis pracownika/pracodawcy - w zależności od tego, kto złożył wypowiedzenie,
 • data wpłynięcia pisma i podpis strony, która je przyjmuje.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - wzór PDF, DOC

Wypowiedzenie to dokument, który można sporządzić samodzielnie lub skorzystać ze wzoru udostępnionego poniżej w 2 formatach: PDF oraz DOC.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - wzór PDF, DOC

Po złożeniu dokumentu, zarówno pracownik jak i pracodawca może w każdym momencie zawnioskować o wycofanie wypowiedzenia.

Pozostałe rodzaje wypowiedzenia:

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,8 tys. dokumentów!
Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia DOC
Pobierz dokument
Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia PDF
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu