Urlop wychowawczy 2022 - wymiar, płatność, rezygnacja - wniosek PDF

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przez co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy pracy. Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, jeżeli oboje są pracownikami.

W czasie trwania urlopu wychowawczego prawa i obowiązki stron ulegają zawieszeniu jednak okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wymiar urlopu wychowawczego - Ile trwa?

Wymiar urlopu wychowawczego to maksymalnie 36 miesięcy.

Dodatkowo jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od podstawowego urlopu wychowawczego może być udzielony „dodatkowy” urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jak korzystać z urlopu wychowawczego?

Korzystanie z urlopu wychowawczego

W ramach 36 – miesięcznego urlopu wychowawczego 1 miesiąc przeznaczony jest wyłącznie dla drugiego rodzica, np. mama przebywa na urlopie 35 miesięcy, a tata miesiąc lub odwrotnie. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Zatem w przypadku wykorzystywania uprawnienia przez jednego z rodziców lub opiekunów, urlop może trwać najdłużej 35 miesięcy.

Rodzic może wykorzystać pełne 36 miesięcy urlopu wychowawczego jeżeli:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez cały okres urlopu, z tym że łączny okres korzystania z tego urlopu nie może przekraczać maksymalnego wymiaru przewidzianego przepisami Kodeksu Pracy.

Urlop wychowawczy jest udzielany w nie więcej niż 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

Urlop wychowawczy jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat lub w przypadku urlopu wychowawczego na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem - do 18. roku życia dziecka.

Kiedy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego?

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  • w każdym czasie - za zgodą pracodawcy;
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Nie. Podczas przebywania na urlopie wychowawczym nie przysługuje żadne wynagrodzenie pieniężne. Wyjątek stanowią osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego - przysługuje im dodatek do zasiłku rodzinnego za czas urlopu wychowawczego.  
 


Wniosek o urlop wychowawczy - Jak załatwić urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy
 

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Łączenie urlopu wychowawczego z pracą

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej decyzji i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Wniosek składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Ochrona korzystających z urlopu wychowawczego

Ochrona pracowników korzystających z urlopu wychowawczego

Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy podczas trwania urlopu wychowawczego?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

  • udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;
  • obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę podczas trwania urlopu wychowawczego?

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Po powrocie z urlopu wychowawczego pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym.

Przerwanie urlopu wychowawczego

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, pracownik w każdym momencie może zrezygnować z przyznanego mu urlopu wychowawczego, nie musząc przy tym podawać przyczyny. Warunkiem jest, aby powiadomił o tym fakcie pracodawcę, najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego powrotu do pracy. Jeżeli pracownik powiadomi pracodawcę o rezygnacji z urlopu w terminie przyjmowanym przez Kodeks pracy, a mimo to pracodawca nie będzie chciał go dopuścić do powrotu do pracy, pracownik może wnieść przeciwko niemu pozew do sądu pracy.

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego - wzór PDF, DOC

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.z 2021r. poz. 1162)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - urlop wychowawczy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości


Powiązane tagi