Komornik Sądowy - Kancelaria Komornicza - kontakt i druki do pobrania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Komornik Sądowy umożliwia załatwienie 3 spraw

W celu załatwienia spraw w Placówkach komorników sądowych przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Komornik sądowy

Komornik sądowy podobnie jak prokurator czy sędzia jest funkcjonariuszem publicznym działający przy sądzie rejonowym. W przeciwieństwie do wymienionych profesji komornicy sądowi prowadzą kancelarię komorniczą na własny rachunek. Komornik odpowiedzialny jest za przymusową egzekucję długu, czyli za ściąganie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Wszystkie działania komornika są wynikiem postępowania komorniczego i następują zwykle po próbach odzyskania środków w drodze polubownej. 

Komornik sądowy często jest jedyną osobą zdolną do odzyskania długu lub innych należności. Dzięki naszej pomocy dowiesz się więcej o komornikach sądowych oraz o tym, co im wolno, a co nie.

Obowiązki komornika sądowego

Jakie są obowiązki komornika?

Zakres obowiązków komornika określa kodeks postępowania cywilnego (KPC) oraz ustawa o komornikach sądowych (Uoksie)
Zgodnie z artykułem 25 w ustawie o komornikach sądowych, urzędnik ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawnymi, orzeczeniami sądu, zarządzeniami lub zaleceniami uprawnionych organów nadzoru administracyjnego, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz podnosić swoje kwalifikacje. W celu zachowania transparentności finansowej każdy komornik zobowiązany jest do złożenia corocznego oświadczenia o stanie majątkowym.

Wszystkie sprawy prowadzone przez komornika sądowego powinny być zachowane w tajemnicy. Wyjątkiem może być konieczność złożenia zeznań w charakterze świadka lub jako strona przed sądem, lub prokuratorem. 

Dodatkowo komornik zobowiązany jest do przekazania wierzycielowi w ciągu 14 dni należności odzyskanych z rachunku bankowego oraz 4 dni w przypadku pozostałych należności. W przypadku przekroczenia tych terminów zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.
Istotny jest również obowiązek naprawienia szkody powstałej na skutek niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu egzekucji (art. 36 Uoks). Komornik jest również zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC za ewentualne szkody wyrządzone w związku z czynnościami służbowymi.

Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Egzekucji komorniczej podlegają:

  • ruchomości,
  • nieruchomości, 
  • wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe ZUS, rachunek bankowy, czy inne wierzytelności, w tym przysługujące z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z rozliczenia rocznego PIT.

Jaką kwotę wynagrodzenia może zająć komornik w 2023 roku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik nie może przejąć całości wynagrodzenia dłużnika. W przypadku zwykłego długu urzędnik może zająć 50% pensji dłużnika pracującego na umowie o pracę. Kwota wolna od zajęć uzależniona jest od płacy minimalnej w danym roku. W 2023 pensja minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli około 2364 zł netto.

W związku z tym urzędnik podczas wykonywania egzekucji komorniczej w 2023 roku zobowiązany jest zostawić dłużnikowi równowartość wynagrodzenia minimalnego w kwocie netto. Osobom zadłużonym poniżej 26 roku życia przysługuje kwota brutto (3010 zł), ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują oni wynagrodzenie bez potrącania podatków. Jeśli więc wynagrodzenie dłużnika wynosi tyle, co minimalna krajowa, urzędnik nie pobiera nic z płacy dłużnika, ale jego dług cały czas rośnie.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku długu alimentacyjnego. Urzędnik może zająć 60% pensji i co istotnie nie występuje tu kwota wolna od egzekucji, nawet w przypadku otrzymywania wynagrodzenia minimalnego.

Czego komornik nie może zrobić?

Czego komornik nie może zrobić?

Przede wszystkim obowiązkiem komornika jest stosowanie się do treści zasadniczej wniosku i uwzględnionego w nim tytułu wykonawczego.
Wnioskodawca powinien mieć na względzie zapis w prawie stanowiący o tym, że komornik nie może zająć oszczędności lub przedmiotów, pozbawiając dłużnika i/lub jego rodzinę wszelkich środków do życia. Dodatkowo należy pamiętać, że komornik nie może w postępowaniu egzekucyjnym zająć całości wynagrodzenia dłużnika. W sytuacji, w której dłużnik nie posiada środków finansowych, które pokryją należność, można ubiegać się o pomoc od komornika w znalezieniu ich źródła. 

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Postępowanie komornicze

Jak wygląda postępowanie komornicze?

Postępowanie komornicze jest wszczynane gdy dłużnik mimo wydania tytułu wykonawczego nie spłaca zadłużenia. Chcąc skorzystać z pomocy komornika sądowego, należy złożyć wniosek do odpowiednio przypisanego rewiru o wszczęcie postępowania komorniczego. We wniosku należy uwzględnić dane dłużnika i kwotę należności. 

Postępowanie komornicze składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest ustalenie przez komornika majątku dłużnika. Następnie ten decyduje, co zająć w ramach egzekucji komorniczej:

  • część wynagrodzenia za pracę - jeżeli dłużnik pracuje → najczęściej stosowane rozwiązanie;

  • część emerytury lub renty;

  • konta bankowe dłużnika;

  • ruchomości - cenne przedmioty, które następnie oddawane są na licytację;

  • nieruchomości - komornik ocenia ich wartość a następnie wystawia na licytacje komornicze.

Zajęcie nieruchomości jest najbardziej drastycznym przykładem egzekucji komorniczej - po to rozwiązanie sięga się wyłącznie wówczas, gdy inne metody zawiodą. Celem wykonywania swoich czynności komornik może stosować środki przymusu oraz korzystać ze wsparcia policji, np. w sytuacji, gdy dłużnik nie chce go wpuścić do domu.

Uwaga! Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone w sytuacji, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku. Po wydaniu postanowienia o umorzeniu komornik nie podejmuje dalszych działań oraz uchylone zostają wszystkie czynności, które podjął podczas postępowania.