Bon na zasiedlenie - warunki i wniosek o bon zasiedleniowy 2022

Weryfikacja: 27 stycznia 2022

Bon na zasiedlenie

Bon o zasiedlenie to kolejna forma pomocy finansowej dla osób poszukujących pracy. Celem programu jest wspieranie migracji na rynku pracy. Kto dokładnie może skorzystać z tego świadczenia i jakie kryteria musi spełniać? Jaka jest wartość bonu? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czym jest bon o zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie to świadczenie mające wesprzeć osoby bezrobotne podczas poszukiwania pracy w miejscu innym niż miejsce zamieszkania. Przyznawany jest, aby chociaż częściowo pokryć koszty związane z przeprowadzką bezrobotnego do innego miasta w celu podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Jakie są warunki przyznania bonu na zasiedlenie?

Szansę na otrzymanie bonu zasiedleniowego mają osoby, które:

 • są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • mają mniej niż 30 lat,
 • chcą podjąć pracę poza miejscem zamieszkania.

Nie są to jednak wszystkie warunki. Osoby spełniające powyższe kryteria otrzymają świadczenie, jeżeli:

 • zostaną zatrudnione na do najmniej 6 miesięcy, 
 • odległość od miejsca zamieszkania do miejsca, w którym bezrobotny zamierza zamieszkać przez podjęcie zatrudnienia, musi wynosić co najmniej 80 km lub czas dojazdu do niej i powrotu przekraczać 3 godziny dziennie,
 • w ramach pracy osoby te otrzymają wynagrodzenie wyższe niż pensja minimalna (w 2022 roku to 3010 zł) oraz będą podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Bon na zasiedlenie po 30. roku życia - czy może zostać przyznany?

Niestety powiatowe urzędy pracy nie mogą przyznać bonu o zasiedlenie bezrobotnemu, który ukończył 30 lat.

Jaka jest wysokość bonu na zasiedlenie?

Kwota bonu zasiedleniowego jest indywidualnie wyliczana dla każdego wnioskującego, jednak istnieją pewne ograniczenia. 

To wnioskujący sam określa kwotę, jaką chce uzyskać w ramach bonu, jednak finalnie to urząd pracy zdecyduje, jak wysokie dofinansowanie otrzyma bezrobotny. W ramach tego świadczenia nie można wnioskować o więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia (w 2022 to 11 363,12 zł). 

Bon na zasiedlenie a utrata zatrudnienia

Warunkiem otrzymania bonu jest podjęcie zatrudnienia, więc po jego utracie wnioskujący musi w ciągu 7 dni złożyć w urzędzie pracy oświadczenie o zaprzestaniu pracy. Jeżeli bezrobotny chce zatrzymać prawo do korzystania z bonu, powinien jak najszybciej znaleźć nowe miejsce pracy. Po ponownym zatrudnieniu ma 7 dni na dostarczenie do urzędu:

 • zaświadczenia o podjęciu nowej pracy,
 • oświadczenia o spełnianiu kryteriów przyznania bonu zasiedleniowego (odległość, czas dojazdu).

Przy utracie zatrudnienia wnioskujący musi oddać część bonu zasiedleniowego - kwotę proporcjonalną do okresu braku zatrudnienia.

Bon na zasiedlenie a złamanie warunków

Jeżeli wnioskujący złamie warunki zawarte w podpisanej wcześniej z PUP umowie:

 • brak zatrudnienia przez ostatnie 6 miesięcy,
 • zarobki poniżej minimalnej krajowej,

będzie musiał w całości zwrócić przyznane świadczenie. Jeżeli będzie niewypłacalny, za spłatę zobowiązania odpowiada wcześniej powołany poręczyciel.

Na zwrot należności wnioskujący ma 30 dni od otrzymania wezwania starosty.


Wniosek o bon na zasiedlenie krok po kroku

Wzór wniosku o bon na zasiedlenie

Wymagane dokumenty

Aby zyskać prawo do bonu na zasiedlenie, na początku do urzędu pracy należy dostarczyć:

 • wniosek o bon na zasiedlenie - dostępny na stronie internetowej PUP właściwego dla miejsca zamieszkania,
 • oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej,
 • zaświadczenie o dochodach poręczyciela - osoby, która będzie musiała oddać należność w momencie niewypłacalności wnioskującego. 

Przy składaniu dokumentów wnioskujący będzie musiał wyznaczyć poręczyciela, który będzie odpowiadał finansowo w przypadku niewypłacalności wnioskującego.

Gdzie złożyć wniosek o bon zasiedleniowy?

Podmiotem odpowiedzialnym za bony na zasiedlenie są powiatowe urzędy pracy - to właśnie do nich należy kierować wnioski w tej sprawie.

Skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się, gdzie złożyć wniosek w okolicy!

Kiedy złożyć wniosek o bon zasiedleniowy?

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, nawet tuż po otrzymaniu statusu bezrobotnego.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Starosta ma 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu bonu zasiedleniowego. Jeżeli będzie ona pozytywna, PUP wyznaczy termin spotkania, na którym muszą być obecni wnioskujący oraz poręczyciel (z małżonkiem, jeżeli występuje wspólność majątkowa) - wszyscy obecni będą musieli podpisać weksel zabezpieczający.

Obowiązki związane z bonem o zasiedlenie

Osoba, której przyznano bon, musi pamiętać o obowiązkach, które z tego wynikają:

 • do 30 dni od otrzymania pieniędzy w ramach bonu wnioskujący musi dostarczyć do PUP:

  • zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej,

  • oświadczenie o spełnianiu warunków przyznania bonu zasiedleniowego (warunek odległości lub czasu dojazdu),

 • do 8 miesięcy od dnia otrzymania pieniędzy w ramach bonu wnioskujący musi dostarczyć do PUP dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej przez ostatnie 6 miesięcy.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - bon na zasiedlenie w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - bon na zasiedlenie

Nie udostępniliśmy na stronie wzoru wniosku, gdyż w każdym urzędzie pracy jest on inny. Właściwego wzoru dokumentu należy szukać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.