Umowa o dzieło - wzór [DOC, PDF] 2022

Weryfikacja: 10 lutego 2022

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, zawiązywana między pracodawcą a wykonawcą w sytuacji, gdy zależy mu na wykonaniu konkretnego przedmiotu lub usługi, definiowanej właśnie jako dzieło. Czym jest umowa o dzieło? Kiedy jest zawierana i czy można od niej odstąpić?

Umowa o dzieło - co powinieneś o niej wiedzieć?

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. W tym rodzaju umowy istotny jest proces powstawania danego dobra. Inaczej jest nazywana umową rezultatu, a jej przedmiotem jest osiągnięcie określonego efektu. Poprzez jej zawarcie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dobra, zaś zamawiający – do zapłaty ustalonego wcześniej wynagrodzenia. 

“Dzieło” jako przedmiot umowy o dzieło

Dzieło jest definiowane jako produkt lub twór, który powstał w wyniku wykonywania jednej bądź wielu czynności. Dzieło może przyjmować charakter materialny (wykonanie konkretnego przedmiotu) lub niematerialny (np. wygłoszenie przemówienia). Dziełem można nazywać na przykład przygotowanie artykułu, zrobienie zdjęć, tworzenie grafik czy wykonanie konkretnych prac ogrodniczych. Jest to zatem bardzo szerokie pojęcie, definiujące produkt wykonywania przeróżnych działalności.

Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenie?

Pomimo faktu, że zarówno umowa o dzieło, jak i o zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, posiadają one wiele różnic. Zawarliśmy je w poniższej tabeli.

Umowa o dzieło

Umowa zlecenie


Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat swojej pracy


Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za efekt wykonania czynności zawartej w umowie


Brak kwoty minimalnej wynagrodzenia godzinowego


Istnienie kwoty minimalnej wynagrodzenia godzinowego - 19,70 zł


Nie podlega oskładkowaniu


Podlega oskładkowaniu


Konkretne warunki wypowiedzenia


Możliwość wypowiedzenia w każdej chwili

Umowa o dzieło a składki ZUS

Umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu - oznacza to, że zamawiający nie odprowadza składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne czy społeczne. Zamawiający będzie musiał odprowadzać składki wyłącznie w sytuacji, gdy zawiera umowę z własnym pracownikiem, z którym ma zawartą umowę o pracę. Wówczas umowa o dzieło jest zawierana jako dodatkowa umowa zarobkowa, dlatego pracodawca będzie rozliczał przychód pracownika z umowy o dzieło wraz z wynagrodzeniem za pracę.

Zgłoszenie umowy o dzieło w ZUS

Mimo braku oskładkowania umowy o dzieło, od stycznia 2021 roku każdą zawartą umowę trzeba zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia umowy dokonuje się wyłącznie w celach statystycznych. Umowę o dzieło należy zarejestrować poprzez formularz RUD do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowa o dzieło a status bezrobotnego

Już samo podpisanie umowy o dzieło wiąże się z utratą statusu bezrobotnego. Osoba bezrobotna musi zgłosić ten fakt w powiatowym urzędzie pracy do 7 dni od dnia podpisania rzeczonej umowy. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozi kara grzywny o wartości co najmniej 500 złotych. Bezrobotny zostaje wyrejestrowany z urzędu na czas trwania umowy o dzieło. Dopiero po jej zakończeniu może ponownie się zarejestrować.

Czy umowę o dzieło można wypowiedzieć?

Nie. W przypadku umowy o dzieło możliwe jest wyłącznie odstąpienie, jednak tylko w ściśle określonych warunkach → dowiedz się, jak odstąpić od umowy o dzieło.


Umowa o dzieło

Umowa o dziełoWzór jak wypełnić umowę o dzieło
 
 

Umowa o dzieło - co powinna zawierać?

Umowę o dzieło można zawrzeć w dowolnej formie - pisemnej lub ustnej. Rekomenduje się jednak, aby dla komfortu obu stron spisać jej warunki. W żadnej umowie o dzieło nie może zabraknąć:

  • daty i miejscowości zawarcia umowy,
  • danych zamawiającego,
  • danych wykonawcy,
  • przedmiotu umowy,
  • terminu ważności umowy,
  • kwoty wynagrodzenia,
  • określenia, która ze stron zapewni materiały i narzędzia niezbędne do wykonania dzieła,
  • ustalenia kary umownej za niewykonanie dzieła w terminie.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - umowa o dzieło w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - umowa o dzieło


Powiązane tagi