Umowa o dzieło 2023 - wzór [DOC, PDF]

Weryfikacja: 5 maja 2023

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, zawiązywana między pracodawcą a wykonawcą w sytuacji, gdy pracodzawcy zależy na wykonaniu konkretnego przedmiotu lub usługi, definiowanej właśnie jako dzieło. Czym jest umowa o dzieło? Kiedy jest zawierana i czy można od niej odstąpić? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Umowa o dzieło — co powinieneś o niej wiedzieć?

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych, których zasady reguluje Kodeks Cywilny. W tym rodzaju umowy istotny jest proces powstawania danego dobra. Inaczej jest nazywana umową rezultatu, a jej przedmiotem jest osiągnięcie określonego efektu. Poprzez jej zawarcie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dobra, zaś zamawiający – do zapłaty ustalonego wcześniej wynagrodzenia

„Dzieło” jako przedmiot umowy o dzieło

Dzieło jest definiowane jako produkt lub twór, który powstał w wyniku wykonywania jednej bądź wielu czynności. Dzieło może przyjmować charakter materialny (wykonanie konkretnego przedmiotu) lub niematerialny (np. wygłoszenie przemówienia). Dziełem można nazywać na przykład przygotowanie artykułu, zrobienie zdjęć, tworzenie grafik czy wykonanie konkretnych prac ogrodniczych. Jest to zatem bardzo szerokie pojęcie, definiujące produkt wykonywania przeróżnych działalności.

Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenie?

Pomimo faktu, że zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, posiadają one wiele różnic. Różnice te zawarte są w poniższej tabeli.

Umowa o dzieło

Umowa zlecenie


Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat swojej pracy


Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za efekt wykonania czynności zawartej w umowie


Brak kwoty minimalnej wynagrodzenia godzinowego


Istnienie kwoty minimalnej wynagrodzenia godzinowego — obecnie 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł brutto


Nie podlega oskładkowaniu


Podlega oskładkowaniu


Konkretne warunki wypowiedzenia


Możliwość wypowiedzenia w każdej chwili

Umowa o dzieło a składki ZUS

Umowa o dzieło a składki ZUS

Umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu —- oznacza to, że zamawiający nie odprowadza składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne czy społeczne. Zamawiający będzie musiał odprowadzać składki wyłącznie w sytuacji, gdy zawiera umowę z własnym pracownikiem, z którym ma zawartą umowę o pracę. Wówczas umowa o dzieło jest zawierana jako dodatkowa umowa zarobkowa, dlatego pracodawca będzie rozliczał przychód pracownika z umowy o dzieło wraz z wynagrodzeniem za pracę.

Zgłoszenie umowy o dzieło w ZUS

Mimo braku oskładkowania umowy o dzieło, każdą zawartą umowę trzeba zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia umowy dokonuje się wyłącznie w celach statystycznych. Umowę o dzieło należy zarejestrować poprzez formularz RUD do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowa o dzieło a status bezrobotnego

Już samo podpisanie umowy o dzieło wiąże się z utratą statusu bezrobotnego. Osoba bezrobotna musi zgłosić ten fakt w powiatowym urzędzie pracy do 7 dni od dnia podpisania rzeczonej umowy. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozi kara grzywny o wartości co najmniej 500 złotych. Bezrobotny zostaje wyrejestrowany z urzędu na czas trwania umowy o dzieło. Dopiero po jej zakończeniu może ponownie się zarejestrować.

Umowa o dzieło a ubezpieczenie w KRUS

Zawarcie umowy o dzieło przez rolnika nie pozbawia go prawa do ubezpieczenia w KRUS.

Czy umowę o dzieło można wypowiedzieć?

Nie. W przypadku umowy o dzieło możliwe jest wyłącznie odstąpienie, jednak tylko w ściśle określonych warunkach → dowiedz się, jak odstąpić od umowy o dzieło.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Umowa o dzieło

Umowa o dziełoWzór jak wypełnić umowę o dzieło
 
 

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Umowa o dzieło — co powinna zawierać?

Umowę o dzieło można zawrzeć w dowolnej formie — pisemnej lub ustnej. Rekomenduje się jednak, aby dla komfortu obu stron spisać jej warunki. W żadnej umowie o dzieło nie może zabraknąć:

  • daty i miejscowości zawarcia umowy,
  • danych zamawiającego,
  • danych wykonawcy,
  • przedmiotu umowy,
  • terminu ważności umowy,
  • kwoty wynagrodzenia,
  • określenia, która ze stron zapewni materiały i narzędzia niezbędne do wykonania dzieła,
  • ustalenia kary umownej za niewykonanie dzieła w terminie,
  • podpisów każdej ze stron.

Jeżeli zamawiający nie może być obecny podczas zawierania umowy, może sporządzić upoważnienie do podpisania umowy, które pozwala wybranemu przez niego pracownikowi na dokonanie formalności w imieniu pracodawcy.

Umowa o dzieło a prawa autorskie

W umowie o dzieło wykonawca wykonuje dzieło, zatem automatycznie staje się posiadaczem osobistych praw autorskich. Twórca dzieła może zdecydować się na przeniesienie na zleceniodawcę lub inny podmiot majątkowych praw autorskich.
Od tego, czy prawa autorskie zostaną przekazane bądź nie, zależy wysokość odprowadzanego podatku dochodowego. Koszty uzyskania przychodu na umowie o dzieło wynoszą 20% wartości zlecenia, jeśli twórca zdecyduje się przekazać prawa autorskie majątkowe, to koszty uzyskania przychodu wzrastają do 50%. Zatem wysokość podatku oblicza się tylko na podstawie połowy zarobionej kwoty.

Umowa o dzieło a podatek

Zlecający dzieło jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek według stawki 12%, a na wniosek wykonującego może pobrać podatek w wysokości 32%. Aby wyliczyć podatek dochodowy, można skorzystać z dostępnego w Internecie kalkulatora umowy o dzieło. W przypadku zawarcia umowy o dzieło pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, to osoba przyjmująca dzieło jest zobowiązana do zapłacenia podatku.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - umowa o dzieło w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 38,8 tys. dokumentów!
Umowa o dzieło [DOC]
Pobierz dokument
Umowa o dzieło [PDF]
Pobierz dokument
Wzór jak wypełnić umowę o dzieło [PFD]
Pobierz dokument