Karta Dużej Rodziny Bielsko-Biała - zniżki 2023, partnerzy i wniosek PDF

Weryfikacja: 5 maja 2023

Karta dużej rodziny Bielsko-Biała

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Zniżki działają zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Komu przysługuje KDR w Bielsku-Białej?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2023.0.519 t.j.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

Taka sytuacja jest możliwa tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej trojga dzieci przez umieszczenie ich w pieczy zastępczej. Dotyczy to również rodzica zastępczego lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu mu dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Osoby powyżej 60. roku życia mogą wnioskować o Ogólnopolską Kartę Seniora w Bielsku-Białej, uprawniającą do różnych udogodnień i zniżek.

Karta Dużej Rodziny – lista partnerów oferujących zniżki w Bielsku-Białej

Pełną listę partnerów współpracujących z Kartą Dużej Rodziny w Bielsku-Białej można znaleźć tutaj: empatia.mpips.gov.pl/kdr

Dzięki Karcie Dużej Rodziny można korzystać ze zniżek w następujących obszarach:

 • sprawy codzienne:

  • mieszkanie: 

   • wyposażenie mieszkania,

   • eksploatacja np. ceny za prąd, zniżki w niektórych marketach budowlanych,

  • usługi:

   • finansowe,

   • fryzjer i kosmetyczka,

   • motoryzacyjne,

   • prawnicze,

   • ubezpieczeniowe, 

   • remontowo-budowlane,

   • telekomunikacyjne

  • żywność:

   • bary, restauracje, kawiarnie,

   • sklepy spożywcze,

 • nauka:

  • książki, 

  • korepetycje, 

  • przedszkole,

  • żłobek,

  • przybory szkolne,

 • rozrywka:

  • artykuły sportowe,

  • kina,

  • teatry,

  • muzea,

  • ZOO,

  • galerie sztuki,

  • ośrodki sportu i rekreacji

i wiele innych.

Alerabat.com dla posiadaczy KDR

Przykładowe miejsca, gdzie można ją wykorzystać to:

 • McDonald’s,
 • PKP Intercity,
 • Decathlon,
 • Świat Książki,
 • wybrane oddziały sieci Mrówka,
 • CCC,
 • 5.10.15.,
 • Rossmann.

Alebarat dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Aby rodziny 3+ mogły cieszyć się jeszcze większymi rabatami podczas zakupów przez Internet, warto rozważyć zainstalowanie wtyczki Alerabat. Wtyczka powiadamia o rabatach dostępnych na stronie, którą obecnie się odwiedza. Dodatkowo informuje również o wysokości cashbacku za zakupy - jeżeli klient dokona płatności internetowej na stronie oferującej cashback, określony procent kwoty zamówienia będzie mógł później wypłacić z konta Alerabat. Aby korzystać z wtyczki, wystarczy ją zainstalować na jednej z dostępnych przeglądarek (Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari) i utworzyć konto na stronie Alerabat.com - później wtyczka będzie informowała na bieżąco o rabatach występujących na danej stronie.

Jak zostać partnerem KDR?

Jak zostać partnerem KDR?

Każda firma, niezależnie od wielkości czy sektora, w którym działa, może dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny. Jak zgłosić firmę?

Chęć zostania partnerem w programie można wyrazić także za pomocą e-deklaracji, dostępnej do wypełnienia na portalu [email protected].

Po złożeniu formularza odpowiedni organ skontaktuje się z wnioskującym, aby ustalić warunki współpracy. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w Bielsku-Białej?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w odpowiedniej instytucji w Bielsku-Białej - może to być np. urząd miasta/gminy.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy [email protected]. Aby móc składać wnioski elektronicznie, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego, podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innym mieście, wniosek należy złożyć dodatkowo tam, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.

Kto może złożyć wniosek o KDR?

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć jej każdy pełnoletni członek.

Lokalna Karta Dużej Rodziny

Niektóre miasta oferują również lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki oferowane dla mieszkańców danego miejsca. Aby dowiedzieć się, czy zamieszkiwane miasto posiada własny program zniżek, wystarczy wejść na stronę instytucji odpowiedzialnej za wydawanie kart w danym miejscu.

Ile kosztuje Karta Dużej Rodziny? - cena

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że:

 • wnioskujący stara się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – koszt 13 zł,

 • wnioskujący chce domówić tradycyjną formę Karty, gdy posiada już Kartę elektroniczną – koszt 10 zł.

W sytuacji, gdy wniosek dotyczy np. przyznania Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (w związku z przedłużeniem ważności Karty, zmianą danych na Karcie), nieistotne jest, jaką formę miała poprzednia Karta wnioskodawcy wnioskującego o nową KDR. Nie ponosi on zatem żadnych opłat za taki wniosek.

Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającej się o wydanie KDR.

Na jaki czas można uzyskać KDR?

 • rodzice – na całe życie,
 • dzieci – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności,
 • cudzoziemcy – na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

Aby starać się o Kartę Dużej Rodziny, należy pobrać i wypełnić wniosek, a następnie dostarczyć go do instytucji, która przyjmuje dokumenty w tej sprawie.

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci - dotyczy ojca i matki;
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – dotyczy dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej
 • oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, lub rodzinnym domu dziecka;
 • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – w przypadku dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka; 
 • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – w przypadku dzieci powyżej 18. r.ż., które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt/burmistrz/prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny, warto wnioskować od razu o obie formy tej Karty tradycyjną (plastikową) oraz elektroniczną. Kartę elektroniczną wyświetla się na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) w aplikacji mObywatel, która posiada funkcjonalności ułatwiające korzystanie z uprawnień, m.in. mapę z geolokalizacją, umożliwiającą szybkie znalezienie najbliższych punktów, w których honorowana jest Karta, a także powiadomienia o nowych Partnerach Karty i ich ofertach.

Jak wygląda KDR?

Karta ma jeden ogólnopolski wzór. Posiada takie same wymiary jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm). Na karcie znajdują się następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data ważności karty,
 • jej numer,
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
 • zabezpieczenia przed podrobieniem.

Numer Karty składa się z 17 cyfr:

 • 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy, 
 • następne 5 cyfr to numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej,
 • następne 2 cyfry to numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, 
 • ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Karta Dużej Rodziny aplikacja mKDR

Aplikacja mKDR (mObywatel)

Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:

 • rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
 • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
 • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
 • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.;
 • aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp, podając kod PIN.

Jak uzyskać mKDR?

Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny można po złożeniu wniosku on-line na platformie [email protected] lub w urzędzie miasta/gminy.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres e-mail, który wskazano w formularzu, wnioskujący otrzyma numer swojej karty. Na telefon przyjdzie SMS, w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.

Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon. Aplikacja poprowadzi automatycznie do uruchomienia mKDR na smartfonie.

Karta Dużej Rodziny online

Jak uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny?

Aby móc zalogować się do aplikacji mKDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.

Można w tym celu udać się do urzędu gminy swojego zamieszkania i wypełnić wniosek w formie papierowej. Wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdują na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioskując o elektroniczną formę Karty, należy koniecznie wypełnić załącznik ZKDR-04 – trzeba podać w nim numer telefonu komórkowego i adres e-mail członka rodziny, dla którego chce się wyrobić elektroniczną formę Karty, a także wskazać, kto będzie mógł wyświetlać Kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).

Na Platformie Informacyjno-Usługowej [email protected] dostępny jest kreator wniosku przeznaczony dla osób, które posiadają już tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a chciałyby korzystać także z mobilnej Karty Dużej Rodziny. Rozwiązanie to umożliwia złożenie takiego wniosku w kilku prostych krokach.

 1. Na Platformie Informacyjno-Usługowej [email protected], dostępnej pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl należy wybrać moduł eWnioski.
 2. Należy zalogować się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. 
 3. W sytuacji korzystania z [email protected] po raz pierwszy, trzeba uzupełnić swoje dane oraz dodać dane członków rodziny. Jeśli korzystano już wcześniej z [email protected], dane będą już zapisane na koncie.
 4. Na panelu ogólnym należy wybrać kafelek Wniosek o Kartę Dużej Rodziny". Po wybraniu tego kafelka wyświetli się informacja, jakie dokumenty należy przygotować do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Informacja ta nie dotyczy jednak tych osób, które posiadają już ważne Karty Dużej Rodziny i jedynie chcą domówić do nich elektroniczną formę Karty.
 5. Następnie należy wyszukać miejscowość, w której znajduje się siedziba w miejscu zamieszkania wnioskującego, a następnie zaznaczyć, do jakiej gminy składany jest wniosek.
 6. Można skorzystać z dwóch opcji składania wniosku  pełny tryb składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, który umożliwia złożenie dowolnego wniosku z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz uproszczony tryb składania wniosku, przeznaczony dla tych rodzin, które mają już Karty Dużej Rodziny i chcą jedynie domówić ich mobilne, elektroniczne wersje.
 7. Po wybraniu uproszczonego trybu wniosku pokażą się dane wnioskującego, który będzie mógł wskazać, rozwijając strzałką listę, dla kogo ze swojej rodziny wnioskuje o domówienie mobilnej Karty.
 8. Należy wybrać, czy akceptuje się automatyczne przypisanie Kart  wówczas każdy rodzic/małżonek rodzica będzie widział Karty wszystkich członków rodziny. Osoba składająca wniosek może również sama wybrać, czyje Karty będą mogli wyświetlać rodzic/małżonek rodzica (na przykład tylko jedno z rodziców będzie wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny lub rodzice będą wyświetlali tylko Karty najmłodszych dzieci).

Jeśli wnioskujący wybierze akceptację automatycznego przypisania Kart, wystarczy, że potwierdzi dane wskazane we wniosku i będzie można wysłać utworzony wniosek. Jeśli wybierze samodzielne przypisanie Kart, kreator wniosku skieruje go do kolejnego kroku, w którym będzie mógł dodać osoby uprawnione do wyświetlania Kart poszczególnych osób lub usunąć zaproponowane osoby.

    9. W ostatnim kroku kreator pokazuje zebrane dane i prosi o potwierdzenie ich poprawności. Jeśli dane są poprawne, należy kliknąć przycisk utwórz dokument". Wnioskujący zostanie przeniesiony do okna, z którego wyśle dokument. Można także wyeksportować go do pliku PDF.
   10. Wysłany wniosek trafi bezpośrednio do gminy, do systemu służącego do obsługi wniosków o Kartę Dużej Rodziny. W przeciągu kilku minut od pozytywnego rozpatrzenia wniosku wnioskujący i członkowie jego rodziny otrzymają wiadomości SMS i e-maile umożliwiające im korzystanie z mobilnej Karty Dużej Rodziny.

Jeśli w ciągu kilku/kilkunastu dni wnioskujący nie otrzyma danych niezbędnych do zalogowania się w aplikacji mKDR (w szczególności wiadomości SMS z jednorazowych hasłem do aplikacji), należy skontaktować się z siedzibą miasta lub gminy, do której wysłano wniosek.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o KDR?

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o KDR? 

 • Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane są w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem → pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danego miasta będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej miejscowości będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.
 • W przypadku elektronicznej Karty, dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres e-mail i numer telefonu polskiego operatora, w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR.
  • Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS-a zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu;
  • W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty, lecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podał swój numer telefonu na załączniku ZKDR-04 do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta Dużej Rodziny w Bielsku-Białej?

Aby załatwić sprawę karta Dużej Rodziny w Bielsku-Białej, należy skontaktować się z instytucją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. ul. K.Miarki 11.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

ul. K.Miarki 11, 43-300 Bielsko-biała

tel. +48334995600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę karta Dużej Rodziny online?

Platforma [email protected]
Karta Dużej Rodziny

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 41,7 tys. dokumentów!
Wniosek o przyznanie lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej [PDF]
Pobierz dokument
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych [PDF]
Pobierz dokument
Alerabat dla posiadaczy KDR
Wyślij przez internet

Powiązane tagi