Wniosek o zawarcie małżeństwa (ślub cywilny)

Aktualizacja: 25 października 2020Ślub cywilny

Ślub cywilny to nic innego, jak ceremonia zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Jest oficjalną formą zawarcia małżeństwa w Polsce. 

Kto może wziąć ślub cywilny? Przesłanki zawarcia małżeństwa

Małżeństwo może zostać zawarte przez dwie osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • obydwoje są pełnoletni lub, jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat i posiada zgodę sądu na ślub;
 • nie są w żadnym innym związku małżeńskim,
 • nie są ze sobą spokrewnieni w linii prostej ani nie są rodzeństwem (zatem wykluczone są pary typu: brat - siostra, ojciec - córka, matka - syn);
 • nie są ze sobą spowinowaceni w linii prostej (wykluczone są pary typu: teściowa - zięć, synowa - teść);
 • nie są w stosunku przysposobienia (adoptowany - rodzic adopcyjny);
 • osoby posiadające choroby psychiczne lub niedorozwój umysłowy posiadają odpowiednią zgodę sądu.

Kiedy Urząd nie zgodzi się na zawarcie małżeństwa?

Ślubu cywilnego nie mogą zawrzeć osoby ubezwłasnowolnione.

Czy ślub trzeba wziąć w Urzędzie w swoim mieście?

Nie. Ślubu może udzielić dowolny Urząd Stanu Cywilnego, nie ma w tym zakresie rejonizacji.
Planując ślub w innym miejscu niż USC (na przykład w plenerze), należy zgłosić się do Urzędu najbliżej wybranego miejsca.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Ślub cywilny w Urzędzie - cena

Samo udzielenie ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego jest bezpłatne. Wnosi się jedynie opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa. Opłata jest stała dla każdego i wynosi 84 zł. Opłaty można dokonać na miejscu, przy pierwszej wizycie, w kasie USC lub przelewem na konto Urzędu (potrzebny będzie dowód wpłaty).

Ślub cywilny w plenerze - koszt

Za ślub poza USC, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł.

Jeśli narzeczeni są zmuszeni do wzięcia ślubu poza Urzędem, z różnych powodów:

 • zagrożenia życia lub zdrowia (np. w szpitalu)
 • ograniczenia wolności (np. w więzieniu)

- wtedy dodatkowa opłata nie jest pobierana.


Jak wziąć ślub cywilny - krok po kroku

1. Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Pierwsza wizyta pozwala na ustalenie niezbędnych formalności do zawarcia małżeństwa.

Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać?

Na wizycie będzie potrzebnych kilka dokumentów, choć większość z nich Urząd sam pobierze z bazy centralnej. Należy mieć przy sobie:

 • dowody tożsamości (dowód osobisty, paszport - dokument ze zdjęciem), do okazania
 • dowód opłaty skarbowej → zobacz rozdział: Ile kosztuje ślub cywilny?
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli jest potrzebne → patrz rozdział: Kto może wziąć ślub cywilny?
 • jeśli z jakiegoś powodu będziecie korzystali z pełnomocnika - niezbędne będzie pełnomocnictwo oraz zezwolenie sądu na takie zawarcie małżeństwa

Akt stanu cywilnego Urząd pobierze z bazy lub sam uzyska z właściwego Urzędu. Nie ma zatem obowiązku dostarczenia aktu, chyba że:

 • nie posiadasz polskich aktów stanu cywilnego, a jesteś obywatelem Polski, wtedy na spotkanie należy przynieść:
  • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
  • zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z potwierdzeniem jego ustania / unieważnienia / nieistnienia (jeśli zawarłeś wcześniej inny związek małżeński)
 • jeden z narzeczonych jest cudzoziemcem, wtedy na spotkanie należy przygotować:
  • dokument, który potwierdzi, że według prawa obowiązującego w kraju jego pochodzenia, może zawrzeć związek małżeński
  • jeśli zdobycie takiego dokumentu będzie niemożliwe (np. kraj jest w konflikcie wojennym), orzeczenie sądu o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa
  • jeśli nie da się ustalić stanu cywilnego, Urząd może poprosić o dodatkowe dokumenty:
   • odpis aktu urodzenia
   • odpis aktu małżeństwa z informacją / potwierdzeniem, że osoba nie jest już w tym związku

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa

Już na początku "nowej drogi" należy odwiedzić USC, aby złożyć oświadczenie, że nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby temu przeszkodzić.
Uwaga: małżeństwo można zawrzeć nie wcześniej niż 1 miesiąc po złożeniu oświadczeń.
Oświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy, co oznacza, że do pół roku narzeczeni powinni zawrzeć małżeństwo lub po tym terminie złożyć nowe oświadczenia.

Ustalenie terminu

Na spotkaniu naczelnik Urzędu lub jego zastępca przedstawi wstępne założenia zawarcia małżeństwa oraz prawa i obowiązki z niego wynikające, a także przedstawi możliwe terminy do jego zawarcia. Następnie należy wybrać dogodną dla siebie datę i godzinę. Uwaga: Urzędy w większych miastach "otwierają" kalendarze na 90 dni, to znaczy, że jeśli narzeczeni wybrali konkretną datę, jej rezerwacja może nastąpić nie wcześniej niż 3 miesiące przed.

Ustalenie miejsca ceremonii

Ślub cywilny nie musi być zawierany w Urzędzie. Ślub może odbyć się "w plenerze", jednak miejsce musi spełniać pewne warunki:

 • musi zachowywać uroczystą formę
 • musi być bezpieczne dla wszystkich uczestników

Jeśli nie będzie spełniało powyższych wymagań, urzędnik może odmówić udzielenia ślubu w danej lokalizacji (sprawdza to wcześniej).
Aby wziąć ślub poza Urzędem, należy złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór przedstawi urzędnik na spotkaniu.

Ustalenie nazwiska

Na pierwszej wizycie w Urzędzie narzeczeni wstępnie deklarują, jakie nazwisko będą nosić po ślubie i jakie nazwisko otrzymają ich dzieci. Decyzję można zmienić do dnia zawarcia małżeństwa. Polskie prawo udostępnia poniższe możliwości dla małżonków:

 • zachowanie obecnych nazwisk,
 • przejęcie nazwiska współmałżonka (męża lub żony),
 • dodanie nazwiska małżonka do swojego obecnego nazwiska (tylko dwa człony)

Oraz dla dzieci, jeśli rodzice będą nosili różne nazwiska:

 • nazwisko jednego z rodziców,
 • nazwisko łączone z nazwisk obu rodziców

2. Jak wygląda ślub cywilny? Ceremonia zawarcia małżeństwa

Sprawy formalne - 15 minut przed ceremonią

Do USC narzeczeni powinni zgłosić się w dniu ślubu, z około 15-minutowym wyprzedzeniem od umówionej godziny ceremonii. Kierownik Urzędu potwierdzi dane narzeczonych i świadków, dlatego ważne będą:

 • dokumenty tożsamości pary młodej
 • dokumenty tożsamości świadków
 • tłumacz lub biegły (w przypadku, jeśli jedna z w/w osób nie jest w stanie porozumieć się z kierownikiem Urzędu)

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego w USC

Po potwierdzeniu danych nastąpi uroczysta ceremonia zawarcia małżeństwa, w czasie której:

 • Kierownik udzieli informacji na temat praw i obowiązków małżonków,
 • para młoda złoży sobie przysięgę przed jego osobą,
 • para młoda podpisze akt małżeństwa wraz ze świadkami
 • para młoda złoży oświadczenie o przyszłym nazwisku swoim i wspólnych dzieci
 • para młoda nałoży symbol małżeństwa - czyli obrączki

Po sporządzeniu aktu małżeństwa, małżonkowie otrzymają jego jeden bezpłatny skrócony odpis .

Ile trwa ślub cywilny?

Ceremonia może trwać od 5 minut do godziny - w zależności od sposobu prowadzenia danego urzędnika. Zazwyczaj trwa około 20 minut.


Gdzie można złożyć wniosek zawarcie małżeństwa (ślub cywilny) w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Zawarcie małżeństwa (ślub cywilny)

Informacje dotyczące wniosku o zawarcie małżeństwa (ślub cywilny)

Do zawarcia małżeństwa nie są potrzebne dodatkowe wnioski. Należy przygotować jedynie poniższe dokumenty:

 • dokumenty tożsamości,
 • dowód opłaty skarbowej
 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa - jeśli to konieczne,
 • jeśli nie posiadasz polskich aktów stanu cywilnego, należy przy sobie mieć zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia.

W przypadku gdy jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem należy posiadać dokument potwierdzający, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi. Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku należy przetłumaczyć urzędowo.Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.