Przysposobienie dziecka przez ojczyma lub macochę - wniosek [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 8 min. czytania

Przysposobienie dziecka

Jeżeli małżonek chce zyskać prawa rodzicielskie do dziecka współmałżonka bądź sprawować opiekę nad dzieckiem przebywającym w ośrodku adopcyjnym, musi złożyć wniosek o przysposobienie. Czym jest przysposobienie i kto może go dokonać? Czy wymagana jest zgoda biologicznych rodziców? Jak napisać wniosek o przysposobienie i ile trwa postępowanie w tej sprawie? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Co to jest przysposobienie dziecka?

Przysposobienie polega na przyznaniu praw rodzicielskich osobie, która nie jest biologicznym rodzicem dziecka. Przez pryzmat prawa, dziecko przysposobione ma dokładnie takie same przywileje co dziecko biologiczne: zyskuje prawo do alimentów, dziedziczenia, a także nazwiska nowego rodzica.

Jakie są obowiązki rodzica po przysposobieniu dziecka?

Do głównych obowiązków rodzica należą przede wszystkim obowiązek opieki, finansowy i ochrony interesów dziecka. Przysposabiający rodzic musi zapewnić dziecku opiekę, wychowanie i wsparcie emocjonalne, a także zadbać o zdrowie i edukację. Utrzymanie finansowe należy do kolejnego, podstawowego obowiązku rodzica przysposabiającego dziecko, co oznacza zapewnienie odpowiedniego poziomu życia, dostępu do opieki medycznej, żywności i niezbędnych rzeczy. Dbanie o interesy dziecka odnoszą się do podejmowania decyzji, które służą jego dobru.

Rodzaje przysposobienia dziecka

Przysposobienie może przybrać jedną z 3 form:

 • całkowite - przysposobione dziecko zyskuje nową tożsamość, zerwane zostają wszelkie więzi z biologiczną rodziną. Traktowane jest tak, jakby urodziło się w rodzinie, która je przysposobiła. Przysposobienie całkowite ma charakter nierozerwalny - nie może zostać rozwiązane na prośbę dziecka, przysposabiających czy prokuratora,
 • pełne - w ramach tej formy przysposobienia zanikają więzi dziecka z biologicznymi rodzicami. Pełnię praw do dziecka zyskują przysposabiający,
 • niepełne - ta forma przysposobienia umożliwia dziecku dziedziczenie po swoich krewnych, gdyż ich wzajemne więzi nie zanikają.

Przysposobienie a adopcja

Przysposobienie to prawne określenie adopcji. Oba pojęcia oznaczają tę samą procedurę. 

Kto może przysposobić dziecko partnera?

Przysposabiającym może zostać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada kwalifikacje osobiste oraz stabilną sytuację materialną, które pozwolą w przyszłości na wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich,
 • uzyskała opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ten ośrodek,
 • jest w odpowiednim wieku, który nie może być niższy niż 21 lat i wyższy niż 35 lat - prawo może zezwolić na odstąpienie od wieku minimalnego.
 • której wiek pomiędzy przysposobionym posiada odpowiednią różnicę wieku - natomiast ustawodawca nie wskazał, jaką różnicę wieku należy uznać za odpowiednią, aby orzeczenie przysposobienia osoby małoletniej było dopuszczalne. Zasadniczo przyjmuje się, że różnica wieku między przysposabiającym a przysposobionym winna być taka, jak między rodzicami a dziećmi. 

Przysposobić można osobę małoletnią, tj. osobę, która nie ukończyła 18. roku życia, bądź nie zawarła wcześniej małżeństwa.

Przysposobienie dziecka a alimenty

Przysposobienie dziecka a alimenty od biologicznego ojca lub matki

To, na kogo spada obowiązek alimentacyjny, zależy od formy przysposobienia.

 • przysposobienie niepełne: obowiązek alimentacyjny obejmuje przysposabiających, jednak nie wygasa w stosunku do rodziców biologicznych - dziecko może wnioskować o alimenty od rodziców biologicznych,
 • przysposobienie pełne i całkowite: obowiązek alimentacyjny obejmuje tylko przysposabiających.

Obowiązek alimentacyjny biologicznych rodziców dziecka ustaje w momencie uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka w stopniu pełnym lub całkowitym.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o przysposobienie dziecka żony, męża, partnera - wzór PDF, DOC

Wniosek o przysposobienie całkowite - wzór PDF, DOCWniosek o przysposobienie pełne - wzór PDF, DOCWniosek o przysposobienie niepełne - wzór PDF, DOC

Procedura przysposobienia dziecka - krok po kroku

Procedura przysposobienia w Polsce jest regulowana przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Poniżej zostały przedstawione kroki postępowania dla przysposobienia dziecka:

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania przyszłych rodziców. Aby przysposobienie dziecka przez partnera jego matki lub ojca było możliwe, należy złożyć następujące dokumenty:
 2. Ocena przyszłych rodziców. Po złożeniu wniosku, sąd opiekuńczy przeprowadza wywiad środowiskowy, w którym zawiera się ogólna analiza warunków mieszkaniowych, ocena gotowości rodziców do podjęcia opieki a czasem badania zdrowotne.
 3. Przeprowadzenie postępowania sądowego i podjęcie decyzji przez sąd opiekuńczy.
 4. Zatwierdzenie sądowe i zatwierdzenie przysposobienia dziecka przez sąd.

Kiedy zgoda biologicznych rodziców na przysposobienie nie jest wymagana?

Zgoda rodziców biologicznych na przysposobienie dziecka nie jest konieczna, gdy nie są oni znani, nie żyją bądź gdy została im odebrana władza rodzicielska. W przypadku, gdy prawa rodzicielskie zostały jedynie ograniczone lub zawieszone, zgoda rodziców biologicznych jest konieczna.

Gdzie złożyć wniosek o przysposobienie dziecka?

Wniosek wraz z załącznikami należy skierować do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby przysposabiającej bądź przysposabianego dziecka.

Opłata za wniosek o przysposobienie dziecka

Opłata za wniosek o przysposobienie dziecka

Wniosek o przysposobienie dziecka jest zwolniony z opłat.

Ile trwa przysposobienie dziecka?

Proces przysposobienia dziecka może być długotrwały. To, jak szybko sprawa zostanie zakończona, zależy od stopnia jej skomplikowania. Wyrok o przysposobieniu może zapaść szybciej w przypadku przysposobienia dziecka małżonka, gdy drugi rodzic biologiczny został pozbawiony praw rodzicielskich.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Przysposobienie dziecka bez ślubu

Wbrew ogólnemu przekonaniu, aby przysposobić dziecko partnerki bądź partnera, nie trzeba być z nim w związku małżeńskim. Przysposabiającym można zostać również, żyjąc w konkubinacie.

Przysposobienie dziecka a nazwisko

Po przysposobieniu dziecko otrzymuje nazwisko przysposabiającego. Jeżeli zostało przysposobione przez małżonków wspólnie albo jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, dziecko otrzymuje nazwisko, które noszą albo nosiłyby dzieci urodzone z tego małżeństwa.

Czy dziecko przysposobione dziedziczy po ojcu biologicznym?

Dziecko przysposobione może dziedziczyć po biologicznych rodzicach tylko w przypadku przysposobienia niepełnego.

Przysposobienie dziecka a urlop macierzyński

Przysposobienie dziecka a urlop macierzyński

Kobieta, która przysposobiła dziecko w wieku:

 • do 7 lat,
 • do 10 lat - w przypadku decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego,

ma prawo do urlopu macierzyńskiego na dziecko przysposobione w wymiarze:

 • 20 tygodni – w przypadku przysposobienia 1 dziecka,
 • 31 tygodni – w przypadku przysposobienia 2 dzieci,
 • 33 tygodni – w przypadku przysposobienia 3 dzieci,
 • 35 tygodni – w przypadku przysposobienia 4 dzieci,
 • 37 tygodni – w przypadku przysposobienia 5 i więcej dzieci.

Urlop ojcowski na dziecko przysposobione

Pracownik, który przysposobił dziecko, może skorzystać z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego w okresie:

 • nie dłuższym niż 24 miesiące od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka,
 • do ukończenia przez dziecko 7 lub 10 lat (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego).

W przypadku przysposobienia 2 lub więcej dzieci urlop ojcowski nie ulega przedłużeniu.

Ulga na dziecko przysposobione

Przysposobienie dziecka umożliwia jego nowym rodzicom skorzystanie z podatkowej ulgi prorodzinnej.

Ulga prorodzinna przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

 • sprawował władzę rodzicielską,
 • był opiekunem prawnym,
 • stanowił rodzinę zastępczą na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - przysposobienie dziecka w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 18,4 tys. dokumentów!
Wniosek o przysposobienie całkowite dziecka [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o przysposobienie całkowite dziecka [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o przysposobienie pełne dziecka [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o przysposobienie pełne dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o przysposobienie niepełne dziecka [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o przysposobienie niepełne dziecka [PDF]
Pobierz wniosek

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu